Kemi og toksikologi

Få styr på kemien i arbejdsdagen og brug så få kemiske stoffer som muligt med rådgivning fra CRECEA. CRECEAs konsulent kan gennemgå virksomhedens kemikalier og dernæst vurdere, om man kan ændre arbejdsmetoder eller erstatte farlige produkter med mindre farlige. CRECEA kan desuden rådgive om, hvornår man skal bruge personlige værnemidler som handsker og åndedrætsværn, og vi kan rådgive om, hvilke værnemidler vil være bedst egnede. Desuden kan CRECEA foretage arbejdshygiejniske målinger, uddanne i håndtering af kemiske produkter og rådgive om kemikalielovgivningen REACH.

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)

CRECEA kan udarbejde de lovpligtige Arbejdspladsbrugsanvisninger, der skal foreligge på hvert enkelt af virksomhedens kemiske stoffer. Arbejdspladsbrugsanvisningen skal laves ud fra den måde, virksomheden anvender produktet på, og formålet er, at medarbejderne skal vide, hvordan man undgår at blive påvirket, hvis man arbejder med farlige produkter.

Arbejdshygiejniske målinger

CRECEA kan undersøge og måle luften på virksomheden, hvis der er tvivl eller mistanke om, at luften på arbejdspladsen kan indeholde støv, dampe eller gasser. CRECEAs målinger kan bruges til at bestemme spredningen af en eventuel forurening eller til at finde kilderne til forureningen. Vi kan desuden måle effekten af en eventuel eksisterende udsugning og komme med forslag til, hvordan forholdene kan blive forbedret.

ATEX - zoneklassificering og APV

Alle virksomheder med produkter eller andet, der har risiko for at eksplodere, skal ifølge den såkaldte ATEX-lovgivning, kortlægge og klassificere de eksplosionsfarlige områder (zoner) på virksomheden.

CRECEA kan gennemgå virksomheden og fastslå, om der er risiko for eksplosionsfare. Derudover kan vi udarbejde selve ATEX-redegørelsen, der også kaldes eksplosionssikringsdokumentet, der bl.a. indeholder zoneklassificeringen, ATEX-APVen mm. CRECEA kan desuden hjælpe med revurderingen af ATEX-APVen, der skal ske hvert 3. år.

Læs mere

Sikkerhedsrådgivning - farligt gods

Virksomheder, der har brug for sikkerhedsrådgivning i forhold til transport af farligt gods, kan få rådgivning ved CRECEA.


Uddannede sikkerhedsrådgivere varetager den praktiske opgave. Opgaverne kan være:


• CRECEA varetager sikkerhedsrådgiverfunktionen for virksomheder, der ikke har egen sikkerhedsrådgiver
• At udarbejde de lovpligtige årsrapporter
• At vejlede og supervisere sikkerhedsrådgivere i virksomheden med egne sikkerhedsrådgivere
• CRECEA uddanner de personer, der omgås farligt gods, så de overholder lovgivningen. Det er dog undtaget chauffører, der skal have ADR-bevis.

Det kan vi