Kemisk arbejdsmiljø

Der findes kemi på alle virksomheder. Kemikalier dækker bredt og er ikke kun de kemikalier, der bruges i en produktion eller på et værksted. Det gælder også spraydåsen med olie og rengøringsmidlerne i skabet.

Vores erfaring fortæller os, at man på mange virksomheder synes, det er udfordrende at få en tilstrækkelig viden og overblik over kemikalierne. Men det er værd at have overblikket, for et overblik over hvilke kemikalier, der er farlige giver forudsætninger for, hvordan de skal håndteres, hvilke personlige værnemidler, der skal anvendes samt indarbejdelse af god indkøbsprocedure. Herved sikres, at virksomheden lever op til lovgivningens krav.

Nedenfor er nogle spørgsmål, du kan stille dig selv for at få et indtryk af, om du har et tilstrækkeligt overordnet overblik.

  • Har I et overblik over de kemikalier, I bruger på virksomheden, og om nogle kan substitueres til mindre farlige produkter?
  • Har I et overblik over, om nogle kan bortskaffes? Og i givet fald hvordan?
  • Har I et system til styring af jeres kemikalier?
  • Har I opdaterede sikkerhedsdatablade og udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger – herunder korrekte sikkerhedsinstruktioner?
  • Er alle kemikalieprodukter mærket efter CLP-ordningen?
  • Bruger I de rigtige personlige værnemidler?
  • Ved I, om jeres kolleger bliver udsat for farlig kemi - fx allergi- eller kræftfremkaldende? 

Kemisk rådgivning

Når en virksomhed anvender farlige stoffer eller materialer, er der en række lovmæssige krav, der skal overholdes og dokumentation, der skal være på plads. De lovmæssige krav skyldes, at der ved arbejde med farlige stoffer og materialer er risiko for udvikle eksempelvis eksem, allergi, få nedsat lungefunktion og i værste fald skader på hjernen og nervesystemet eller kræft. 
Det er derfor vigtigt at tage de korrekte forholdsregler fx ved at fokusere på effektiv forebyggelse gennem valg af arbejdsmetoder, brug af personlige værnemidler, etablering af procesudsugning og ved udskiftning af farlige stoffer med mindre farlige (substitution).

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)

På alle virksomhedens kemikalier, skal der udarbejdes en lovpligtig arbejdspladsbrugsanvisning (APB). Arbejdspladsbrugsanvisningen skal udarbejdes på baggrund af sikkerhedsdatabladet og ud fra hvordan kemikaliet anvendes. Formålet er, at medarbejderne skal vide, hvordan man undgår at blive påvirket, når man arbejder med farlige produkter.

Læs mere

Målinger

Virksomheden kan med en ar bejdshygiejnisk måling få foretaget en undersøgelse af luftforureningen i et arbejdslokale eller ved en arbejdsproces. Det kan fx være målinger for støv, gasser eller dampe. Målingerne foretages i lokalet eller ved brug af personbårne målinger.

 

Med en måling kan man:
• Få kendskab til eksponering af medarbejderne
• Bestemme spredningen af en eventuel forurening
• Kontrollere om grænseværdier og lovkrav er overholdt
• Opspore kilder til gener, skader eller indeklimaproblemer
• Måle effekten af en eventuel eksisterende udsugning
• Dokumentere evt. behov for yderligere tiltag

• Få viden til at prioritere tiltag til forbedringer

• Forbedre medarbejdernes helbred

 

Nedenfor læser du mere om måling af åndemiddelluft og stinkskabskontrol.

Læs mere

Kemikaliestyring

Der findes kemikalier i de fleste virksomheder - bl.a. rengøringsmidler, byggematerialer, maling eller kemikalier til vedligehold af maskiner.
For at sikre et godt arbejdsmiljø, når virksomheden har mange forskellige kemikalier, kræver det en form for systematik. 

Læs mere

ATEX - zoneklassificering og APV

Alle virksomheder med produkter eller andet, der har risiko for at eksplodere, skal ifølge den såkaldte ATEX-lovgivning, kortlægge og klassificere de eksplosionsfarlige områder (zoner) på virksomheden.

CRECEA kan gennemgå virksomheden og fastslå, om der er risiko for eksplosionsfare. Derudover kan vi udarbejde selve ATEX-redegørelsen, der også kaldes eksplosionssikringsdokumentet, der bl.a. indeholder zoneklassificeringen, ATEX-APVen mm. CRECEA kan desuden hjælpe med revurderingen af ATEX-APVen, der skal ske hvert 3. år.

Læs mere

Sikkerhedsrådgivning - farligt gods

CRECEA har certificerede sikkerhedsrådgivere, der rådgiver og underviser virksomheder i forbindelse med transport af farligt gods. Alle ansatte i virksomheder, der transporterer, afsender eller modtager farligt gods skal uddannes i henhold til lovgivningen.
Sikkerhedsrådgiveren skal rådgive i forebyggelse af uheld med farligt gods.


Opgaverne består bl.a. i:
• At varetage sikkerhedsrådgiverfunktionen for virksomheder, der ikke har egen sikkerhedsrådgiver
• At sikre at reglerne er overholdt
• At mindske risikoen for uheld
• At sikre at medarbejderne har den rigtige uddannelse
• At vejlede og supervisere sikkerhedsrådgivere i virksomheden med egne sikkerhedsrådgivere
• At udarbejde lovpligtige årsrapporter
• At uddanne de personer, der omgås farligt gods, så de overholder lovgivningen. Det er dog undtaget chauffører, der skal have ADR-bevis
• Undervisning i Kap 1.3 – Det lovpligtige kursus for medarbejdere, der er involverede i transport af farligt gods skal være særligt uddannede. Det gælder fx medarbejdere, der er involveret i modtagelse eller afsendelse af farligt god på virksomheden

Læs mere

Ydre miljø

Støj og lugt fra virksomheder kan genere omkringliggende naboer, ligesom udledning af spildevand kan give anledning til forurening af naturen mm.


Disse risici og gener betyder, at det ydre miljø er stramt reguleret af lovgivningen, og virksomheder der har produktionsanlæg eller processer, der påvirker det ydre miljø skal derfor sikre sig, at de lever op til en række krav.

 

Nedenfor kan du se, hvad disse krav kan være.

Læs mere

Oplag af brandfarlige væsker og gasser

Ved oplag af brandbare og brandfarlige væsker med et flammepunkt under 93°C, stiller det lokale eller nationale beredskab krav til bl.a. indretning på virksomheden.

CRECEA kan rådgive om oplag af brandfarlige væsker og gasser. Fx beregning af oplagsenheder, rådgivning om indretning etc.

Læs mere

Kemi kurser - tilrettet jeres behov

CRECEA kan afholde kemikurser, som er tilpasset eller skræddersyet til en enkelt virksomheds ønsker og behov og dermed tager udgangspunkt i dennes behov og virkelighed. Et virksomhedstilrettet kursus eller foredrag skaber stor effekt, fordi de tager udgangspunkt i virksomhedens virkelighed og dermed tilfører virksomheden og deltagerne præcis de kompetencer og viden, der skal til for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. 


Alle CRECEAs kurser afholdes af arbejdsmiljøkonsulenter med stor praktisk erfaring. Der udstedes kursusbevis for gennemførelse af kurset.


Kurserne kan have en bred og generel viden om kemi, som bygger på CRECEAs kemikeres rådgivning inden for kemi, eller det kan være kurser, som giver en specifik, nichepræget viden, som fx lovpligtige kurser. 


Herunder ses typiske kurser vi har gennemført hos kunder inden for kemi.

Instruktion når man arbejder med visse kræftfremkaldende stoffer

Der kræves instruktion af en særlig sagkyndig – en arbejdsmiljørådgiver - fx når man arbejder med nikkel, krom, formaldehyd, bekæmpelsesmidler (biocider).

 

Kursus i ATEX – undgå eksplosioner

I nogle virksomheder er der risiko for, at der er en eksplosiv atmosfære, som er opstået fra brandfarlige væsker, gasser og støv. ATEX er EU-direktiv om disse steder. Kurset kan henvende sig til alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og til medarbejdere, som skal have en basal ”hands-on” viden om ATEX.

 

Kurser i brug af personlige værnemidler

De bedste personlige værnemidler er dem, der bliver brugt
Kursus i at vælge de rigtige værnemidler og den korrekte brug af værnemidlerne konkret på jeres virksomhed.

 

Kursus i Kapitel 1.3 i farligt gods

Undervisning i Kap 1.3 – Det lovpligtige kursus for medarbejdere, der er involverede i transport af farligt gods skal være særligt uddannede. Fx medarbejdere der er involveret i modtagelse eller afsendelse af farligt god på virksomheden.

 

Generelt kemikursus

Et kursus om grundlæggende viden og forståelse af kemi på virksomheden. Der vil kunne gennemgås emner som kemiens farlighed, regler og krav på kemiområdet, lær at læse et sikkerhedsdatablad (SDS) eller arbejdspladsbrugsanvisning (APB).

 

Se listen over alle aktuelle åbne kurser her


Hvis du ikke finder det kursus, du drømmer om, så fortæl os det. Så kan vi måske lave kurset.

Det kan vi