Ny lovændring - Kemi

27.11.2018

Arbejdstilsynet har for nylig sendt et udkast til en lovændring, som vil betyde, at kravet om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) ophæves.


Ændring i krav til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) forventes at blive udstedt i en ny bekendtgørelse til 1. januar 2019, men forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2019.


Baggrunden for ændringen er, at man ikke længere finder kravet om udarbejdelse af APBer tidssvarende. Der vil i stedet komme et øget fokus på den kemiske APV (den kemiske risikovurdering) og et øget fokus på oplæring og instruktion.


En kemisk APV er en kemisk risikovurdering af virksomhedens processer eller opgaver, hvor der anvendes kemi. Vurderingen dækker al kemi, der håndteres, herunder mellemprodukter og affald, hvilket er produkter, der ikke nødvendigvis har et sikkerhedsdatablad. Den kemiske risikovurdering skal vurdere forebyggelse og foranstaltninger, som sikrer, at personer ikke kommer til skade på kort eller lang sigt. Dette gør, at virksomheden kan vurdere hele processer og udarbejde instruktioner derudfra i stedet for kun at vurdere enkeltstoffer, som man gør i dag ved APB.


CRECEA vurderer, at lovændringen giver mulighed for flere tilgange og metoder, så den enkelte virksomhed kan vælge den, der passer bedst til dem.


Mindre virksomheder med simplere kemiske produkter
De nye regler giver mulighed for at bruge mere simple informative plancher, som viser netop de kemiske produkter eller processer, der er i virksomheden. Plancherne sikrer en lettere instruktion af medarbejderne, men de skal underbygges af en kemisk APV (kemisk risikovurdering) og adgang til de opbevaring af Sikkerhedsdatablade (SDS) i fx digital form.

 

Virksomhed med et velfungerende kemikaliestyringssystem
Der forventes stærkt, at de klassiske APBer stadig vil være en god løsning til at sikre, at reglerne overholdes, og har en virksomhed et velfungerende kemikaliestyringssystem, kan det med stor sikkerhed stadig bruges. Dog med lettere tilretninger ift. den kemiske APV (kemiske risikovurdering).


Anvender man i dag CRECEAs KemiData, så er det stadig en god løsning, og i fremtiden vil CRECEA arbejde med flere simple modeller på kemisk risikovurdering og metoder til at sikre god instruktion og oplæring til erstatning for APB. Nogle af dem vil endda blive en integreret del af KemiData.

 

CRECEA vurderer, at udkastet til regelsættet et meget tæt på det endelige regelsæt. Men særligt fortolkningen af kravet til skriftligheden af den kemiske APV (kemiske risikovurdering) er uafklaret.


CRECEA holder øje med offentliggørelserne af de nye regelsæt fra Arbejdstilsynet, og vi vil løbende udvikle nye produkter og tilpasse eksisterende produkter til de nye regler.

 

I foråret afholder CRECEA et kursus om kemisk risikovurdering/kemisk APV. Hvis du er interesseret, kan du læse mere om kurset her.

 

Nedenfor finder du en oversigt over de nuværende ændringer i loven. 


Oversigt over lovændring

Mere information

Jens Kr. Winbladh

Arbejdsmiljøkonsulent, Cand.scient

Martin Pedersen

Kemiingeniør

Vision Zero

22.10.2018

Vision Zero er et globalt koncept, som er lanceret af ISSA (International Social Security Association). Vision Zero er lanceret i et forsøg på at skubbe den globale tilgang til arbejdsmiljø, trivsel og sundhed i retningen mod forebyggelse, hvor målet er at skabe fornyet fælles engagement og forpligtelse i arbejdsmiljøarbejdet.

