Ulykkesforebyggelse

Mange arbejdsulykker kan forebygges ved at gøre arbejdspladserne så sikre som muligt og ved at lære af de ulykker, der alligevel sker. CRECEA kan rådgive virksomheden om, hvordan arbejdspladsen kan gøres så sikker som muligt, og vi kan undervise i, hvordan medarbejdernes adfærd også kan være med til at forebygge ulykkerne. Vi kan desuden indføre systemer, der sikrer, at virksomheden registrerer og analyserer ulykker og nærved ulykker, drager erfaringer af dem, og derved kan arbejde for at forebygge nye ulykker.

Maskinsikkerhed

Medarbejderne skal kunne bruge maskiner uden risiko for ulykker. CRECEAs rådgivning om maskinsikkerhed tager afsæt i Arbejdsmiljøloven og kan blandt andet handle om gennemgang af nye og gamle maskiner, indkøb af nye maskiner, krav til CE-mærkning, risikoanalyse og vurdering af maskinsikkerhed, analyse og vurdering af arbejdsstillinger, gennemgang af maskiner for fejl og mangler, herunder afskærmninger, nødstop, reparationsafbrydere mv., brug af personlige værnemidler, støj, akustik og vibrationer og krav til rådgivere, ingeniører, producenter og leverandører af maskiner.

Vi kan desuden undervise medarbejderne i, hvordan de skal bruge maskinerne for at undgå ensidigt gentaget arbejde og ensidigt belastende arbejde.

Arbejdsmiljø i ny- og ombygninger

Tænk arbejdsmiljøet ind i nye bygninger allerede på projektstadiet og vær dermed sikker på, at lokaler og bygninger passer til det arbejde, der skal udføres, at de lever op til krav om arbejdsmiljø, og at de er behagelige at opholde sig i. CRECEA kan gennemgå tegninger og sammenholde projektet med de arbejdsfunktioner, der skal være i bygningen. CRECEA vil derefter sammen med arbejdsmiljøorganisationen komme med forslag til ingeniører og arkitekter om, hvordan arbejdsmiljøet bliver godt fra begyndelsen i det nye byggeri. I rådgivningen vil vi blandt andet kigge på adgangsforhold, lyd og støj, lys, ventilation og ergonomi og pladsforhold.

Læs mere

Indeklima

Et godt indeklima øger trivsel og velvære for både medarbejdere, gæster og andre, der opholder sig i virksomheden. Indeklima handler både om temperaturer, fugt, træk og ventilation, og CRECEA kan rådgive virksomheder i at skabe det bedst mulige indeklima i såvel eksisterende byggeri som i planlægningen af nybyggeri.

 

Som et redskab til at vurdere indeklimaproblemer og risiko for skimmelsvampevækst tilbyder CRECEA at gennemføre en termografisk undersøgelse.
Med et termografisk kamera kan vi på indeklimaområdet konstatere kuldebroer, utætheder ved vinduer/yderdøre, radiatorernes funktion, uønskede varmekilder og indblæsningstemperatur ved ventilationsarmaturer.


Når det gælder skimmelsvamp kan vi med kameraet finde frem til områder med risiko for kondens, og dermed risiko for skimmelsvampevækst.

CRECEA kan desuden bruge det termografiske kamera til at undersøge varmeafgivelse af maskiner, vurdering af vinduer, utætheder ved varmeinstallationer (fx gulvvarme), vejledende termografering af bygninger.

Belysning

En korrekt belysning, som passer til arbejdsopgaven, har stor betydning for et godt arbejdsmiljø.
CRECEA kan gennemgå og vurdere virksomhedens eksisterende belysning i forhold til arbejdsopgaverne og arbejdsmiljøet, og vi kan foreslå forbedringer eller alternative løsninger. Vi kan desuden deltage i planlægningen af nyt byggeri med fokus på at sikre en hensigtsmæssig belysning.

