Ulykkesforebyggelse

 

Den bedste ulykkesforebyggelse er at have en systematisk og lærende arbejdsmiljøorganisation. Der bl.a. løbende arbejder med sikkerhedskultur og risikovurdering. 
Mange arbejdsulykker kan forebygges ved at gøre arbejdspladserne, så sikre som muligt og ved at lære af de ulykker, der alligevel sker.

 

CRECEA kan rådgive virksomheden om, hvordan arbejdspladsen kan gøres så sikker som muligt, og vi kan undervise i, hvordan medarbejdernes adfærd også kan være med til at forebygge ulykkerne. Vi kan desuden indføre systemer, der sikrer, at virksomheden registrerer og analyserer ulykker og nærved ulykker, drager erfaringer af dem, og derved kan arbejde for at forebygge nye ulykker.

Risikovurdering

Risikovurdering er en metode til at vurdere en given risiko i forbindelse med en konkret aktivitet. Risikovurdering har således et forebyggende sigte, hvor risikoen vurderes, før en eventuel hændelse sker. I modsætning hertil står ulykkesanalyser, hvor en ulykke eller hændelse analyseres, efter denne er indtruffet.


Der findes mange risikovurderingsmodeller, som har til formål at systematisere risici, så de potentielt største risici får størst fokus. Fælles for modellerne er dog, at de alle sigter mod, at vurderingen af risici bliver så objektiv som mulig.

Læs mere

Maskinsikkerhed

Mange ulykker sker i forbindelse med betjening af maskiner og tekniske hjælpemidler, og konsekvenserne spænder lige fra blå mærker til dødsulykker. For at forebygge tragiske ulykker er det vigtigt at gennemgå maskiner i forhold til viden om ulykker og sikkerhedsrisici.

 

Derfor er det nødvendigt at forbedre maskinsikkerheden, hvilket fx kan gøres med udgangspunkt i en risikovurdering af en maskine eller et helt maskinanlæg. Dertil er det nødvendigt at have viden om maskindirektivet og CE-mærkning.

Læs mere

Indeklima

De fleste arbejder indendørs en stor del af deres arbejdstid, hvilket stiller krav til indeklimaet, idet inde-klimaet har indflydelse på medarbejdernes sundhed, effektivitet og produktivitet. Vi præsterer bedst, når vi har det godt – når vi er i komfort, og derfor vil et godt indeklima øge trivsel og velvære for alle, der opholder sig i virksomheden - både på kontoret, i produktionen og på lageret.


Et dårligt indeklima kan medføre helbredsmæssige symptomer som f.eks. hovedpine, unormal træthed og slimhindeirritationer. Det kan over tid have negativ indflydelse på koncentrationen og kan forårsage øget sygefravær.
Det oplevede indeklima, er summen af indeklimafaktorer fra vores omgivelser. Indeklimafaktorerne er fx luftkvalitet, temperatur- og trækforhold, fugt og skimmelsvamp, rengøring (støv), belysning samt støj og akustik. 
CRECEA kan kortlægge indeklimaet gennem målinger og beregninger og herudfra udarbejde vurderinger og forslag til løsninger, der sikrer de bedste forhold for netop jeres virksomhed.

Læs mere

Støj og akustik

En støjfuld arbejdsdag kan være belastende for arbejdsmiljøet og kan give de påvirkede varige høreskader, ligesom høj eller generende støj også virker trættende og påvirker koncentrationsevnen.

 

CRECEA har mange års erfaring i at måle, vurdere og rådgive om støj.

 

Med rådgivning fra CRECEA får du kendskab til støjniveauet på din virksomhed og brugbare råd om, hvordan du dæmper støjen. Du får viden om støj, støjens skadevirkning, og hvordan du kan undgå høreskader. Vi kan komme med forslag til støjbekæmpelse og forbedring af akustikken, og vi kan gennemføre de lovpligtige høreundersøgelser af medarbejderne.


Med rådgivning fra CRECEA sikrer virksomheden forbedret velvære og nedsætter risikoen for hørenedsættelse.

Læs mere

Storrumskontorer

Storrumskontorer kan give mere trivsel på grund af flere sociale relationer, bedre samarbejde og mere videndeling. Men for mange medarbejdere er arbejdet i storrumskontorer lig med støj, forstyrrelser, træthed, hovedpine, manglende koncentrationsevne og dermed manglende effektivitet. 

 

Ofte oplever medarbejderne fx generende baggrundsstøj, uro og forstyrrelser fra kolleger, der snakker, telefoner der ringer, og folk der går igennem kontoret.
Og lige så ofte oplever de skiftende temperaturer, generende træk og dårlig luft.

 

Men sådan behøver det ikke at være.

Læs mere

Byggeri

Arbejdsmiljø og byggeri handler for det første om arbejdsmiljøet i byggefasen og byggepladsen og for det andet om arbejdsmiljøet i den fremtidige bygning.

 

I byggefasen og på byggepladsen stilles der særlig krav til bygherre, idet bygherren skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator til perioden under projekteringen og en under byggefasen.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at byggepladser ikke kun er store byggegrunde, hvor man fx opfører boliger. Byggepladser er også:
• Når man bygger til på en virksomhed
• Når man flytter eller installerer maskiner og maskinanlæg

 

Derfor er det afgørende at finde ud af, om I har et bygherreansvar, og hvilke forpligtelser I har.