 

Et nyt mindset i arbejdsmiljøindsatsen

Vision Zero repræsenterer et nyt mindset i arbejdsmiljøindsatsen, idet arbejdsmiljøet ud fra en Vision Zero betragtning handler om meget mere end risikofaktorer og regler. Arbejdsmiljø skal nemlig være en integreret del af alle de aktiviteter i en virksomhed, der skaber værdi og engagement - lige fra den overordnede strategi til den praktiske udførelse af opgaverne. Derudover skal alle på arbejdspladsen løbende have øje for arbejdsmiljøet og være med til at skabe og vedligeholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet bliver på den måde en integreret del af virksomheden og forretningen og ikke kun noget, arbejdsmiljøorganisationen beskæftiger sig med.

 

Forskningen siger

Et forskningsstudie (Zwetsloot, Kines et al., 2015 & 2017) af 27 virksomheder beliggende i 7 EU-lande viser, at der er 4 fokusområder, som fremmer en Vision Zero strategi. Disse fokusområder er: særligt fokus på engagement, sikkerhedskultur, kommunikation og læring.

Desuden viser studiet, at virksomheder, som har forpligtet sig til Vision Zero strategien, ser arbejdsmiljøet som en investering.

 

Tillige er det vigtigt, at arbejdsmiljø giver mening for hver enkelt medarbejder i en virksomhed, og det er uanset hvilken stilling man har, eller hvilken kultur eller baggrund man kommer med. Arbejdsmiljøet skal være alles opgave. Således opfordrer forskerne til, at man fx allerede ved ansættelsessamtaler taler arbejdsmiljø med kandidaterne for derved at sikre, at man ansætter medarbejdere med det rette mindset.

 

 

Vision Zero er en proces

Essentielt ved Vision Zero er, at arbejdsmiljøarbejdet skal ses som en proces, hvor man lærer undervejs. Det er fx acceptabelt, at der sker en arbejdsulykke, hvis man lærer af den, så den ikke gentager sig. I stedet for kun at fokusere på fx at undgå ulykker, skal man i stedet sikre, at man har systemer på plads til at håndtere, at når fejl sker, så gentager man ikke samme fejl. 

 

ISSA har udarbejdet 7 gyldne regler - retningslinjer, som virksomheder kan arbejde efter for at styrke deres sikkerhedskultur. Disse er:

  1. Tag lederskab og vis engagement
  2. Identificer farerne og kontroller risici
  3. Lav målsætninger og programmer
  4. Få styr på arbejdsmiljøorganisationen
  5. Maskiner og sikkerhedsudstyr skal være i orden
  6. Arbejdsmiljøkompetencerne skal løbende opdateres
  7. Invester i mennesker og motiver gennem deltagelse

 

Arbejdsmiljø vil være en integreret del af det at drive og lede en virksomhed

Netop essensen i at tage lederskab og vise engagement – at investere i mennesker – ses også i den nye ISO 45001 standard, hvor der netop også er krav om ledelsesinvolvering og sammenhæng mellem processer, strategier og systemer.

Generelt kan man sige, at vi bevæger os væk fra en tid, hvor arbejdsmiljøet var noget, der skete isoleret i en sidevogn eller i den hemmelige klub arbejdsmiljøorganisationen mod en tid, hvor det forebyggende arbejdsmiljøarbejde bliver en integreret del af måden at drive og lede en virksomhed på.

 

Læs her hvordan CRECEA kan hjælpe dig i gang med en Vision Zero proces.


Mere information

Henrik Elberg

Chef for forretningsudvikling, ingeniør

Ekspertudvalgets anbefalinger til et ”Nyt og forbedret arbejdsmiljø”

11.10.2018Herved kommenterer CRECEA ekspertudvalgets anbefalinger

 

CRECEA A/S hilser initiativet om at se på den danske arbejdsmiljøindsats meget velkomment. Ekspertudvalget har nu afsluttet deres arbejde, og de er kommet med 18 konkrete anbefalinger. CRECEA har med stor interesse læst ekspertudvalgets udredning og anbefalinger, og som en af de førende rådgivere i branchen, bemærker vi følgende:

 