Støj og akustik

En støjfuld arbejdsdag kan være belastende for arbejdsmiljøet og kan give de påvirkede varige høreskader, ligesom høj eller generende støj også virker trættende og påvirker koncentrationsevnen.

 

CRECEA har mange års erfaring i at måle, vurdere og rådgive om støj.

 

Med rådgivning fra CRECEA får du kendskab til støjniveauet på din virksomhed og brugbare råd om, hvordan du dæmper støjen. Du får viden om støj, støjens skadevirkning, og hvordan du kan undgå høreskader. Vi kan komme med forslag til støjbekæmpelse og forbedring af akustikken, og vi kan gennemføre de lovpligtige høreundersøgelser af medarbejderne.


Med rådgivning fra CRECEA sikrer virksomheden forbedret velvære og nedsætter risikoen for hørenedsættelse.

Læs mere

Ventilation

Frisk luft er et vigtigt fundament for en god arbejdsdag. CRECEA kan vurdere luftkvaliteten og kvaliteten af de eksisterende ventilationsanlæg. Og vi kan derefter vurdere behovet for yderligere mekanisk udsugning og rådgive i forbindelse med køb af nye anlæg. Vi kan desuden rådgive omkring løsninger, hvis der i virksomheden er arbejdsprocesser, der udvikler sundhedsskadelige gasser, dampe, støv eller anden generende luftforurening.

Arbejdsmiljøkoordinator

Har I fået et påbud fra Arbejdstilsynet på byggepladsen? Har I brug for at få planlagt arbejdet på byggepladsen, så arbejdsmiljøet for håndværkerne er tænkt ind i planerne? Eller har I brug for en ekstern sikkerhedsrådgivere til jeres byggeri? CRECEA har mange års erfaring i at arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen, og kan rådgive jer, hvis I har fået et påbud eller har brug for en erfaren arbejdsmiljøkoordinator til at tænke arbejdsmiljø og sikkerhed ind i byggeriet og forebygge ulykker.

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Som bygherre har man ansvaret for, at der bliver lavet en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) for et byggeri, hvis det forventes at der skal arbejde mere end et firma samtidig på byggepladsen og byggepladsen er af en vis størrelse (flere end 10 personer samtidig fra mere end 1 firma), eller hvis der foregår farligt arbejde på pladsen.

 

CRECEA tilbyder at udarbejde udkast til PSS i tæt dialog med bygherren og de projekterende, og vi kan desuden være med til at implementere PSS og sikre, at den er tilgængelig og kendt af folkene på byggepladsen. CRECEA kan desuden deltage ved sikkerhedsmøderne, hvor firmaernes arbejdsmiljøgruppe på pladsen mødes med bygherre eller dennes koordinator hver 14. dag for at drøfte, om PSS fungerer, eller den skal revideres. Ligeledes kan CRECEA gennemføre sikkerhedsrunderinger på byggepladsen som et led i opfølgningen på PSS.

 

Er jeres udfordring mere baseret på ergonomiske belastninger, kan I her læse mere om hvordan I kan forbedre jeres ergonomiske arbejdsmiljø

Cases

Vis alle

Marel A/S

Gennemtænkt storrumskontor

Glud & Marstrand A/S

Nu kan de klare risikoen selv

Claus Sørensen A/S, Hirtshals

Med rådgivning fra CRECEA blev et påbud fra Arbejdstilsynet nærmest til en positiv oplevelse for fødevarevirksomheden Claus Sørensen A/S i Hirtshals.

Broen Produktion

Høretest fik alle til at bruge høreværn.

Bestseller

Automatisk højlager – et Bestseller projekt med vægt på design, effektivitet og arbejdsmiljø

Velux

Kursus i indeklima blev til julegave

Systemair A/S

Vurdering af belysningsanlæg ved Systemair A/S

OK

Elastikøvelser letter kontorarbejdet hos OK

Malteriet

CRECEA koordinerede sikkerheden

Det kan vi