 

Med hensyn til arbejdsmiljøet i den fremtidige bygning, er det afgørende, at man tænker arbejdsmiljøet ind i bygningen fra staten af byggeriet. Ved at tænke fx indeklima, virksomhedens arbejdsprocesser og arbejdsgange ind fra starten, kan der i større grad sikres et bedre arbejdsmiljø i de nye bygninger og dermed undgå ombygninger og tilretninger, som kan være en bekostelig og tidskrævende affære.

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Som bygherre har man ansvaret for, at der bliver lavet en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) for et byggeri, hvis det forventes, at der skal arbejde mere end et firma samtidig på byggepladsen og byggepladsen er af en vis størrelse (flere end 10 personer samtidig fra mere end 1 firma), eller hvis der foregår farligt arbejde på pladsen.


Hvis du er bygherre er der en række forpligtelser man skal leve op til – fx Plan for Sikkerhed og Sundhed – PSS. Formålet med PSSen er at skabe et sikkert arbejdsmiljø for alle ansatte på byggepladsen.
CRECEA kan udarbejde et udkast til PSS i tæt dialog med bygherren og de projekterende, og vi kan desuden være med til at implementere PSS og sikre, at den er tilgængelig og kendt af alle på byggepladsen.
Selvom det er bygherren, der har ansvar for PSS, er det ofte arbejdsmiljøkoordinatoren, der udarbejder PSS.

 

Arbejdsmiljøkoordinatoren
CRECEA kan varetage rollen som koordinator. I sådanne tilfælde vil CRECEA deltage ved sikkerhedsmøderne, hvor firmaernes arbejdsmiljøgruppe på pladsen mødes med bygherre eller dennes koordinator hver 14. dag for at drøfte, om PSS fungerer, eller den skal revideres.


Ligeledes kan CRECEA gennemføre sikkerhedsrunderinger på byggepladsen som et led i opfølgningen på PSS. Her vil man holde øje med om punkterne fra tidligere møder og runderinger er løst, og om nye problemer er opstået.

 

Tænk arbejdsmiljøet ind i projektering af det fremtidige byggeri
Tænk arbejdsmiljøet ind i nye bygninger allerede på projektstadiet og vær dermed sikker på, at lokaler og bygninger passer til det arbejde, der skal udføres, at de lever op til krav om arbejdsmiljø.


CRECEA kan gennemgå tegninger og sammenholde projektet med de arbejdsfunktioner, der skal være i bygningen. CRECEA vil derefter sammen med arbejdsmiljøorganisationen komme med forslag til ingeniører og arkitekter om, hvordan arbejdsmiljøet bliver godt fra begyndelsen i det nye byggeri. I rådgivningen vil vi blandt andet kigge på adgangsforhold, lyd og støj, lys, ventilation og ergonomi og pladsforhold.

 

Det kan fx være overvejelser som:
• Hvordan er logistikken i huset – hvordan går man typisk rundt til hinanden?
• Har nogle medarbejdere det godt med at sidde livligt midt i det hele? Er der andre der hellere vil sidde i et roligt hjørne
• Hvordan kan bordene stå i forhold til vinduer, hinanden og husets logistik?
• Hvor meget plads skal hver medarbejder have ved bordet
• Hvordan kan man reducere gener fra støj?


Få her CRECEAs gode råd til, hvordan man ved at tænke arbejdsmiljøet ind i starten af et byggeri både kan spare penge og sikre medarbejdernes trivsel:
• Inddrag arbejdsmiljøgruppens input og gode erfaringer og opnå indflydelse, udviklingsmuligheder og et godt samarbejde på arbejdspladsen
• Overvej hvad der fungerer eller ikke fungerer i den eksisterende bygning og overvej dermed også, hvad der skal med eller ikke med i den nye bygning
• Afklar hvordan I ønsker at arbejde i de nye lokaler: som team, funktionsopdelt eller individuelt
• Overvej hvordan I sikrer et godt indeklima, lysforhold, temperaturforhold, luftkvalitet, akustik og støj
• Afklar hvordan en korrekt indretningen kan forebygge ergonomiske problemer
• Overvej hvilke materialer, inventar og teknisk udstyr, der er hensigtsmæssigt

Yderligere information, kontakt:

Erling Bitsch Hansen

Arbejdsmiljøkonsulent, Ingeniør

Cases

Vis alle

Marel A/S

Gennemtænkt storrumskontor

Glud & Marstrand A/S

Nu kan de klare risikoen selv

Claus Sørensen A/S, Hirtshals

Med rådgivning fra CRECEA blev et påbud fra Arbejdstilsynet nærmest til en positiv oplevelse for fødevarevirksomheden Claus Sørensen A/S i Hirtshals.

Broen Produktion

Høretest fik alle til at bruge høreværn.

Bestseller

Automatisk højlager – et Bestseller projekt med vægt på design, effektivitet og arbejdsmiljø

Velux

Kursus i indeklima blev til julegave

Systemair A/S

Vurdering af belysningsanlæg ved Systemair A/S

OK

Elastikøvelser letter kontorarbejdet hos OK

Malteriet

CRECEA koordinerede sikkerheden

Det kan vi