Hvad har betydning for et godt indeklima?

De fleste arbejder indendørs en stor del af deres arbejdstid, hvilket stiller krav til indeklimaet, idet indeklimaet har indflydelse på medarbejdernes sundhed, effektivitet og produktivitet. Vi præsterer bedst, når vi har det godt – når vi er i komfort, og derfor vil et godt indeklima øge trivsel og velvære for alle, der opholder sig i virksomheden - både på kontoret, i produktionen og på lageret.

Et dårligt indeklima kan medføre helbredsmæssige symptomer som f.eks. hovedpine, unormal træthed og slimhindeirritationer. Det kan over tid have negativ indflydelse på koncentrationen og kan forårsage øget sygefravær.
Det oplevede indeklima, er summen af indeklimafaktorer fra vores omgivelser. Indeklimafaktorerne er fx luftkvalitet, temperatur- og trækforhold, fugt og skimmelsvamp, rengøring (støv), belysning samt støj og akustik.

CRECEA kan kortlægge indeklimaet gennem målinger og beregninger og herudfra udarbejde vurderinger og forslag til løsninger, der sikrer de bedste forhold for netop jeres virksomhed.

natur, grøn, miljø

Luftkvalitet og ventilation

Når mange mennesker er samlet bliver rumluften tilført en masse partikler og dampe i form af vand-damp, CO2 mm. og hertil kommer de forureninger, der tilføres fra byggematerialer og inventar. Rummets ventilation kan nedbringe koncentrationen af en række af disse stoffer. F.eks. er CO2 en god indikator, som ventilation i undervisningslokaler og børneinstitutioner kan styres efter.

Frisk luft er et vigtigt fundament for en god arbejdsdag. CRECEA kan vurdere luftkvaliteten og kvaliteten af de eksisterende ventilationsanlæg. Og vi kan derefter vurdere behovet for yderligere mekanisk ud-sugning eller naturlig ventilation og dermed undgå gener fra kulde eller træk, og vi kan rådgive i forbindelse med køb af nye anlæg.

Temperatur- og trækforhold

Hvis der er høj indetemperatur føles indeklimaet ofte som ”tung luft” og luftbevægelse kan give trækgener.
Høje temperatur er en af de typiske gener i kontorbyggeri, men findes også i mange produktionsområder. Høje temperaturer kan give gener i form af hovedpine og koncentrationsbesvær og kan medføre nedsat arbejdseffektivitet. Samtidigt med at høje temperaturer forværrer gener, der skyldes andre fak-torer i indeklimaet.
Store vinduespartier og ovenlysvinduer kan skabe betydelig uhensigtsmæssig opvarmning, hvor CRECEA kan rådgive om løsning som f.eks. bortventilering af overskudsvarmen eller solafskærmning
Træk er en kombination af luftbevægelse og luftens temperatur. Træk kan forekomme ved naturlig venti-lation, men også mekaniske ventilationsanlæg.
CRECEA kan rådgive igennem målinger og undersøgelser, hvor der bl.a. kigges på indeklimaparametre som temperatur, CO2 niveau og træk/kulde måles.

lamper, belysning

Belysning

Korrekt belysningsforhold, som passer til arbejdsopgaven, har stor betydning for et godt arbejdsmiljø og spiller en stor rolle i vores trivsel.
Lyset på arbejdspladsen er en kombination af dagslys, kunstig loftbelysning og punktbelysning som ar-bejdslamper.
Dårlig belysning som f.eks. blænding, forstyrrende refleksioner i skærm og arbejdsfelt, for lidt lys, for meget lys, generende skygger m.v. kan betyde at vi er mindre effektive. Dårlig belysning gør, at man skal anstrenge synet og kroppen så meget, at vi får hovedpine og gener i nakke og hals. Derudover kan lyset påvirke menneskers biologiske processer f.eks. træthed, temperaturregulering og hormonfrigivelse.
CRECEA kan gennemgå, måling og beregninger herved vurdere virksomhedens eksisterende belysning i forhold til arbejdsopgaverne og arbejdsmiljøet, og vi kan foreslå forbedringer eller alternative løsninger. F.eks. udnyttelsen af dagslys og solafskærmning.

Fugt og skimmelsvamp

Der kan være mange årsager til, at bygninger påvirkes af fugt. Men ens for dem alle er det, at opfugtet bygningsmateriale medfører risiko for skimmelsvampeangreb, og det påvirker indeklimaet og brugerne negativt. Derfor er det vigtigt at få undersøgt en bygning, så snart du får mistanke om skimmelsvampe-vækst.
Påvirkning fra skimmelsvampe kan give langvarige symptomer såsom hovedpine, slimhindeirritation, rødme, træthed og koncentrationsbesvær. Det er de samme symptomer, man kan opleve i andre sam-menhænge, f.eks. ved for høj rumtemperatur, og derfor kan det være svært at fastslå den egentlige årsag til problemet uden eksperthjælp.

Støj og akustik

De moderne kontormiljøer som storrumskontorer er meget populære, men de stiller særlige krav til medarbejdere og akustik. Støj er et de mest rapportere problemer i storrumskontorer.
Støj og dårlig akustik kan give gener, der typisk omfatter hovedpine, nedsat koncentrationsevne og ned-sat produktivitet.
Det optimale lydbillede opnås, når alle kan høre det, de har brug for, og ikke bliver forstyrret af uvedkommende lyde. 

Certificering i bæredygtighed

CRECEA rådgiver, måler og dokumenter luftkvaliteten i overensstemmelse med DGNB kriterierne ift. Bæredygtighedscertificering.

Del

Kontakt

Kontakt

Jens Kjær Jensen

Arbejdsmiljøkonsulent, Miljøtekniker

Kontakt

Jørgen Lauridsen

Arbejdsmiljøkonsulent, Civilingeniør

Kontakt

Kalle Wædele Larsen

Maskinmester

Kontakt

Michael Bendix Hansen

Arbejdsmiljøkonsulent, Ingeniør

Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere