Ulykkesforebyggelse

 

Den bedste ulykkesforebyggelse er at have en systematisk og lærende arbejdsmiljøorganisation. Der bl.a. løbende arbejder med sikkerhedskultur og risikovurdering. 
Mange arbejdsulykker kan forebygges ved at gøre arbejdspladserne, så sikre som muligt og ved at lære af de ulykker, der alligevel sker.

 

CRECEA kan rådgive virksomheden om, hvordan arbejdspladsen kan gøres så sikker som muligt, og vi kan undervise i, hvordan medarbejdernes adfærd også kan være med til at forebygge ulykkerne. Vi kan desuden indføre systemer, der sikrer, at virksomheden registrerer og analyserer ulykker og nærved ulykker, drager erfaringer af dem, og derved kan arbejde for at forebygge nye ulykker.

Risikovurdering

Risikovurdering er en metode til at vurdere en given risiko i forbindelse med en konkret aktivitet. Risikovurdering har således et forebyggende sigte, hvor risikoen vurderes, før en eventuel hændelse sker. I modsætning hertil står ulykkesanalyser, hvor en ulykke eller hændelse analyseres, efter denne er indtruffet.


Der findes mange risikovurderingsmodeller, som har til formål at systematisere risici, så de potentielt største risici får størst fokus. Fælles for modellerne er dog, at de alle sigter mod, at vurderingen af risici bliver så objektiv som mulig.

Hvorfor risikovurdering?

Virksomheder, der ønsker at arbejde forebyggende med arbejdsmiljøet, kan med fordel arbejde systematisk med risikovurdering. Systematisk risikovurdering giver således virksomheden mulighed for at forebygge risici og potentielle ulykker, før de indtræffer.


Virksomheder, der er certificeret efter ISO 45001 eller OHSAS 18001 standarden, er endda forpligtet til at arbejde systematisk med risikovurdering, hvorfor en risikovurderingsmodel er oplagt for disse virksomheder. I arbejdsmiljøcertificerede virksomheder er risikovurderingen et afgørende element for arbejdet med en række andre elementer i standarden, herunder ’kompetencer’, ’drift’ og ’præstationsevaluering’. For at sikre et slankt ledelsessystem, er det helt afgørende, at arbejdet med elementerne tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering. Herved sikres udvikling af de rette kompetencer, processtyring af de risikable aktiviteter og evaluering af de rette præstationer.

 

CRECEA Risikovurderingsmodel
I CRECEA har vi gennem tiderne arbejdet med mange forskellige risikovurderingsmodeller. Arbejdet med de mange modeller har resulteret i udviklingen af en CRECEA Risikovurderingsmodel, der sigter mod at gøre arbejdet med risici overskueligt og anvendeligt for alle typer af risici - spændende fra fysiske risici, over ergonomiske til psykiske risici. Det brede fokus sikrer, at vi på virksomhedsniveau kan arbejde med såvel de klassiske risici (maskinsikkerhed, intern færdsel etc.) som de knap så klassiske risici (ergonomi, indeklima, psykisk arbejdsmiljø).


En af udfordringerne i forbindelse med risikovurdering er evnen til at spotte relevante risici. Her hjælper CRECEAs risikovurderingsmodel, idet den definerer de arbejdsmiljøforhold og aktivitetstyper, der skal inddrages for at sikre en fyldestgørende risikovurdering.


Modellen arbejder med en risikovurderingsmatrix, hvor de enkelte risici scores på 2 parametre, hhv. konsekvens og sandsynlighed. For at sikre en fornuftig og effektiv implementering, er modellen holdt simpel og dog tilstrækkelig divers til, at risici kan deles op i 4 forskellige kategorier. De 4 kategorier giver handlingsanvisninger i form af, om den aktuelle risiko bør reduceres og i givet fald inden for hvilken tidshorisont.

 

CRECEAs rolle
CRECEA kan fungere som rådgiver for virksomheder, der ønsker at arbejde systematisk med risikovurdering.


Rådgivningen kan bl.a. omfatte:
• Valg af risikovurderingsmodel
• Uddannelse af medarbejdere i gennemførelse af risikovurderinger
• Gennemførelse af risikovurderinger for virksomheden
• Auditering af virksomhedens egne risikovurderinger
• Anbefaling til handlinger for at reducere givne risici

 

Maskinsikkerhed

Mange ulykker sker i forbindelse med betjening af maskiner og tekniske hjælpemidler, og konsekvenserne spænder lige fra blå mærker til dødsulykker. For at forebygge tragiske ulykker er det vigtigt at gennemgå maskiner i forhold til viden om ulykker og sikkerhedsrisici.

 

Derfor er det nødvendigt at forbedre maskinsikkerheden, hvilket fx kan gøres med udgangspunkt i en risikovurdering af en maskine eller et helt maskinanlæg. Dertil er det nødvendigt at have viden om maskindirektivet og CE-mærkning.

Læs mere

Indeklima

De fleste arbejder indendørs en stor del af deres arbejdstid, hvilket stiller krav til indeklimaet, idet inde-klimaet har indflydelse på medarbejdernes sundhed, effektivitet og produktivitet. Vi præsterer bedst, når vi har det godt – når vi er i komfort, og derfor vil et godt indeklima øge trivsel og velvære for alle, der opholder sig i virksomheden - både på kontoret, i produktionen og på lageret.


Et dårligt indeklima kan medføre helbredsmæssige symptomer som f.eks. hovedpine, unormal træthed og slimhindeirritationer. Det kan over tid have negativ indflydelse på koncentrationen og kan forårsage øget sygefravær.
Det oplevede indeklima, er summen af indeklimafaktorer fra vores omgivelser. Indeklimafaktorerne er fx luftkvalitet, temperatur- og trækforhold, fugt og skimmelsvamp, rengøring (støv), belysning samt støj og akustik. 
CRECEA kan kortlægge indeklimaet gennem målinger og beregninger og herudfra udarbejde vurderinger og forslag til løsninger, der sikrer de bedste forhold for netop jeres virksomhed.

Læs mere

Støj og akustik

En støjfuld arbejdsdag kan være belastende for arbejdsmiljøet og kan give de påvirkede varige høreskader, ligesom høj eller generende støj også virker trættende og påvirker koncentrationsevnen.

 

CRECEA har mange års erfaring i at måle, vurdere og rådgive om støj.

 

Med rådgivning fra CRECEA får du kendskab til støjniveauet på din virksomhed og brugbare råd om, hvordan du dæmper støjen. Du får viden om støj, støjens skadevirkning, og hvordan du kan undgå høreskader. Vi kan komme med forslag til støjbekæmpelse og forbedring af akustikken, og vi kan gennemføre de lovpligtige høreundersøgelser af medarbejderne.


Med rådgivning fra CRECEA sikrer virksomheden forbedret velvære og nedsætter risikoen for hørenedsættelse.

Læs mere

Storrumskontorer

Storrumskontorer kan give mere trivsel på grund af flere sociale relationer, bedre samarbejde og mere videndeling. Men for mange medarbejdere er arbejdet i storrumskontorer lig med støj, forstyrrelser, træthed, hovedpine, manglende koncentrationsevne og dermed manglende effektivitet. 

 

Ofte oplever medarbejderne fx generende baggrundsstøj, uro og forstyrrelser fra kolleger, der snakker, telefoner der ringer, og folk der går igennem kontoret.
Og lige så ofte oplever de skiftende temperaturer, generende træk og dårlig luft.

 

Men sådan behøver det ikke at være.

Læs mere

Byggeri

Arbejdsmiljø og byggeri handler for det første om arbejdsmiljøet i byggefasen og byggepladsen og for det andet om arbejdsmiljøet i den fremtidige bygning.

 

I byggefasen og på byggepladsen stilles der særlig krav til bygherre, idet bygherren skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator til perioden under projekteringen og en under byggefasen.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at byggepladser ikke kun er store byggegrunde, hvor man fx opfører boliger. Byggepladser er også:
• Når man bygger til på en virksomhed
• Når man flytter eller installerer maskiner og maskinanlæg

 

Derfor er det afgørende at finde ud af, om I har et bygherreansvar, og hvilke forpligtelser I har.

 

Med hensyn til arbejdsmiljøet i den fremtidige bygning, er det afgørende, at man tænker arbejdsmiljøet ind i bygningen fra staten af byggeriet. Ved at tænke fx indeklima, virksomhedens arbejdsprocesser og arbejdsgange ind fra starten, kan der i større grad sikres et bedre arbejdsmiljø i de nye bygninger og dermed undgå ombygninger og tilretninger, som kan være en bekostelig og tidskrævende affære.

Læs mere

Cases

Vis alle

Marel A/S

Gennemtænkt storrumskontor

Glud & Marstrand A/S

Nu kan de klare risikoen selv

Claus Sørensen A/S, Hirtshals

Med rådgivning fra CRECEA blev et påbud fra Arbejdstilsynet nærmest til en positiv oplevelse for fødevarevirksomheden Claus Sørensen A/S i Hirtshals.

Broen Produktion

Høretest fik alle til at bruge høreværn.

Bestseller

Automatisk højlager – et Bestseller projekt med vægt på design, effektivitet og arbejdsmiljø

Velux

Kursus i indeklima blev til julegave

Systemair A/S

Vurdering af belysningsanlæg ved Systemair A/S

OK

Elastikøvelser letter kontorarbejdet hos OK

Malteriet

CRECEA koordinerede sikkerheden

Det kan vi