Støtte til mindre virksomheders arbejdsmiljøarbejde. Det bedste forslag er ikke en del af de 18 anbefalinger.
DA og LO/FTF anbefaler i ekspertudvalgets udredning af arbejdsmiljøindsatsen, at der etableres en pulje på 100 mio. kr. årligt, som skal understøtte mindre virksomheders brug af arbejdsmiljørådgivning. Støtten skal gives til private og offentlige virksomheder med op til 50 ansatte. Støtten ydes med krav om delvis medfinansiering, som vi fx kender det fra den tidligere 50% ordning, hvor virksomheder kunne få refusion for 50% af rådgivningsomkostningen på konkrete arbejdsmiljøprojekter/-opgaver.


CRECEA hilser denne anbefaling velkommen. Det er vores vurdering, at en sådan ordning for alvor kan forbedre arbejdsmiljøet på de mindre og mellemstore virksomheder, der ofte kan have svært ved at prioritere de økonomiske ressourcer til professionel arbejdsmiljørådgivning.

 

Ekspertudvalgets kommissorium er formuleret således, at anbefalingerne skal være neutrale for de offentlige finanser. Derfor er forslaget om støtte til arbejdsmiljørådgivning desværre ikke en del af udvalgets 18 konkrete anbefalinger.

 

I CRECEA er vi overbeviste om, at et forbedret arbejdsmiljø også medfører en forbedret forretning og en forbedret bundlinje. Desuden viser forskning (En international undersøgelse fra 2011 udført af ISSA), at investering i arbejdsmiljø giver pengene 2,2 gange igen, og dermed kan man argumentere for, at et forbedret arbejdsmiljø også vil påvirke de offentlige finanser positivt på langt sigt.

 

Arbejdstilsynet skal også rådgive
Ekspertudvalget lægger i nogle af deres anbefalinger op til, at Arbejdstilsynet får en mere aktiv rolle i forhold til virksomhederne.
I anbefaling #5 foreslås fx, at Arbejdstilsynet i forbindelse med påbud tilbyder virksomhederne dialog og vejledning. Derudover foreslås det i anbefaling #6, at virksomheder skal kunne indgå aftaleforløb med Arbejdstilsynet, hvor arbejdsmiljøproblemer løses indenfor en aftalt tidshorisont med opfølgningsbesøg fra Arbejdstilsynet.

 

Disse anbefalinger kan betyde, at Arbejdstilsynet reelt udvides fra udelukkende at være tilsynsmyndighed til også at være en statslig finansieret rådgivende instans.

 

CRECEA ser hellere, at vejledning og dialog om arbejdsmiljø overlades til de autoriserede arbejdsmiljørådgivere.


Justering af rådgiverordningen
I anbefaling #7 skitseres, at rådgivningsordningen skal justeres, så virksomheder i nogle tilfælde ikke skal anvende autoriserede arbejdsmiljørådgivere, men i stedet kan tilegne sig kompetencer gennem eksterne kurser eller intern viden i virksomheden.

 

CRECEA vurderer, at det er fornuftigt, at man højner viden om arbejdsmiljø og opfordrer til, at kompetenceløftet i form af viden, råd og vejledning stadig søges gennem de professionelle arbejdsmiljørådgivere.

 

Mere psykisk arbejdsmiljø
Anbefalingerne om at styrke fokus på det psykiske arbejdsmiljø gennem en ny bekendtgørelse (anbefaling #11) og krav om lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø (anbefaling #12) hilser CRECEA velkomne. En lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø vil dog for alvor først flytte noget, hvis den bliver gjort obligatorisk for samtlige ledere med personaleansvar.

Yderligere burde alle ledere - optimalt set - uddannes i arbejdsmiljø (både fysisk og psykisk arbejdsmiljø) for at understøtte det ansvar alle ledere har. Dette er allerede tydeligt statueret i arbejdsmiljøloven.

 

Vejledning og rådgivning fremmer det gode arbejdsmiljø
Ekspertudvalget har i forbindelse med udredningen fået kortlagt viden om arbejdspladsernes forebyggende indsatser. Af kortlægningen ses, at 2/3 af ledelses- og medarbejderrepræsentanter mener, at det er ”Vejledning og rådgivning”, der bedst fremmer et godt arbejdsmiljø. Samtidig angiver 1/3 af ledelses- og medarbejderrepræsentanter, at de typisk søger efter ”information og vejledning” hos arbejdsmiljørådgivere. I bunden af listen over de værktøjer, der fremmer det gode arbejdsmiljø er ”Inspektion, tilsyn og kontrol”, og ”Påbud og bøder”. Med den viden undrer det CRECEA, at ekspertudvalget i deres anbefalinger ikke har fokuseret mere på at styrke den professionelle arbejdsmiljørådgivning i Danmark.

 

Samlet set er ekspertudvalget kommet med en række fornuftige anbefalinger, som det politiske Danmark forhåbentligt vil arbejde seriøst og målrettet med i den kommende tid.

 

 


Mere information

Henrik Elberg

Chef for forretningsudvikling, ingeniør

Nyt om arbejdsmiljøcertificering

31.8.2018I løbet af de næste 3 år – og senest den 12. marts 2021 - udfases den eksisterende arbejdsmiljøstandard OHSAS 18001, og den erstattes af den europæiske standard ISO 45001.
I CRECEA er vi enige om, at den nye standard ISO 45001 er en klar forbedring. Den er nemlig et udtryk for et mere velfungerende ledelsessystem, som har potentiale til at kunne skabe et bedre arbejdsmiljø.

CRECEAs ingeniør Henrik Elberg fremhæver her de 5 forskelle, som, han mener, er de væsentligste for et bedre arbejdsmiljø.

 

Forskel # 1 En del af et integreret ledelsessystem

En af de væsentlige ændringer med ISO 45001 er, at den kører efter den såkaldte High Level Structure. Det betyder, at den har samme opbygning som ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø), og dermed er det oplagt at integrere ledelsessystemerne.
Arbejdsmiljøet behøver altså ikke længere sidde i sin egen sidevogn, den kan nu komme ombord hos resten af virksomhedens ledelsessystemer.

 

Forskel # 2 Topledelsen skal involveres
En anden vigtig ændring er, at ISO 45001 har skærpet kravene til ledelsens involvering. Ledelsen skal nu være med til at sikre, at ledelsessystemet har det rette fokus og understøtter kerneforretningen. Man kan altså som topledelse ikke længere uddelegere ledelsessystemet og så regne med, at andre tager sig af det indtil den årlige evaluering, hvor det igen bliver nærværende.

 

Forskel # 3 Færre procedurer og mere adfærd
Det har vist sig, at lette ledelsessystemer har klart flere fordele end ulemper set i relation til tunge systemer. ISO 45001 lægger op til at reducere omfanget af procedurer og i stedet arbejde bevidst med motivation og adfærd, således at medarbejderne gennem deres indsigt i arbejdsmiljø og vilje til at udvise sikker adfærd er med til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

 

Forskel # 4 Arbejdsmiljø ved underleverandører og outsourcede processer
Med ISO 45001 er der krav om, at virksomheden også skal have styr på arbejdsmiljøet i outsourcede processer samt vikarer, man fx hyrer ind gennem et vikarbureau.

 

Forskel # 5 Arbejdstilsynet kan igen komme på besøg
Arbejdstilsynet kan nu gennemføre såkaldte undersøgelsesbesøg på arbejdsmiljøcertificerede virksomheder (dem med kronesmiley). Så en arbejdsmiljøcertificering holder ikke længere Arbejdstilsynet fra døren.


Mere information

Henrik Elberg

Chef for forretningsudvikling, ingeniør

Stress af efter ferien

Det kan være hårdt at komme retur på arbejde efter en lang og afslappende ferie, og mange frygter store bunker på skrivebordet og uoverskueligt mange e-mails i indbakken.

