Kemisk arbejdsmiljø

Der findes kemi på alle virksomheder. Kemikalier dækker bredt og er ikke kun de kemikalier, der bruges i en produktion eller på et værksted. Det gælder også spraydåsen med olie og rengøringsmidlerne i skabet.

Vores erfaring fortæller os, at man på mange virksomheder synes, det er udfordrende at få en tilstrækkelig viden og overblik over kemikalierne. Men det er værd at have overblikket, for har man det, har man også styr på fx hvilke kemikalier, der er farlige, og hvordan de skal håndteres. Og dermed har man forudsætninger for at indarbejde en god indkøbsprocedure, og man har viden om, hvilke værnemidler man skal bruge hvornår. Sådan at man lever op til lovgivningens krav.

Nedenfor er nogle spørgsmål, du kan stille dig selv for at få et indtryk af, om du har et tilstrækkeligt overordnet overblik.

  • Har I et overblik over de kemikalier, I bruger på virksomheden, og om nogle kan substitueres til mindre farlige produkter?

• Har I et overblik over, om nogle kan bortskaffes? Og i givet fald hvordan?

• Har I et system til styring af jeres kemikalier?

• Har I opdaterede sikkerhedsdatablade og udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger – herunder korrekte sikkerhedsinstruktioner?

• Er alle kemikalieprodukter mærket efter CLP-ordningen?

• Bruger I de rigtige værnemidler?

• Ved I, om jeres kolleger bliver udsat for farlig kemi - fx allergi- eller kræftfremkaldende?


 

Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)

På hvert enkelt af virksomhedens kemiske stoffer, skal der udarbejdes en lovpligtig arbejdspladsbrugsanvisning (APB). Arbejdspladsbrugsanvisningen skal laves på baggrund af sikkerhedsdatabladet og ud fra måden, hvorpå produktet anvendes. Formålet er, at medarbejderne skal vide, hvordan man undgår at blive påvirket, hvis man arbejder med farlige produkter.

Læs mere

Målinger

Der kan være behov for mange forskellige slags arbejdshygiejniske målinger.

 

Hvis der er tvivl eller mistanke om, at luften på arbejdspladsen kan indeholde støv, dampe eller gasser, kan det være en god idé at få afgjort med en måling, om det er tilfældet. Målingerne kan bruges til at bestemme spredningen af en eventuel forurening eller til at finde kilderne til forureningen. Desuden kan man måle effekten af en eventuel eksisterende udsugning og komme med forslag til, hvordan forholdene kan blive forbedret.

 

ATEX - zoneklassificering og APV

Alle virksomheder med produkter eller andet, der har risiko for at eksplodere, skal ifølge den såkaldte ATEX-lovgivning, kortlægge og klassificere de eksplosionsfarlige områder (zoner) på virksomheden.

CRECEA kan gennemgå virksomheden og fastslå, om der er risiko for eksplosionsfare. Derudover kan vi udarbejde selve ATEX-redegørelsen, der også kaldes eksplosionssikringsdokumentet, der bl.a. indeholder zoneklassificeringen, ATEX-APVen mm. CRECEA kan desuden hjælpe med revurderingen af ATEX-APVen, der skal ske hvert 3. år.

Læs mere

Sikkerhedsrådgivning - farligt gods

Virksomheder, der har brug for sikkerhedsrådgivning i forhold til transport af farligt gods, kan få rådgivning ved CRECEA.


Uddannede sikkerhedsrådgivere varetager den praktiske opgave. Opgaverne kan være:


• CRECEA varetager sikkerhedsrådgiverfunktionen for virksomheder, der ikke har egen sikkerhedsrådgiver
• At udarbejde de lovpligtige årsrapporter
• At vejlede og supervisere sikkerhedsrådgivere i virksomheden med egne sikkerhedsrådgivere
• CRECEA uddanner de personer, der omgås farligt gods, så de overholder lovgivningen. Det er dog undtaget chauffører, der skal have ADR-bevis.

Kemikaliestyring

Der findes kemikalier i de fleste virksomheder - bl.a. rengøringsmidler, byggematerialer, kemikalier til vedligehold af maskiner eller maling.
Når man har mange forskellige kemikalier, giver det mening af have en form for systematik i form af en effektiv og meningsfyldt kemikaliestyring. Det giver nemlig også et godt arbejdsmiljø.

Man skal benytte sig af kemikaliestyring fordi det:
• er et nyttigt værktøj, som skaber overblik over de mængder og typer af kemikalier, der findes i virksomheden, og et overblik over hvilke påvirkninger medarbejdere udsættes for fra kemikalier eller kemiske stoffer. Det kan fx være gasser/dampe, støv etc.
• sikrer, at virksomheden har styr på, hvilke kemikalier der anvendes, at de anvendes forsvarligt, og at gældende lovgivning opfyldes
• skaber grundlag for at minimere antallet af kemikalier og for at undersøge, om farlige kemikalier kan erstattes af mere miljø- og arbejdsmiljøvenlige kemikalier.

 

Kemikaliestyring kan f.eks. indføres ved hjælp af følgende:
• Udarbejdelse af en indkøbspolitik for kemikalier
• Indførsel af regelmæssig oprydning i kemikalier, hvor kemikalierne vurderes og grupperes
• Der træffes beslutning om, hvilke kemikalier der kan erstattes med mindre farlige
• Udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger
• Udarbejdelse af en liste over anvendte kemikalier i virksomheden
• Information til medarbejderne
• Udarbejdelse af retningslinjer for indkøb og ajourføring af arbejdspladsbrugsanvisninger
• Opfølgning og vurdering af resultat og forløb

 

IT systemer til kemikaliestyring
Et Web baseret kemikaliestyringsredskab er et af de værktøjer man kan bruge til at få systematiseret virksomhedens kemi.

 

Valg af IT system
Når man skal vælge IT systemet, kan følgende funktionaliteter overvejes:
• Er det nemt at udarbejdelse arbejdspladsbrugsanvisninger?
• Kan man lave en kemisk arbejdspladsvurdering?
• Hvordan udarbejder man etiketter?
• Hvordan udarbejder man sikkerhedsdatablade?
• Giver det muligheder for at overveje substitution?

 

CRECEAs kemidatabase – www.kemidata.dk
I CRECEA har vi et kemikaliestyringsredskab – kemidata – som findes på www.kemidata.dk.
Kemikerne i CRECEA har selv bestemt, hvordan systemet skal være, og hvad det skal kunne, hvor brugervenlighed hele tiden har været i fokus. Det betyder, at vi i dag har en meget enkelt kemikaliedatabase, som med et enkelt klik laver arbejdspladsbrugsanvisninger og desuden giver overblik over muligheder for at erstatte farlige kemikalier med mindre farlige og forebygger skader og uheld.

 

Demonstration af www.kemidata.dk
Ønsker du en demonstration af systemet. Klik her for at få kontaktoplysninger.

Ydre miljø

Støj og lugt fra virksomheder kan genere omkringliggende naboer, ligesom udledning af spildevand kan give anledning til forurening af naturen mm.


Disse risici og gener betyder, at det ydre miljø er stramt reguleret af lovgivningen, og virksomheder der har produktionsanlæg eller processer, der påvirker det ydre miljø skal derfor sikre sig, at de lever op til en række krav.

 

Nedenfor kan du se, hvad disse krav kan være.

Læs mere

Det kan vi