Kemi og toksikologi

Få styr på kemien i arbejdsdagen og brug så få kemiske stoffer som muligt med rådgivning fra CRECEA. CRECEAs konsulent kan gennemgå virksomhedens kemikalier og dernæst vurdere, om man kan ændre arbejdsmetoder eller erstatte farlige produkter med mindre farlige. CRECEA kan desuden rådgive om, hvornår man skal bruge personlige værnemidler som handsker og åndedrætsværn, og vi kan rådgive om, hvilke værnemidler vil være bedst egnede. Desuden kan CRECEA foretage arbejdshygiejniske målinger, uddanne i håndtering af kemiske produkter og rådgive om kemikalielovgivningen REACH.

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)

CRECEA kan udarbejde de lovpligtige Arbejdspladsbrugsanvisninger, der skal foreligge på hvert enkelt af virksomhedens kemiske stoffer. Arbejdspladsbrugsanvisningen skal laves ud fra den måde, virksomheden anvender produktet på, og formålet er, at medarbejderne skal vide, hvordan man undgår at blive påvirket, hvis man arbejder med farlige produkter.

Arbejdshygiejniske målinger

CRECEA kan undersøge og måle luften på virksomheden, hvis der er tvivl eller mistanke om, at luften på arbejdspladsen kan indeholde støv, dampe eller gasser. CRECEAs målinger kan bruges til at bestemme spredningen af en eventuel forurening eller til at finde kilderne til forureningen. Vi kan desuden måle effekten af en eventuel eksisterende udsugning og komme med forslag til, hvordan forholdene kan blive forbedret.

ATEX - zoneklassificering og APV

Alle virksomheder med produkter eller andet, der har risiko for at eksplodere, skal ifølge den såkaldte ATEX-lovgivning, kortlægge og klassificere de eksplosionsfarlige områder (zoner) på virksomheden.

CRECEA kan gennemgå virksomheden og fastslå, om der er risiko for eksplosionsfare. Derudover kan vi udarbejde selve ATEX-redegørelsen, der også kaldes eksplosionssikringsdokumentet, der bl.a. indeholder zoneklassificeringen, ATEX-APVen mm. CRECEA kan desuden hjælpe med revurderingen af ATEX-APVen, der skal ske hvert 3. år.

Hvem skal udarbejde en ATEX-klassifikation og ATEX-APV?
• Virksomheder som anvender brandfarlige væsker i produktionen som fx til maling, trykning, afrensning, eller som bruger brandfarlige væsker som fx opløsningsmidler til rengøring eller afrensning af produktionsudstyr
• Virksomheder, hvor der udvikles brændbart støv, som kan forårsage støveksplosion. De hyppigst forekommende typer brændbart støv er træstøv, plaststøv, letmetaller samt levnedsmidler som fx sukker, mel, mælkepulver og lignende
• Virksomheder, som anvender brandfarlige gasser fx acetylen og lignende

Hvad er kravene til zoneklassifikation?
Virksomheden skal kortlægge de mulige eksplosionsfarlige områder og zoneklassificere dem efter gældende nationale/-internationale standarder.
Der skal udarbejdes en dokumentation for zoneklassificeringen og en oversigtsskitse, der klart viser, hvor på virksomheden de eksplosive zoner findes.
Dokumentationen vedr. zoneklassificering skal evt. fremsendes til den lokale brandmyndighed til udtalelse.

Hvad er kravene til ATEX-APV?
Virksomheden skal til APVen udarbejde et ATEX-tillæg, som bl.a. skal indeholde en vurdering af:
• Hvor forekommer de eksplosionsfarlige atmosfærer i virksomheden?
• Er der antændelseskilder, som kan starte en eksplosion?
• Hvad er konsekvenserne af en mulig eksplosion?
• Er der truffet de nødvendige tekniske foranstaltninger til at forebygge eksplosioner og/eller minimere skadevirkninger ved en mulig eksplosion?

 

Hvor tit skal man lave ATEX-APV?
ATEX-APVen skal fornyes mindst hvert 3. år, eller hvis der sker ændringer af anlæg og arbejdsrutiner, eller hvis der er tilfælde af ulykker eller nærved-ulykker.
ATEX-APVen ligner på nogle punkter den almindelige APV, idet du skal foretage en kortlægning og vurdering, udarbejde en handlingsplan og lave en plan for opfølgning.

Kan man være undtaget for ATEX-reglerne?
Principielt er der ingen undtagelser fra ATEX-reglerne, hvis et af ovenstående forhold gør sig gældende. Man behøver dog ikke at zoneklassificere ved:
• Oplagring af lukkede tønder og dunke af plast eller metal i et velventileret lokale
• Opladning af trucks eller akkumulatorer i et hensigtsmæssigt indrettet opladningsområde
• Oplagring af gasflasker udendørs eller i et velventileret lokale

Sikkerhedsrådgivning - farligt gods

Virksomheder, der har brug for sikkerhedsrådgivning i forhold til transport af farligt gods, kan få rådgivning ved CRECEA.


Uddannede sikkerhedsrådgivere varetager den praktiske opgave. Opgaverne kan være:


• CRECEA varetager sikkerhedsrådgiverfunktionen for virksomheder, der ikke har egen sikkerhedsrådgiver
• At udarbejde de lovpligtige årsrapporter
• At vejlede og supervisere sikkerhedsrådgivere i virksomheden med egne sikkerhedsrådgivere
• CRECEA uddanner de personer, der omgås farligt gods, så de overholder lovgivningen. Det er dog undtaget chauffører, der skal have ADR-bevis.

Det kan vi