GDPR_2

Privatlivspolitik

CRECEA A/S (CVR nr.: 62357711) er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger
Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:
Kongsvang Alle 25, 8000 Aarhus
gdpr@crecea.dk og / eller +45 70 10 86 00

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det blive problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retlige forpligtelser.

Vi har som dataansvarlig truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi sikrer at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt, jf. databeskyttelses-forordningens art. 5.

Når vi er databehandler behandler vi personoplysninger i overensstemmelse med den instruks og de retningslinjer, der fremgår af databehandleraftalen, som er indgået med den dataansvarlige.
Nedenfor kan du se, på hvilke grundlag vi behandler dine oplysninger, til hvilket formål og i hvor lang tid vi opbevarer dem.

Formålet og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Kunder, leverandører, kursister og samarbejdspartnere
Når vi indgår en dialog om et muligt samarbejde, vil vi behandle personoplysninger om dig som potentiel kunde, leverandør, kursist eller samarbejdspartner. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger består i at administrerer vores forhold til dig som kunde, leverandør, kursist eller samarbejdspartner. Her vil behandlingen af dine personoplysninger ske på baggrund vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at kommunikere med dig, samt indskrive dig i vores systemer til brug for fremtidige samarbejder. Dette er nødvendigt for vores fremtidige drift og for at etablere et muligt samarbejde.

Når du er kunde hos os, behandler vi dine personoplysninger, som led i behandling af dit køb og levering af vores ydelse. Her sker behandlingen, af dine personoplysninger, på baggrund af overholdelsen af vores kontraktretlige forpligtelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, i henhold til den aftale vi har indgået, med dig som kunde, leverandør, kursist eller samarbejdspartner.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

Herunder vil oplysninger om dig som led i et køb eller levering af en ydelse, blive opbevaret i 5 år + indeværende år, efter det regnskabspligtige materiale anses som værende bogført.

Oplysninger vi har indsamlet om dig og som ikke førte til et aftaleforhold om køb eller levering af ydelser, vil blive opbevaret i 3 år efter vi sidst har været i dialog med dig.

Psykologsamtaler
I forbindelse med afholdelsen og din deltagelse i psykologsamtaler, er det nødvendigt at registrerer personoplysninger om dig. Formålet med behandlingen er at overholde vores forpligtelser i henhold til psykologloven. Registreringen af personoplysninger kan bestå i almindelige personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 og følsomme personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9. Behandlingen af personoplysningerne sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, artikel 9, stk. 2, litra b og h, i henhold til vores forpligtelser til at føre optegnelser jf. psykologlovens §14 og BEK nr 567 af 19/05/2017. Vi er endvidere underlagt tavshedsforpligtelse i medfør af psykologlovens §21.

Vi er forpligtede til at opbevare optegnelser, indeholdende ovenstående personoplysninger i 5 år fra seneste optegnelse, jf. psykologlovens §14, stk. 2.

Videregivelse af optegnelser kan udelukkende ske på baggrund af dit samtykke.
Dit samtykke er frivilligt og vil altid kunne trækkes tilbage ved at kontakte os på en af ovenstående adresser.

Helbredsundersøgelser
I forbindelse med, at vi udfører helbredsundersøgelser, indsamler og opbevarer vi personoplysninger om dig. Formålet med behandlingen af personoplysninger består i at foretage helbredsundersøgelser samt overholde vores forpligtelser i henhold til journalføringsbekendtgørelsen. Herunder behandler vi almindelige personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, fortrolige personoplysninger, i form af dit CPR-nummer og følsomme personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9. Behandlingen af personoplysningerne sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, artikel 9, stk. 2, litra b og h samt databeskyttelseslovens §11, stk. 2, nr. 1, i henhold til vores forpligtelser til at føre journaler jf. journalføringsbekendtgørelsens §5. Vi er endvidere underlagt tavshedsforpligtelse i medfør af sundhedslovens §40.

Vi har pligt til at opbevare din journal i mindst 10 år efter du sidst har været i kontakt med os vedr. den pågældende undersøgelse, jf. journalføringsbekendtgørelsens §35. Undersøgelsesresultater fra den arbejdsmedicinske undersøgelse, opbevarer vi i mindst 40 år efter undersøgelsens udførelse, dette følger af vores opbevaringsforpligtelser i henhold til §10 i bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø.

Videregivelse af din journaler kan udelukkende ske på baggrund af dit samtykke.

Dit samtykke er frivilligt og vil altid kunne trækkes tilbage ved at kontakte os på en af ovenstående adresser.

Hjemmesidebesøgende
Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi personoplysninger om dig. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at stille indhold på hjemmesiden til rådighed, optimere funktionaliteten på hjemmesiden samt lave målrettet markedsføring. I den forbindelse behandler vi almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. Personoplysninger vi behandler om dig til brug for hjemmesidens funktionalitet, sker på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at stille informationer og hjemmesidens indhold til rådighed for dig. Personoplysninger vi behandler om dig til brug for optimering af hjemmesiden samt lave målrettet markedsføring, kan kun ske på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesfor-ordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Personoplysninger vi behandler om dig, i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Dit samtykke er frivilligt og vil altid kunne trækkes tilbage ved at kontakte os på en af ovenstående adresser.

Rekruttering
Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os.

Personoplysninger, som fremkommer i rekrutteringsprocessen, er de oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret. Det er ikke nødvendigt, at du skriver CPR-nummer.

Din ansøgning med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen, men deles ikke med personer uden for virksomheden.

Hvis du bliver kaldt til jobsamtale, vil vi notere oplysninger og informationer til brug for det videre rekrutteringsforløb.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling.

Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen.

Ønsker vi at gemme din ansøgning med Bilag, med henblik på mulig fremtidig ansættelse, sker dette på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

Uopfordrede ansøgninger
Ved uopfordrede ansøgninger behandler vi dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til mulig fremtidig ansættelse.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag maksimalt i 12 måneder, hvorefter det slettes. Ønsker vi at opbevare din ansøgninger i længere tid end dette, så sker dette på baggrund af et specifikt samtykke fra dig.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger.

Øvrige oplysninger om behandling

Dataminimering
Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være pålagt ved lov, at vi indsamler og opbevarer en række andre oplysninger om dig. Vi opbevarer kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt eller pålagt ved lov. Personoplysninger slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle dem.

Vi holder data ajour
Da vores service er afhængig af, at dine personoplysningerne er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives personoplysninger til vores bank, revisor og relevante offentlige myndigheder.

Ved anvendelsen af databehandlere/leverandører til behandling af personoplysninger, prioriterer vi databehandlere/leverandører fra EU, samt fra tredjelande, som EU Kommissionen har godkendt ift. beskyttelsesniveauet omkring personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 45.

Videregivelse af oplysninger til usikre tredjelande
Vi anvender desuden nogle databehandlere/leverandører i usikre tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som EU gør, har vi skærpede forpligtelser i beskyttelsen af dine data.

Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med ekstern kommunikation og rekruttering bliver overført til Microsoft, USA. Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form af indgåede SCCer art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
Hvis du vil vide mere om de overførselsgrundlag, som berører dig, kan du kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger.

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:

  • opnå indsigt i din personoplysninger
  • få berigtiget dine registrerede personoplysninger
  • få slettet personoplysninger om dig selv
  • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
  • gøre indsigelse mod behandlingen
  • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden.

Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Kontakt

Kontakt CRECEA

Skriv til CRECEA her, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt