Salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud og ordrebekræftelse
1.1 Medmindre andet er aftalt, finder nærværende salgs- og leveringsbetingelser anvendelse for alle opgaver, herunder analyser, rådgivning, kursusforløb og undersøgelser (samlet ”Rådgivningsydelser”) varetaget af CRECEA A/S (”CRECEA”) for CRECEA’s kunder (”Kunden”). 

1.2 Betingelserne udgør sammen med rammeaftaler, ordrebekræftelser eller samarbejdsaftaler (samlet ”Hovedaftalen”), indgået mellem CRECEA og Kunden, det samlede aftalegrundlag om CRECEA’s levering af Rådgivningsydelser. 

1.3 Ændringer mellem CRECEA og Kunden, herunder fravigelser fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser, er kun gyldige, såfremt sådanne er skriftligt bekræftet af CRECEA.

2. Tilbud, priser og betaling
2.1 CRECEA’s tilbud er gældende 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er CRECEA i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for CRECEA, medmindre CRECEA meddeler Kunden andet.

2.2 Rådgivningsydelser faktureres i henhold til CRECEA’s til enhver tid gældende timepriser i henhold til prisliste, der reguleres årligt pr. 1. januar, eller i henhold til nærmere aftale mellem CRECEA og Kunden.

2.3 I det omfang CRECEA efter aftale med Kunden afholder udlæg på vegne af Kunden i forbindelse med levering af Rådgivningsydelserne, er CRECEA berettiget til at viderefakturere sådanne udgifter til Kunden med tillæg af et administrationsgebyr i henhold til prisliste, eller i henhold til nærmere aftale mellem CRECEA og Kunden.

2.4 Alle priser er eksklusiv moms.

2.5 Medmindre andet er aftalt, forfalder faktura til betaling netto 14 dage efter fakturadato. CRECEA er berettiget til at foretage a conto fakturering ved udløbet af hver måned.

2.6 Ved for sen betaling tilskrives det forfaldne beløb 1 % i rente pr. påbegyndt måned. CRECEA er endvidere berettiget til at kræve rykkergebyrer samt inddrivelsesomkostninger i øvrigt i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom, ligesom CRECEA er berettiget til at tilbageholde levering af Rådgivningsydelser til Kunden, indtil Kunden har betalt det samlede forfaldne beløb med tillæg af renter.

2.7 Såfremt Kunden ikke rettidigt har betalt et forfaldent beløb senest 10 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra CRECEA, er CRECEA endvidere berettiget til at hæve den pågældende aftale om levering af Rådgivningsydelser uden varsel og foruden tilskrivning af renter, jf. pkt. 2.5, berettiget til at kræve erstatning for det tab, CRECEA har lidt som følge heraf.

2.8 Kunden er uberettiget til at foretage modregning i CRECEA’s krav på betaling for Rådgivningsydelser, medmindre sådant modkrav skriftligt er anerkendt af CRECEA.

3. Afbestilling
3.1 Kunden er alene berettiget til at annullere eller udsætte aftaler om levering af Rådgivningsydelser med CRECEA’s forudgående, skriftlige samtykke. I tilfælde af annullation er CRECEA berettiget til at fakturere Kunden for ethvert tab, CRECEA måtte lide som følge af annullationen, herunder for:

3.1.1 Dokumenterede omkostninger vedrørende de annullerede Rådgivningsydelser, der ikke kan afværges af CRECEA, herunder afholdte udgifter til lokaleleje, fortæring, transport og materialer.
3.1.2 Tabt arbejdstid i forbindelse med forberedelse og lignende af Rådgivningsydelserne.

3.2 Såfremt annullering i overensstemmelse med pkt. 3.1 sker mindre end 24 timer før det aftalte tidspunkt for påbegyndelse af levering af Rådgivningsydelserne, er CRECEA udover erstatning for sit tab som følge af annulleringen, jf. pkt. 3.1, berettiget til at afkræve Kunden et gebyr på 10 % af den aftalte pris for levering af Rådgivningsydelserne.

4. Intellektuelle rettigheder
4.1 Alt skriftligt materiale udleveret til Kunden af CRECEA i forbindelse med levering af Rådgivningsydelser, herunder forslag, beskrivelser og analyser er Kundens ejendom, idet CRECEA dog bevarer enhver immateriel rettighed til sådan skriftligt materiale og Rådgivningsydelserne i øvrigt, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettigheder, knowhow, beskyttelse i henhold til markedsføringsloven, varemærker m.v.
Sådanne immaterielle rettigheder kan således frit benyttes og videreudvikles af CRECEA, bl.a. i forbindelse med levering af Rådgivningsydelser til tredjemand. Kunden er dog berettiget til at kopiere materiale modtaget fra CRECEA i forbindelse med levering af Rådgivningsydelserne til internt brug.

5. Fortrolighed
5.1 CRECEA og Kunden er gensidigt forpligtede til at behandle oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med Rådgivningsydelserne fortroligt.

6. Mangler
6.1 Er rådgivningsydelserne ikke præsteret i overensstemmelse med Hovedaftalen, foreligger der en mangel. 

6.2 Kunden kan alene påberåbe sig mangler, herunder fejl eller forsømmelser ved Rådgivningsydelserne, såfremt Kunden straks, og senest 8 dage efter at have konstateret den pågældende mangel, har givet CRECEA skriftlig meddelelse herom. Kunden kan dog ikke gøre mangler gældende i udløbet af 12 måneder efter afslutningen af det projekt, som Rådgivningsydelserne vedrører, i henhold til Hovedaftalen. Det er Kundens ansvar at fordre en specifik tidsfrist for projektets, eller dele heraf, afslutning. Denne nærmere bestemte tidsfrist skal foreligge skriftligt. Er der ikke aftalt en nærmere bestemt tidsfrist, jf. ovenfor nævnte, kan Kunden ikke gøre mangler gældende efter udløbet af 12 måneder efter projektet, som den enkelte Rådgivningsydelse vedrører, anses for leveret.  

