Arbejdsmiljø

Ekspertudvalgets anbefalinger til et ”Nyt og forbedret arbejdsmiljø”

CRECEAs konsulent Henrik elberg kommenterer ekspertudvalgets anbefalinger.

CRECEA A/S hilser initiativet om at se på den danske arbejdsmiljøindsats meget velkomment. Ekspertudvalget har nu afsluttet deres arbejde, og de er kommet med 18 konkrete anbefalinger. CRECEA har med stor interesse læst ekspertudvalgets udredning og anbefalinger, og som en af de førende rådgivere i branchen, bemærker vi følgende:

Samlet set er ekspertudvalget kommet med en række fornuftige anbefalinger, som det politiske Danmark forhåbentligt vil arbejde seriøst og målrettet med i den kommende tid.

Når vi ser nærmere ind i anbefalingerne, kommenterer vi følgende:

logo til hjemmeside

Støtte til mindre virksomheders arbejdsmiljøarbejde.
Det bedste forslag er ikke en del af de 18 anbefalinger.
DA og LO/FTF anbefaler i ekspertudvalgets udredning af arbejdsmiljøindsatsen, at der etableres en pulje på 100 mio. kr. årligt, som skal understøtte mindre virksomheders brug af arbejdsmiljørådgivning. Støtten skal gives til private og offentlige virksomheder med op til 50 ansatte. Støtten ydes med krav om delvis medfinansiering, som vi fx kender det fra den tidligere 50% ordning, hvor virksomheder kunne få refusion for 50% af rådgivningsomkostningen på konkrete arbejdsmiljøprojekter/-opgaver.

CRECEA hilser denne anbefaling velkommen. Det er vores vurdering, at en sådan ordning for alvor kan forbedre arbejdsmiljøet på de mindre og mellemstore virksomheder, der ofte kan have svært ved at prioritere de økonomiske ressourcer til professionel arbejdsmiljørådgivning.

Ekspertudvalgets kommissorium er formuleret således, at anbefalingerne skal være neutrale for de offentlige finanser. Derfor er forslaget om støtte til arbejdsmiljørådgivning desværre ikke en del af udvalgets 18 konkrete anbefalinger.

I CRECEA er vi overbeviste om, at et forbedret arbejdsmiljø også medfører en forbedret forretning og en forbedret bundlinje. Desuden viser forskning (En international undersøgelse fra 2011 udført af ISSA), at investering i arbejdsmiljø giver pengene 2,2 gange igen, og dermed kan man argumentere for, at et forbedret arbejdsmiljø også vil påvirke de offentlige finanser positivt på langt sigt.

Arbejdstilsynet skal også rådgive
Ekspertudvalget lægger i nogle af deres anbefalinger op til, at Arbejdstilsynet får en mere aktiv rolle i forhold til virksomhederne.
I anbefaling #5 foreslås fx, at Arbejdstilsynet i forbindelse med påbud tilbyder virksomhederne dialog og vejledning. Derudover foreslås det i anbefaling #6, at virksomheder skal kunne indgå aftaleforløb med Arbejdstilsynet, hvor arbejdsmiljøproblemer løses indenfor en aftalt tidshorisont med opfølgningsbesøg fra Arbejdstilsynet.

Disse anbefalinger kan betyde, at Arbejdstilsynet reelt udvides fra udelukkende at være tilsynsmyndighed til også at være en statslig finansieret rådgivende instans.

CRECEA ser hellere, at vejledning og dialog om arbejdsmiljø overlades til de autoriserede arbejdsmiljørådgivere.

Justering af rådgiverordningen
I anbefaling #7 skitseres, at rådgivningsordningen skal justeres, så virksomheder i nogle tilfælde ikke skal anvende autoriserede arbejdsmiljørådgivere, men i stedet kan tilegne sig kompetencer gennem eksterne kurser eller intern viden i virksomheden.

CRECEA vurderer, at det er fornuftigt, at man højner viden om arbejdsmiljø og opfordrer til, at kompetenceløftet i form af viden, råd og vejledning stadig søges gennem de professionelle arbejdsmiljørådgivere.

Mere psykisk arbejdsmiljø
Anbefalingerne om at styrke fokus på det psykiske arbejdsmiljø gennem en ny bekendtgørelse (anbefaling #11) og krav om lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø (anbefaling #12) hilser CRECEA velkomne. En lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø vil dog for alvor først flytte noget, hvis den bliver gjort obligatorisk for samtlige ledere med personaleansvar.

Yderligere burde alle ledere - optimalt set - uddannes i arbejdsmiljø (både fysisk og psykisk arbejdsmiljø) for at understøtte det ansvar alle ledere har. Dette er allerede tydeligt statueret i arbejdsmiljøloven.

Vejledning og rådgivning fremmer det gode arbejdsmiljø
Ekspertudvalget har i forbindelse med udredningen fået kortlagt viden om arbejdspladsernes forebyggende indsatser. Af kortlægningen ses, at 2/3 af ledelses- og medarbejderrepræsentanter mener, at det er ”Vejledning og rådgivning”, der bedst fremmer et godt arbejdsmiljø. Samtidig angiver 1/3 af ledelses- og medarbejderrepræsentanter, at de typisk søger efter ”information og vejledning” hos arbejdsmiljørådgivere. I bunden af listen over de værktøjer, der fremmer det gode arbejdsmiljø er ”Inspektion, tilsyn og kontrol”, og ”Påbud og bøder”. Med den viden undrer det CRECEA, at ekspertudvalget i deres anbefalinger ikke har fokuseret mere på at styrke den professionelle arbejdsmiljørådgivning i Danmark.

Samlet set er ekspertudvalget kommet med en række fornuftige anbefalinger, som det politiske Danmark forhåbentligt vil arbejde seriøst og målrettet med i den kommende tid.

Henrik Elberg, CRECEA A/S
Samlet set er ekspertudvalget kommet med en række fornuftige anbefalinger, som det politiske Danmark forhåbentligt vil arbejde seriøst og målrettet med i den kommende tid.