Ulykkesforebyggelse

 

Den bedste ulykkesforebyggelse er at have en systematisk og lærende arbejdsmiljøorganisation. Der bl.a. løbende arbejder med sikkerhedskultur og risikovurdering. 
Mange arbejdsulykker kan forebygges ved at gøre arbejdspladserne, så sikre som muligt og ved at lære af de ulykker, der alligevel sker.

 

CRECEA kan rådgive virksomheden om, hvordan arbejdspladsen kan gøres så sikker som muligt, og vi kan undervise i, hvordan medarbejdernes adfærd også kan være med til at forebygge ulykkerne. Vi kan desuden indføre systemer, der sikrer, at virksomheden registrerer og analyserer ulykker og nærved ulykker, drager erfaringer af dem, og derved kan arbejde for at forebygge nye ulykker.

Risikovurdering

Risikovurdering er en metode til at vurdere en given risiko i forbindelse med en konkret aktivitet. Risikovurdering har således et forebyggende sigte, hvor risikoen vurderes, før en eventuel hændelse sker. I modsætning hertil står ulykkesanalyser, hvor en ulykke eller hændelse analyseres, efter denne er indtruffet.


Der findes mange risikovurderingsmodeller, som har til formål at systematisere risici, så de potentielt største risici får størst fokus. Fælles for modellerne er dog, at de alle sigter mod, at vurderingen af risici bliver så objektiv som mulig.

Læs mere

Maskinsikkerhed

Mange ulykker sker i forbindelse med betjening af maskiner og tekniske hjælpemidler, og konsekvenserne spænder lige fra blå mærker til dødsulykker. For at forebygge tragiske ulykker er det vigtigt at gennemgå maskiner i forhold til viden om ulykker og sikkerhedsrisici.

 

Derfor er det nødvendigt at forbedre maskinsikkerheden, hvilket fx kan gøres med udgangspunkt i en risikovurdering af en maskine eller et helt maskinanlæg. Dertil er det nødvendigt at have viden om maskindirektivet og CE-mærkning.

Læs mere

Indeklima

De fleste arbejder indendørs en stor del af deres arbejdstid, hvilket stiller krav til indeklimaet, idet inde-klimaet har indflydelse på medarbejdernes sundhed, effektivitet og produktivitet. Vi præsterer bedst, når vi har det godt – når vi er i komfort, og derfor vil et godt indeklima øge trivsel og velvære for alle, der opholder sig i virksomheden - både på kontoret, i produktionen og på lageret.


Et dårligt indeklima kan medføre helbredsmæssige symptomer som f.eks. hovedpine, unormal træthed og slimhindeirritationer. Det kan over tid have negativ indflydelse på koncentrationen og kan forårsage øget sygefravær.
Det oplevede indeklima, er summen af indeklimafaktorer fra vores omgivelser. Indeklimafaktorerne er fx luftkvalitet, temperatur- og trækforhold, fugt og skimmelsvamp, rengøring (støv), belysning samt støj og akustik. 
CRECEA kan kortlægge indeklimaet gennem målinger og beregninger og herudfra udarbejde vurderinger og forslag til løsninger, der sikrer de bedste forhold for netop jeres virksomhed.

Læs mere

Støj og akustik

En støjfuld arbejdsdag kan være belastende for arbejdsmiljøet og kan give de påvirkede varige høreskader, ligesom høj eller generende støj også virker trættende og påvirker koncentrationsevnen.

 

CRECEA har mange års erfaring i at måle, vurdere og rådgive om støj.

 

Med rådgivning fra CRECEA får du kendskab til støjniveauet på din virksomhed og brugbare råd om, hvordan du dæmper støjen. Du får viden om støj, støjens skadevirkning, og hvordan du kan undgå høreskader. Vi kan komme med forslag til støjbekæmpelse og forbedring af akustikken, og vi kan gennemføre de lovpligtige høreundersøgelser af medarbejderne.


Med rådgivning fra CRECEA sikrer virksomheden forbedret velvære og nedsætter risikoen for hørenedsættelse.

Støjmåling og –kortlægning

Hvis virksomheden ikke umiddelbart kan vurdere støjbelastningen, er der krav om, at der skal foretages relevante støjmålinger. CRECEA foretager støjmålingerne, typisk i form af en støjkortlægning. Det kan være målinger af enkelte maskiner, anlæg, hele bygningsdele eller endda hele virksomheden.

 

Vurdering og forbedringsforslag

Med udgangspunkt i støjforholdene og virksomhedens behov kommer CRECEA med forbedringsforslag, der sikrer en effektiv dæmpning af støjen og sikrer, at loven er overholdt.

 

Kontorer og institutioner

Støj på storrumskontorer kan være generende og forstyrrende. I skoler og daginstitutioner kan støjen endda være høreskadende. CRECEA kan bidrage med rådgivning og forbedringsforslag under en helhedsbetragtning, der tager højde for indretning, rummets egenskaber og adfærd.

 

Støjinstruktion

Lovgivningen kræver, at medarbejderne skal instrueres i de risici, der følger af støj, hvis støjbelastningen er over 80 dB(A). CRECEAs instruktionsmøder lever op til kravene vedr. lovpligtig støjinstruktion.

 

Akustik

I forbindelse med produktionslokaler og kontorer skal man være opmærksom på, at de akustiske forhold skal være tilfredsstillende. Det betyder i de fleste tilfælde, at reglerne i Bygningsreglementet og Arbejdstilsynets vejledning skal følges. CRECEA måler efterklangstid og gennemfører akustikberegninger og kommer med vurderinger og forslag til forbedringer.

 

Høreundersøgelser

Arbejde i støjfyldte omgivelser kan give høreskader, som er uoprettelige. Lovgivningen kræver, at medarbejderne skal tilbydes høreundersøgelser, hvis de udsættes for en støjbelastning over 80 dB(A).

Yderligere information, kontakt:

Erling Bitsch Hansen

Arbejdsmiljøkonsulent, Ingeniør

Henrik Elberg

Chef for forretningsudvikling, ingeniør

Jan Krüger

Ingeniør, Kvalitetskoordinator

Jens Kjær Jensen

Arbejdsmiljøkonsulent, Miljøtekniker

Jørgen Lauridsen

Arbejdsmiljøkonsulent, Civilingeniør

Michael Bendix Hansen

Ingeniør, arbejdsmiljøkonsulent

Storrumskontorer

Storrumskontorer kan give mere trivsel på grund af flere sociale relationer, bedre samarbejde og mere videndeling. Men for mange medarbejdere er arbejdet i storrumskontorer lig med støj, forstyrrelser, træthed, hovedpine, manglende koncentrationsevne og dermed manglende effektivitet. 

 

Ofte oplever medarbejderne fx generende baggrundsstøj, uro og forstyrrelser fra kolleger, der snakker, telefoner der ringer, og folk der går igennem kontoret.
Og lige så ofte oplever de skiftende temperaturer, generende træk og dårlig luft.

 

Men sådan behøver det ikke at være.

Læs mere

Byggeri

Arbejdsmiljø og byggeri handler for det første om arbejdsmiljøet i byggefasen og byggepladsen og for det andet om arbejdsmiljøet i den fremtidige bygning.

 

I byggefasen og på byggepladsen stilles der særlig krav til bygherre, idet bygherren skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator til perioden under projekteringen og en under byggefasen.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at byggepladser ikke kun er store byggegrunde, hvor man fx opfører boliger. Byggepladser er også:
• Når man bygger til på en virksomhed
• Når man flytter eller installerer maskiner og maskinanlæg

 

Derfor er det afgørende at finde ud af, om I har et bygherreansvar, og hvilke forpligtelser I har.

 

Med hensyn til arbejdsmiljøet i den fremtidige bygning, er det afgørende, at man tænker arbejdsmiljøet ind i bygningen fra staten af byggeriet. Ved at tænke fx indeklima, virksomhedens arbejdsprocesser og arbejdsgange ind fra starten, kan der i større grad sikres et bedre arbejdsmiljø i de nye bygninger og dermed undgå ombygninger og tilretninger, som kan være en bekostelig og tidskrævende affære.

Læs mere

Cases

Vis alle

Marel A/S

Gennemtænkt storrumskontor

Glud & Marstrand A/S

Nu kan de klare risikoen selv

Claus Sørensen A/S, Hirtshals

Med rådgivning fra CRECEA blev et påbud fra Arbejdstilsynet nærmest til en positiv oplevelse for fødevarevirksomheden Claus Sørensen A/S i Hirtshals.

Broen Produktion

Høretest fik alle til at bruge høreværn.

Bestseller

Automatisk højlager – et Bestseller projekt med vægt på design, effektivitet og arbejdsmiljø

Velux

Kursus i indeklima blev til julegave

Systemair A/S

Vurdering af belysningsanlæg ved Systemair A/S

OK

Elastikøvelser letter kontorarbejdet hos OK

Malteriet

CRECEA koordinerede sikkerheden

Det kan vi