6.3 CRECEA er ikke ansvarlig for fejl eller forsømmelser, der skyldes Kundens forhold, herunder fejl i de oplysninger som CRECEA har modtaget fra Kunden til brug for CRECEAs levering af Rådgivningsydelser.

6.4 Konstateres det, at der foreligger en mangel, og Kunden har givet meddelelse herom i overensstemmelse med disse bestemmelser, kan CRECEA gøres ansvarlig for Kundens direkte tab, som følge af den pågældende mangel. 

6.5 CRECEA er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for mangler ved leveringen af de, af Hovedaftalens, aftalte Rådgivningsydelser. 

7. Forlængelse af tidsfrister og forsinkelser
7.1 Har CRECEA ikke præsteret rådgivningsydelser på tidspunkter aftalt skriftligt mellem CRECEA og Kunden, eller på tidspunkter der fremgår direkte af Hovedaftalen, foreligger der forsinkelse.  

7.2 CRECEA har ret til forlængelse af tidsfrister, når leveringen af Rådgivningsydelser forsinkes som følge af: 

7.2.1 Ændringer i opgaven, som kræves af Kunden. 
7.2.2 Kundens forhold. 
7.2.3 Force majeure, hvor CRECEA ikke kan pådrages skyld.
7.2.4 Myndigheders beslutninger, manglende godkendelser eller svar. 
7.2.5 Offentligretlige påbud eller forbud, som ikke skyldes forhold hos CRECEA. 

7.3 CRECEA skal indenfor rammerne af Hovedaftalen, og mod afholdelsen af rimelige omkostninger, sikre at forsinkelse søges begrænset. 

7.4 Hvis CRECEA bliver opmærksom på forhold, der potentielt medfører forsinkelse, jf. ovenstående bestemmelser, skal CRECEA uden unødigt ophold give Kunden meddelelse herom. 

7.5 Opstår der forsinkelse, og kan der ikke i medfør af disse bestemmelser ske forlængelse af tidsfristen, kan CRECEA gøres ansvarlig for Kundens direkte tab, som følge af forsinkelsen. 

7.6 CRECEA kan holdes ansvarlig for højest 5 % af den samlede kontraktsum der følger af Hovedaftalen, for forsinkelse. Forfalder betalingen for rådgivningsydelser løbende, kan CRECEA højest holdes ansvarlige for 
5 % ud af den, af Hovedaftalens, aftalte ratebetaling, der er betalt indtil tidspunktet for forsinkelsen. 

8. Ansvarsbegrænsning
8.1 Det påhviler Kunden at bevise, at der foreligger ansvarspådragende forhold, der i medfør af disse bestemmelser, kan pålægge CRECEA et erstatningsansvar. 

8.2 CRECEEAs levererede rådgivningsydelser, leveres under de til enhver tid gældende regler og praksis, på tidspunktet for leveringen. CRECEA forbeholder sig retten til at ændre i indholdet, af fremtidige Rådgivningsydelser, såfremt regel- eller praksisændring fordrer ændring af indholdet. 

8.3 Det er udelukkende Kundens ansvar, hvorledes de af CRECEA leverede Rådgivningsydelser, anvendes. CRECEA påtager sig således intet ansvar for Kundens fejlbrug eller fejlanvendelse, af de leverede Rådgivningsydelser. 

8.4 CRECEA er ikke ansvarlig for Kundens driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som følge af leveringen af Rådgivningsydelser.

8.5 CRECEA kan ikke pålægges erstatningsansvar svarende til et beløb der overstiger den af CRECEA, på tidspunktet for misligholdelsen, tegnede rådgiverforsikring.

8.6 Er der foruden CRECEA, en eller flere juridiske eller fysiske personer ansvarlige overfor Kunden, i forbindelse med levering af Rådgivningsydelserne, hæfter CRECEA udelukkende for den del af Kundens tab, der svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af CRECEA. 

9. Personskade og ansvar over for tredjemand
9.1 Såfremt personskade kan henføres til rådgivningsydelserne, er CRECEA alene ansvarlig over for Kunden herfor, såfremt Kunden kan dokumentere, at skaden skyldes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger fra CRECEA, eller nogen for hvem CRECEA er ansvarlig.

9.2 CRECEA er ikke ansvarlig over for Kunden for skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af Rådgivningsydelserne.

9.3 I den udstrækning CRECEA måtte blive mødt med krav fra tredjemand vedrørende Rådgivningsydelserne, er Kunden forpligtet til at holde CRECEA skadesløs i samme omfang, som CRECEA’s ansvar over for Kunden er begrænset i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser.

10. Håndtering ag personoplysninger
10.1 CRECEA behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige regler. 

10.2 CRECEA har vedtaget en privatlivspolitik, der fortæller hvordan CRECEA behandler personoplysninger i forbindelse leveringen af Rådgivningsydelser. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik findes her: https://www.crecea.dk/gdpr 

10.3 Agerer CRECEA databehandler i henhold til artikel 28, stk. 3, i forordning 2016/679 (databeskyttelsesforordningen), i forbindelse med leveringen af Rådgivningsydelser, indgår CRECEA og Kunden en særskilt databehandleraftale. Databehandleraftalen regulerer CRECEAs behandling af personoplysninger på vegne af Kunden. 

11. Tvister og lovvalg
11.1 Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med – eller udspringe af CRECEAs levering af Rådgivningsydelser – afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole.