Gældende for 2021/2022/2023

Salgs- og leveringsbetingelser

1. CRECEA A/S’ salgs- og leveringsbetingelser
1.1 Medmindre andet er aftalt finder nærværende salgs- og leveringsbetingelser anvendelse for alle opgaver, herunder analyser, rådgivning og undersøgelser (samlet Rådgivningsydelser”) varetaget af CRECEA
A/S (”CRECEA”) for CRECEAs kunder (”Kunden”).
1.2 Aftaler mellem CRECEA og Kunden, herunder fravigelser fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser, er kun gyldige, såfremt sådanne er skriftligt bekræftet af CRECEA.

2. Tilbud, priser og betaling
2.1 Rådgivningsydelser faktureres i henhold til CRECEAs til enhver tid gældende timepriser i henhold til prisliste, der reguleres årligt pr. 1. januar.
2.2 I det omfang CRECEA efter aftale med Kunden afholder udlæg på vegne af Kunden i forbindelse med levering af Rådgivningsydelserne, er CRECEA berettiget til at viderefakturere sådanne udgifter til Kunden
med tillæg af et administrationsgebyr i henhold til prisliste.
2.3 Alle priser er eksklusiv moms.
2.4 Medmindre andet er aftalt, forfalder faktura til betaling netto 14 dage efter fakturadato. CRECEA er berettiget til at foretage a conto fakturering ved udløbet af hver måned.
2.5 Ved for sen betaling tilskrives det forfaldne beløb 1 % i rente pr. påbegyndt måned. CRECEA er endvidere berettiget til at kræve rykkergebyrer samt inddrivelsesomkostninger i øvrigt i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom, ligesom CRECEA er berettiget til at tilbageholde levering af Rådgivningsydelser til Kunden, indtil Kunden har betalt det samlede forfaldne beløb med tillæg af renter.
2.6 Såfremt Kunden ikke rettidigt har betalt et forfaldent beløb senest 10 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra CRECEA, er CRECEA endvidere berettiget til at hæve den pågældende aftale om levering af Rådgivningsydelser uden varsel og foruden tilskrivning af renter, jf. pkt. 2.5, berettiget til at kræve erstatning for det tab, CRECEA har lidt som følge heraf.

2.7 Kunden er uberettiget til at foretage modregning i CRECEAs krav på betaling for Rådgivningsydelser, medmindre sådant modkrav skriftligt er anerkendt af CRECEA.

3. Afbestilling
3.1 Kunden er alene berettiget til at annullere eller udsætte aftaler om levering af Rådgivningsydelser med CRECEAs forudgående, skriftlige samtykke. I tilfælde af annullation er CRECEA berettiget til at fakturere Kunden for ethvert tab, CRECEA måtte lide som følge af annullationen,
herunder for:

  • Dokumenterede omkostninger vedrørende de annullerede Rådgivningsydelser, der ikke kan afværges af CRECEA, herunder afholdte udgifter til lokaleleje, fortæring, transport og materialer.
  • Tabt arbejdstid i forbindelse med forberedelse og lignende af Rådgivningsydelserne.

3.2 Såfremt annullation i overensstemmelse med pkt. 3.1 sker mindre end 24 timer før det aftalte tidspunkt for påbegyndelse af levering af Rådgivningsydelserne, er CRECEA udover erstatning for sit tab som følge af annullationen, jf. pkt. 3.1, berettiget til at afkræve Kunden et gebyr på 10 % af den aftalte pris for levering af Rådgivningsydelserne.

4. Intellektuelle rettigheder
4.1 Alt skriftligt materiale udleveret til Kunden af CRECEA i forbindelse med levering af Rådgivningsydelser, herunder forslag, beskrivelser og analyser er Kundens ejendom, idet CRECEA dog bevarer enhver immateriel rettighed til sådan skriftligt materiale og Rådgivningsydelserne i øvrigt, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettigheder, knowhow, beskyttelse i henhold til markedsføringsloven, varemærker m.v.
Sådanne immaterielle rettigheder kan således frit benyttes og videreudvikles af CRECEA, bl.a. i forbindelse med levering af Rådgivningsydelser til tredjemand. Kunden er dog berettiget til at kopiere materiale modtaget fra CRECEA i forbindelse med levering af Rådgivningsydelserne til internt brug.

5. Fortrolighed
5.1 CRECEA og Kunden er gensidigt forpligtede til at behandle oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med Rådgivningsydelserne fortroligt.

6. Fejl eller forsømmelser
6.1 Kunden kan alene påberåbe sig en fejl eller forsømmelser ved Rådgivningsydelserne, såfremt Kunden straks og senest 8 dage efter at have konstateret den pågældende fejl eller forsømmelse har givet CRECEA skriftlig meddelelse herom. Kunden kan dog ikke gøre fejl eller forsømmelser gældende efter udløbet af 12 måneder efter levering af Rådgivningsydelserne.
6.2 CRECEA er ikke ansvarlig for fejl eller forsømmelser, der skyldes Kundens forhold, herunder fejl i de oplysninger, som CRECEA har modtaget fra Kunden til brug for CRECEA’s levering af Rådgivningsydelser.

7. Ansvarsbegrænsning
7.1 CRECEA er ikke ansvarlig for Kundens tab som følge af forsinket levering af Rådgivningsydelserne.
7.2 CRECEA er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tidstab, dagbøder, følgeskader, andre økonomiske konsekvens-tab eller andre indirekte tab i forbindelse med levering af Rådgivningsydelserne.
7.3. CRECEAs ansvar over for Kunden i forbindelse med levering af Rådgivningsydelser er i alle tilfælde begrænset til et beløb svarende til den samlede aftalte kontraktsum vedrørende de pågældende Rådgivningsydelser.

8. Personskade og ansvar over for tredjemand
8.1 Såfremt personskade kan henføres til rådgivningsydelserne, er CRECEA alene ansvarlig over for Kunden herfor, såfremt Kunden kan dokumentere, at skaden skyldes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger fra CRECEA, eller nogen for hvem CRECEA er ansvarlig.
8.2 CRECEA er ikke ansvarlig over for Kunden for skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af Rådgivningsydelserne.
8.3 I den udstrækning CRECEA måtte blive mødt med krav fra tredjemand vedrørende Rådgivningsydelserne, er Kunden forpligtet til at holde CRECEA skadesløs i samme omfang, som CRECEA’s ansvar over for Kunden er begrænset i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser.

9. Tvister og lovvalg
9.1 Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med – eller udspringe af CRECEA’s levering af Rådgivningsydelser – afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole.