Ulykkesforebyggelse

 

Den bedste ulykkesforebyggelse er at have en systematisk og lærende arbejdsmiljøorganisation. Der bl.a. løbende arbejder med sikkerhedskultur og risikovurdering. 
Mange arbejdsulykker kan forebygges ved at gøre arbejdspladserne, så sikre som muligt og ved at lære af de ulykker, der alligevel sker.

 

CRECEA kan rådgive virksomheden om, hvordan arbejdspladsen kan gøres så sikker som muligt, og vi kan undervise i, hvordan medarbejdernes adfærd også kan være med til at forebygge ulykkerne. Vi kan desuden indføre systemer, der sikrer, at virksomheden registrerer og analyserer ulykker og nærved ulykker, drager erfaringer af dem, og derved kan arbejde for at forebygge nye ulykker.

Risikovurdering

Risikovurdering er en metode til at vurdere en given risiko i forbindelse med en konkret aktivitet. Risikovurdering har således et forebyggende sigte, hvor risikoen vurderes, før en eventuel hændelse sker. I modsætning hertil står ulykkesanalyser, hvor en ulykke eller hændelse analyseres, efter denne er indtruffet.


Der findes mange risikovurderingsmodeller, som har til formål at systematisere risici, så de potentielt største risici får størst fokus. Fælles for modellerne er dog, at de alle sigter mod, at vurderingen af risici bliver så objektiv som mulig.

Læs mere

Maskinsikkerhed

Mange ulykker sker i forbindelse med betjening af maskiner og tekniske hjælpemidler, og konsekvenserne spænder lige fra blå mærker til dødsulykker. For at forebygge tragiske ulykker er det vigtigt at gennemgå maskiner i forhold til viden om ulykker og sikkerhedsrisici.

 

Derfor er det nødvendigt at forbedre maskinsikkerheden, hvilket fx kan gøres med udgangspunkt i en risikovurdering af en maskine eller et helt maskinanlæg. Dertil er det nødvendigt at have viden om maskindirektivet og CE-mærkning.

Læs mere

Indeklima

De fleste arbejder indendørs en stor del af deres arbejdstid, hvilket stiller krav til indeklimaet, idet inde-klimaet har indflydelse på medarbejdernes sundhed, effektivitet og produktivitet. Vi præsterer bedst, når vi har det godt – når vi er i komfort, og derfor vil et godt indeklima øge trivsel og velvære for alle, der opholder sig i virksomheden - både på kontoret, i produktionen og på lageret.


Et dårligt indeklima kan medføre helbredsmæssige symptomer som f.eks. hovedpine, unormal træthed og slimhindeirritationer. Det kan over tid have negativ indflydelse på koncentrationen og kan forårsage øget sygefravær.
Det oplevede indeklima, er summen af indeklimafaktorer fra vores omgivelser. Indeklimafaktorerne er fx luftkvalitet, temperatur- og trækforhold, fugt og skimmelsvamp, rengøring (støv), belysning samt støj og akustik. 
CRECEA kan kortlægge indeklimaet gennem målinger og beregninger og herudfra udarbejde vurderinger og forslag til løsninger, der sikrer de bedste forhold for netop jeres virksomhed.

Luftkvalitet og ventilation

Når mange mennesker er samlet bliver rumluften tilført en masse partikler og dampe i form af vand-damp, COmm. og hertil kommer de forureninger, der tilføres fra byggematerialer og inventar. Rummets ventilation kan nedbringe koncentrationen af en række af disse stoffer. F.eks. er COen god indikator, som ventilation i undervisningslokaler og børneinstitutioner kan styres efter.

Frisk luft er et vigtigt fundament for en god arbejdsdag. CRECEA kan vurdere luftkvaliteten og kvaliteten af de eksisterende ventilationsanlæg. Og vi kan derefter vurdere behovet for yderligere mekanisk ud-sugning eller naturlig ventilation og dermed undgå gener fra kulde eller træk, og vi kan rådgive i forbindel-se med køb af nye anlæg.

 

Temperatur- og trækforhold
Hvis der er høj indetemperatur føles indeklimaet ofte som ”tung luft” og luftbevægelse kan give trækgener.
Høje temperatur er en af de typiske gener i kontorbyggeri, men findes også i mange produktionsområder. Høje temperaturer kan give gener i form af hovedpine og koncentrationsbesvær og kan medføre nedsat arbejdseffektivitet. Samtidigt med at høje temperaturer forværrer gener, der skyldes andre fak-torer i indeklimaet.
Store vinduespartier og ovenlysvinduer kan skabe betydelig uhensigtsmæssig opvarmning, hvor CRECEA kan rådgive om løsning som f.eks. bortventilering af overskudsvarmen eller solafskærmning
Træk er en kombination af luftbevægelse og luftens temperatur. Træk kan forekomme ved naturlig venti-lation, men også mekaniske ventilationsanlæg.
CRECEA kan rådgive igennem målinger og undersøgelser, hvor der bl.a. kigges på indeklimaparametre som temperatur, COniveau og træk/kulde måles.

 

Belysning
Korrekt belysningsforhold, som passer til arbejdsopgaven, har stor betydning for et godt arbejdsmiljø og spiller en stor rolle i vores trivsel.
Lyset på arbejdspladsen er en kombination af dagslys, kunstig loftbelysning og punktbelysning som ar-bejdslamper.
Dårlig belysning som f.eks. blænding, forstyrrende refleksioner i skærm og arbejdsfelt, for lidt lys, for meget lys, generende skygger m.v. kan betyde at vi er mindre effektive. Dårlig belysning gør, at man skal anstrenge synet og kroppen så meget, at vi får hovedpine og gener i nakke og hals. Derudover kan lyset påvirke menneskers biologiske processer f.eks. træthed, temperaturregulering og hormonfrigivelse.
CRECEA kan gennemgå, måling og beregninger herved vurdere virksomhedens eksisterende belysning i forhold til arbejdsopgaverne og arbejdsmiljøet, og vi kan foreslå forbedringer eller alternative løsninger. F.eks. udnyttelsen af dagslys og solafskærmning.


Fugt og skimmelsvamp
Der kan være mange årsager til, at bygninger påvirkes af fugt. Men ens for dem alle er det, at opfugtet bygningsmateriale medfører risiko for skimmelsvampeangreb, og det påvirker indeklimaet og brugerne negativt. Derfor er det vigtigt at få undersøgt en bygning, så snart du får mistanke om skimmelsvampe-vækst.
Påvirkning fra skimmelsvampe kan give langvarige symptomer såsom hovedpine, slimhindeirritation, rødme, træthed og koncentrationsbesvær. Det er de samme symptomer, man kan opleve i andre sam-menhænge, f.eks. ved for høj rumtemperatur, og derfor kan det være svært at fastslå den egentlige år-sag til problemet uden eksperthjælp.

 

Støj og akustik
De moderne kontormiljøer som storrumskontorer er meget populære, men de stiller særlige krav til medarbejdere og akustik. Støj er et de mest rapportere problemer i storrumskontorer.
Støj og dårlig akustik kan give gener, der typisk omfatter hovedpine, nedsat koncentrationsevne og ned-sat produktivitet.
Det optimale lydbillede opnås, når alle kan høre det, de har brug for, og ikke bliver forstyrret af uved-kommende lyde. Læs mere om CRECEAs rådgivning her.

 

Bæredygtighedscertificering
CRECEA rådgiver, måler og dokumenter luftkvaliteten i overensstemmelse med DGNB kriterierne ift. Bæredygtighedscertificering.Yderligere information, kontakt:

Erling Bitsch Hansen

Arbejdsmiljøkonsulent, Ingeniør

Jan Krüger

Ingeniør, Kvalitetskoordinator

Jens Kjær Jensen

Arbejdsmiljøkonsulent, Miljøtekniker

Jørgen Lauridsen

Arbejdsmiljøkonsulent, Civilingeniør

Michael Bendix Hansen

Ingeniør, arbejdsmiljøkonsulent

Støj og akustik

En støjfuld arbejdsdag kan være belastende for arbejdsmiljøet og kan give de påvirkede varige høreskader, ligesom høj eller generende støj også virker trættende og påvirker koncentrationsevnen.

 

CRECEA har mange års erfaring i at måle, vurdere og rådgive om støj.

 

Med rådgivning fra CRECEA får du kendskab til støjniveauet på din virksomhed og brugbare råd om, hvordan du dæmper støjen. Du får viden om støj, støjens skadevirkning, og hvordan du kan undgå høreskader. Vi kan komme med forslag til støjbekæmpelse og forbedring af akustikken, og vi kan gennemføre de lovpligtige høreundersøgelser af medarbejderne.


Med rådgivning fra CRECEA sikrer virksomheden forbedret velvære og nedsætter risikoen for hørenedsættelse.

Læs mere

Storrumskontorer

Storrumskontorer kan give mere trivsel på grund af flere sociale relationer, bedre samarbejde og mere videndeling. Men for mange medarbejdere er arbejdet i storrumskontorer lig med støj, forstyrrelser, træthed, hovedpine, manglende koncentrationsevne og dermed manglende effektivitet. 

 

Ofte oplever medarbejderne fx generende baggrundsstøj, uro og forstyrrelser fra kolleger, der snakker, telefoner der ringer, og folk der går igennem kontoret.
Og lige så ofte oplever de skiftende temperaturer, generende træk og dårlig luft.

 

Men sådan behøver det ikke at være.

Læs mere

Byggeri

Arbejdsmiljø og byggeri handler for det første om arbejdsmiljøet i byggefasen og byggepladsen og for det andet om arbejdsmiljøet i den fremtidige bygning.

 

I byggefasen og på byggepladsen stilles der særlig krav til bygherre, idet bygherren skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator til perioden under projekteringen og en under byggefasen.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at byggepladser ikke kun er store byggegrunde, hvor man fx opfører boliger. Byggepladser er også:
• Når man bygger til på en virksomhed
• Når man flytter eller installerer maskiner og maskinanlæg

 

Derfor er det afgørende at finde ud af, om I har et bygherreansvar, og hvilke forpligtelser I har.

 

Med hensyn til arbejdsmiljøet i den fremtidige bygning, er det afgørende, at man tænker arbejdsmiljøet ind i bygningen fra staten af byggeriet. Ved at tænke fx indeklima, virksomhedens arbejdsprocesser og arbejdsgange ind fra starten, kan der i større grad sikres et bedre arbejdsmiljø i de nye bygninger og dermed undgå ombygninger og tilretninger, som kan være en bekostelig og tidskrævende affære.

Læs mere

Cases

Vis alle

Marel A/S

Gennemtænkt storrumskontor

Glud & Marstrand A/S

Nu kan de klare risikoen selv

Claus Sørensen A/S, Hirtshals

Med rådgivning fra CRECEA blev et påbud fra Arbejdstilsynet nærmest til en positiv oplevelse for fødevarevirksomheden Claus Sørensen A/S i Hirtshals.

Broen Produktion

Høretest fik alle til at bruge høreværn.

Bestseller

Automatisk højlager – et Bestseller projekt med vægt på design, effektivitet og arbejdsmiljø

Velux

Kursus i indeklima blev til julegave

Systemair A/S

Vurdering af belysningsanlæg ved Systemair A/S

OK

Elastikøvelser letter kontorarbejdet hos OK

Malteriet

CRECEA koordinerede sikkerheden

Det kan vi