 

Vi håber, at du har kunnet finde ud af at lade arbejde være arbejde og fokusere på at slappe af på din ferie. Her giver CRECEA dig fem gode råd til at undgå stress, når du vender tilbage til alle de opgaver, der skal løses, møder der skal planlægges og afholdes, og målsætninger der skal opnås.

 

1 Den bløde start
Der er rigtig mange stresseksperter, der anbefaler, at du starter blødt op efter din ferie. Det er ikke uden grund. Der er forskningsmæssigt bevis for, at din krop og dit hoved omstiller sig til en anden ”gearing” efter ferien. Det er dog ikke nemt, når alle bunkerne og måske også medarbejdere og ledere skriger til dig ”løs mig!”
For at kunne skabe den bløde start for dig, skal du efter ferien sætte et tempo, som er under dit normale optimale præstationsniveau. Du kan selv mærke, hvor det er, men det kræver, at du sætter tempoet så langt ned, at du kan mærke at du ”underpræsterer”. Start med det fra dag et og øg så dig selv langsomt i niveau. Efter den første uge skulle du være nået så langt op i niveau, at du kun i korte perioder kan mærke, at du arbejder langsommere i niveau.
Oprethold så dette niveau resten af året, da det er dit reelle optimale niveau.

2 ”What have I done” lister
Mange vil anbefale ”to do” lister for at få styr på tingene. I stedet anbefaler vi, at du sætter dig ned en halv time, før du skal hjem og laver en ”what have I done” liste. Det er en liste over alle de opgaver, du nåede i løbet af dagen. Dette skal ses som mere motiverende, da mange af de opgaver, folk arbejder med i dag, er for komplekse til at stå på en ”to do” liste.

3 Lad være med at arbejde over
Det kan være meget fristende at arbejde over de første dage efter ferien for at indhente det forsømte - specielt hvis man skal arbejde i et lavere tempo end normalt. Det  er ifølge mange eksperter en dårlig ide, fordi du så lynhurtigt kommer ind i rytme, hvor dit arbejde bliver prioriteret over dit privatliv. Det giver typisk dårlig samvittighed, da det ikke er afstemt med familien, og dette er en af de største stressfaktorer vi har. Det leder op til råd nr. 4.

4 Tag familien med i prioriteringen
Ved din familie, hvor meget du har tænkt dig at arbejde det næste halve år? Ved du det selv? Afstem med din familie, hvor meget du faktisk har tænkt sig at lægge af tid på jobbet. Kan du holde 37 timer, eller regner du med at skulle bruge overtid? Det kan være rigtig godt at have stemt af med familien i forhold til det næste halve år. Husk familien har lige haft dig hos dem i typisk to-fire uger i træk, og nu forlader du dem igen for arbejdet. Sæt dem ind i, hvor meget de skal regne med at undvære dig. Måske kan dette også hjælpe på din prioritering.

5 Hvis alt andet fejler, brug dine 100 %
Hvis ovenstående ikke fungerer for dig, så tag dette råd:
Find selv ud af, hvordan du vil bruge din tid det næste halve år.
Husk, at du har kun 100 % af din energi/tid at give af. Hvor meget skal henholdsvis din familie, arbejdet, venner og anden fritid have?
Det vigtigste er at bremse dig selv, inden du går ud og laver det samme, som du altid har gjort. Hvad skal dine prioriteringer være?
Lev efter dem og forhold dig til, at så er det godt nok.
Du kan ikke give mere end 100 % af dig selv.

 

Få også her CRECEAs gode råd til, hvordan du hjælper en kollega med stress.


Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk

Hvordan er dit sommer autosvar?

14.6.2018 | Hold ferie uden stress

"Jeg er på ferie til 8. august med begrænset adgang til mail og mobil"

 

Hvad er der i vejen med det autosvar? Se svaret nederst (hvis du ikke allerede har gættet det).

 

Læser du din arbejdsmail i ferien?

 

Hvis ja, så spørg dig selv, om der er et reelt behov for at tjekke mailen – har din arbejdsplads fx bedt dig om det? Eller handler det udelukkende om dårlige vaner?

