Kemi og toksikologi

Få styr på kemien i arbejdsdagen og brug så få kemiske stoffer som muligt med rådgivning fra CRECEA. CRECEAs konsulent kan gennemgå virksomhedens kemikalier og dernæst vurdere, om man kan ændre arbejdsmetoder eller erstatte farlige produkter med mindre farlige. CRECEA kan desuden rådgive om, hvornår man skal bruge personlige værnemidler som handsker og åndedrætsværn, og vi kan rådgive om, hvilke værnemidler vil være bedst egnede. Desuden kan CRECEA foretage arbejdshygiejniske målinger, uddanne i håndtering af kemiske produkter og rådgive om kemikalielovgivningen REACH.

Kemikalieregler, REACH, CLP – Kært barn har mange navne.
Men – Hvad betyder det?

Føler du dig lidt fortabt i kemikaliejungelen? Så er du ikke alene. Derfor har CRECEA samlet nogle tips til, hvad du skal være opmærksom på.

 

De kemikalier jeg har
Du skal have en samlet oversigt over de kemikalier, I anvender i virksomheden. Kemikalier dækker bredt og er ikke kun de kemikalier, der bruges i en produktion eller på et værksted, det er også spraydåsen med olie og rengøringsmidlerne i skabet.

Kemikalierne skal opbevares korrekt på virksomheden, og faremærkningen skal følge med, hvis I hælder om til en anden beholder.

For alle farlige kemikalier skal der udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning. Læs afsnittet længere nede om ”Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger”.

 

Faremærkning af kemikalier
Efter 1. juni 2017 skal alle kemikalier være mærket med de nye faresymboler (hvide med røde tegninger). Det betyder, at du skal sikre dig, at alle kemikalier er mærket med den nye faremærkning, og du skal sikre dig, at alle sikkerhedsdatablade har den nye faremærkning, så sikkerhedsdatablad og kemikalieetiketten på emballagen stemmer overens.

 

Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger
På alle farlige kemikalier skal leverandøren kunne levere et sikkerhedsdatablad. Farlige kemikalier er - ud over dem med faresymboler - de kemikalier, der indeholder mere end 1% af et stof, som kan skade brugerens sundhed eller miljøet.

På de farlige kemikalier skal der på baggrund af sikkerhedsdatabladet laves en arbejdspladsbrugsanvisning, der giver præcise anvisninger på, hvordan kemikaliet skal anvendes i virksomheden. Vær særlig opmærksom på, at I bruger kemikalierne til den brug, leverandøren har beskrevet i sit materiale, og undersøg om ændringen til den nye mærkning kræver justering i arbejdspladsbrugsanvisningerne

 

Særlige regler
En række kemikalier er omfatter af særlige regler, de mest almindelige er:
- Epoxy – f.eks. 2-komponent lim og maling
- Isocyanater f.eks. industrilakker og PU-fugeskum
- Styren  - udgangsproduktet i polyester, men findes også i spartelmasser
- Asfalt
- Chromat i cement
- Bly
- Oplagring af gifte

 

Ud over dette er der også særlige regler ved svejsning i jern og stål og renovering af bygninger, som indeholder asbest og PCB.

 

Tjekliste - har du styr på kemien?

CRECEA har udarbejdet en tjekliste med bare 8 spørgsmål, som du skal besvare med et ja eller nej. Resultatet kan måske give dig en idé om, hvor vidt du har styr på kemien på din virksomhed. Find tjeklisten her

 

Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)

CRECEA kan udarbejde de lovpligtige Arbejdspladsbrugsanvisninger, der skal foreligge på hvert enkelt af virksomhedens kemiske stoffer. Arbejdspladsbrugsanvisningen skal laves ud fra den måde, virksomheden anvender produktet på, og formålet er, at medarbejderne skal vide, hvordan man undgår at blive påvirket, hvis man arbejder med farlige produkter.

Arbejdshygiejniske målinger

CRECEA kan undersøge og måle luften på virksomheden, hvis der er tvivl eller mistanke om, at luften på arbejdspladsen kan indeholde støv, dampe eller gasser. CRECEAs målinger kan bruges til at bestemme spredningen af en eventuel forurening eller til at finde kilderne til forureningen. Vi kan desuden måle effekten af en eventuel eksisterende udsugning og komme med forslag til, hvordan forholdene kan blive forbedret.

ATEX - zoneklassificering og APV

Alle virksomheder med produkter eller andet, der har risiko for at eksplodere, skal ifølge den såkaldte ATEX-lovgivning, kortlægge og klassificere de eksplosionsfarlige områder (zoner) på virksomheden.

CRECEA kan gennemgå virksomheden og fastslå, om der er risiko for eksplosionsfare. Derudover kan vi udarbejde selve ATEX-redegørelsen, der også kaldes eksplosionssikringsdokumentet, der bl.a. indeholder zoneklassificeringen, ATEX-APVen mm. CRECEA kan desuden hjælpe med revurderingen af ATEX-APVen, der skal ske hvert 3. år.

Læs mere

Sikkerhedsrådgivning - farligt gods

Virksomheder, der har brug for sikkerhedsrådgivning i forhold til transport af farligt gods, kan få rådgivning ved CRECEA.


Uddannede sikkerhedsrådgivere varetager den praktiske opgave. Opgaverne kan være:


• CRECEA varetager sikkerhedsrådgiverfunktionen for virksomheder, der ikke har egen sikkerhedsrådgiver
• At udarbejde de lovpligtige årsrapporter
• At vejlede og supervisere sikkerhedsrådgivere i virksomheden med egne sikkerhedsrådgivere
• CRECEA uddanner de personer, der omgås farligt gods, så de overholder lovgivningen. Det er dog undtaget chauffører, der skal have ADR-bevis.

Det kan vi