 

Hvis det bare er en fortsættelse af en vane med altid at ”være på”, så benyt lejligheden til at koble helt af. Det er jo det, ferien er til for.
Hver gang du tjekker din mail, afbryder du din ferie. Så hvis det virkeligt er nødvendigt at ”tjekke ind”, så lav en aftale med dig selv og din arbejdsgiver om et afgrænset tidsrum.

 

En stresset hjerne kan ikke vurdere, om en opgave er vigtig – lige nu
Hvis man føler sig stresset, inden man går på ferie og i ferien hele tiden går og tjekker sin telefon for at se efter mails og beskeder, så kan det være virkelig problematisk. I den situation genaktiverer man den stress, man havde inden ferien, og man får således ikke muligheden for at slappe af. Desuden kan det forværres af, at en stresset persons hjerne har sværere ved at vurdere, om en opgave er en, man behøver at handle på nu, eller om den kan vente til senere. En stresset hjerne vil ofte vurdere alt som vigtigt, og derfor begynder man at svare på mails og løse opgaver, som reelt kan vente. Dermed er der en risiko for, at man bliver endnu mere stresset – mens man faktisk er på ferie.

 

CRECEAs gode råd
Derfor vil et godt råd fra CRECEAs erhvervspsykolog Daniel Mærsk være:
• slå mailopdateringerne fra på din telefon og pc, så du slet ikke modtager mails - så længe alene muligheden er der, vil hjernen være optaget af muligheden
• gem din arbejdstelefon væk, så du slet ikke kan se den.

Rigtig god ferie 

 

P.S. Autosvaret bør naturligvis lyde: ”Jeg er på ferie frem til 8. august UDEN adgang til min mail og mobil”… eller endnu bedre:

Jeg er på ferie frem til 8. august. God sommer”.


Mere information

Daniel Mærsk

Arbejds- og organisationspsykolog, aut.

Alle artikler

Se alle

Ny lovændring - Kemi

27.11.2018 | 

Vision Zero

22.10.2018 | 

Ekspertudvalgets anbefalinger til et ”Nyt og forbedret arbejdsmiljø”

11.10.2018 | Herved kommenterer CRECEA ekspertudvalgets anbefalinger

Nyt om arbejdsmiljøcertificering

31.8.2018 | I løbet af de næste 3 år – og senest den 12. marts 2021 - udfases den eksisterende arbejdsmiljøstandard OHSAS 18001, og den erstattes af den europæiske standard ISO 45001.
I CRECEA er vi enige om, at den nye standard ISO 45001 er en klar forbedring. Den er nemlig et udtryk for et mere velfungerende ledelsessystem, som har potentiale til at kunne skabe et bedre arbejdsmiljø.

CRECEAs ingeniør Henrik Elberg fremhæver her de 5 forskelle, som, han mener, er de væsentligste for et bedre arbejdsmiljø.

Hvordan er dit sommer autosvar?

14.6.2018 | Hold ferie uden stress

Erik Jørgensens Møbelfabrik

2.10.2017 | Produktion af kvalitetsmøbler kræver overblik over de interne processer

Test dig selv

19.9.2017 | Mon din viden om arbejdsmiljø er opdateret?

September måneds gode råd

1.9.2017 | Er der sammenhæng mellem tidlig død og skimmelsvamp?

Terminalen med de gemte ildsjæle

31.5.2017 | Ergonomi i Lantmännen

Ved du, om du har styr på virksomhedens kemi?

18.5.2017 | Få svar med 8 spørgsmål i tjeklisten

Roskilde Kommune

1.5.2017 | Forflytninger udover det sædvanlige

Test din viden om kemi

17.3.2017 | 10 spørgsmål der afslører, om du har styr på de grundlæggende arbejdsmiljøregler for kemi

Bo & Aktivitet Aabenrå

9.2.2017 | Når krop og sprog hænger sammen

24. december

24.12.2016 | Ulykker i hjemmet

23. december

23.12.2016 | Kan juleferien få stress til at forsvinde?

22. december

22.12.2016 | Nudging

21. december

21.12.2016 | Hvordan vælger jeg den rigtige handske?

20. december

20.12.2016 | Sikkerhedskultur

19. december

19.12.2016 | Gode råd til arbejdsmiljørepræsentanten

18. december

18.12.2016 | Julegodter – og måske en ekstra løbetur

17. december

17.12.2016 | Du kan selv være med til at minimere støj

16. december

16.12.2016 | Ét godt råd om konflikter

15. december

15.12.2016 | Elastikøvelser og udstrækning

14. december

14.12.2016 | Brug af testværktøjer

13. december

13.12.2016 | Stress er en kompleks udfordring

12. december

12.12.2016 | Gode råd til en lang julerejse

11. december

11.12.2016 | Generende støj der kommer udefra

10. december

10.12.2016 | Juleergonomi

9. december

9.12.2016 | Rigtig god julefrokost

8. december

8.12.2016 | Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

7. december

7.12.2016 | Julemotion

6. december

6.12.2016 | Har du styr på den nye faremærkning af kemikalier?

5. december

5.12.2016 | Sådan kan støj på storrumskontoret forebygges

4. december

4.12.2016 | Hjælp en kollega godt tilbage på arbejde

3. december

3.12.2016 | Få teamet til at præstere

2. december

2.12.2016 | En ergonomisk drillenisse

Maribo Seed International ApS

30.11.2016 | Ergonomiske forbedringer på stedet

Ledercoaching

15.8.2016 | At have en sparringspartner er en uvurderlig hjælp

Inspiration hiver udfordringer ud i lyset

11.5.2016 | Med en skræddersyet arbejdsmiljøuddannelse

Forskere slår alarm

2.5.2016 | De bekymrer sig for kvaliteten af undervisningen i psykisk arbejdsmiljø på de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser

Sluk for konflikten

1.5.2016 | 

Planlæg dit møde

1.4.2016 | - Og kom godt fra start

Balancen mellem stive rammer og pladdersnak

24.2.2016 | Erfaringer med profilværktøjet Diversity Icebraker

Personlige samtaler gav APVen liv

11.2.2016 | Læs om erfaringerne ved Poul Pedersen A/S

Din rolle som AMR

1.2.2016 | Hvad er min rolle som arbejdsmiljørepræsentant i trivselsspørgsmål?

Arbejdsmiljø i ny- og ombygninger

1.11.2015 | Tænk arbejdsmiljø ind i projektstadiet

Forbered sundheden

1.10.2015 | Få tjeklisten til den gode forberedelse

Mindre belastning men mere aktivitet

1.9.2015 | Mindre belastning i arbejdsmiljøet stiller krav om højere aktivitetsniveau

Sov til du føler dig udhvilet

20.8.2015 | Det er ikke spild af tid at sove, læs her hvorfor.

Tjekker du mails i ferien?

10.7.2015 | Er du på vej på ferie, så tjek her om det er dig, der skal gemme telefonen væk

Hvordan er reglerne for at arbejde ude i sol og varme?

1.7.2015 | Bliv klogere på hvad vejledningen er i forhold til at arbejde udendørs i varmen og få gode råd til førstehjælp, hvis nogen bliver dårlig i varmen.

Unge mand – lever du farligt?

11.6.2015 | Unge mænd i alderen 15-25 år dør 3 gange oftere end kvinder

Er du en god kollega?

1.5.2015 | Få her nogle gode råd til hvordan du er en god kollega

Sid godt ved bordet på kontorarbejdspladsen

14.4.2015 | Her er nogle gode råd til, hvordan du kan indrette kontorarbejdspladsen.

Hvordan håndterer du ubehagelige mails?

1.4.2015 | Her er en række gode råd

Viden: få din nattesøvn

10.3.2015 | Nattesøvnen er væsentlig for din sundhed og for at forebygge bl.a. stress. Her er nogle gode råd til at sikre en god nattesøvn

Kom godt i gang med beredskabsplaner

1.2.2015 | Få CRECEAs gode råd til at komme i gang med arbejdet med jeres beredskabsplaner.

Brug hovedet til at løfte rigtigt!

1.12.2014 | Sådan er budskabet i CRECEAs gode råd om at løfte rigtigt og passe godt på ryggen.

Nudging i arbejdsmiljøet

5.11.2014 | Nudging er perfekt til at skabe forbedringer i arbejdsmiljøet ved at skubbe til adfærden på arbejdspladsen. I denne artikel kan I læse mere om, hvordan CRECEA bruger nudging i vores rådgivning til at ændre adfærden til det bedre – til gavn for arbejdsmiljøet.

Hjertestarter, sådan bruger du den

1.10.2014 | Førstehjælp: Den 16. oktober er der hjertestarterdag, og i den anledning er her CRECEAs gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man oplever en person med hjertestop.

Vær sikker på at følge loven

30.9.2014 | Nyhed: CRECEA Lovkravsliste er et nyt tilbud til virksomheder, der er certificerede og derfor skal være opdateret på den seneste lovgivning. Eller til virksomheder, der bare gerne vil være opdaterede.

Fokus på vidner til mobning

18.9.2014 | Vidnerne til uenighed og konflikter kan spille en vigtig rolle i forhold til at forebygge, at mobning opstår på arbejdspladsen.

Ansvar og pligter i arbejdsmiljøet

1.9.2014 | Alle har et ansvar for, at arbejdsmiljøproblemer bliver løst.

Hjælp en stressramt kollega

18.8.2014 | VIDEN: CRECEAs psykologer beskriver her, hvad du skal kigge efter, og hvad du kan gøre, hvis du har en kollega, der viser tegn på stress.

Få frisk luft og hold dig kølig i varmen

31.5.2014 | Indeklima: Her er seks gode og gratis råd til at holde jer kølige i varmen.

Ryd op i rengøringsmidlerne

1.3.2014 | Brug en ledig stund til at rydde op i gamle faremærkede produkter.

Brug nudging til at forbedre arbejdsmiljøet

5.2.2014 | NUDGING: Nogen glemmer høreværnet, nogle har for travlt og andre får ikke bevæget hæve- sænkebordet. Her er gode råd til hvordan du effektivt kan bruge nudging i de tre situationer og dermed forbedre arbejdsmiljøet.

Sygefravær og arbejdsfastholdelse

4.2.2014 | Læs mere om de nye refusionsregler, og om hvordan CRECEA kan rådgive jer omkring sygefravær i forhold til de nye sygedagpengeregler.

Godt for lænden at være i god form

12.12.2013 | En ny undersøgelse viser, at god fysisk form kan hold smerter i lænden væk.

God ergonomi i bilen

7.11.2013 | Ergoterapeut Kate Severinsen vurderer ergonomi og arbejdsmiljø, når hun kårer businessbilen 2014

Er du helt sikker på CE-mærkningen?

10.9.2013 | En CE-mærkning er ikke en godkendelse, og der er god grund til at få rådgivning, når I skal købe ny maskine.

Skru op for arbejdsglæde og performance

5.9.2013 | Lad CRECEA hjælpe med at skabe rammerne for de bedste resultater.

Øvelser til kroppen så du kommer godt i gang

8.8.2013 | August måneds råd

Styrketræning gav færre smerter

20.6.2013 | Laboranters smerter i nakken blev mindsket med 70 pct. efter styrketræning.

Musesmerter rammer mænd

14.3.2013 | Måske er kvinder mere bevidste om at passe på kroppen, når de arbejder.

Sladder kan give stress

17.1.2013 | Oplevelsen af at blive frosset ude på arbejdspladsen eller at være udsat for sladder og rygter giver både fysisk og psykisk stress hos den, det går ud over.