Få mere viden om støj, hvordan du nedbringer den og undgår høreskader

En støjfuld arbejdsdag kan være belastende for arbejdsmiljøet og kan give de påvirkede varige høreskader, ligesom høj eller generende støj også virker trættende og påvirker koncentrationsevnen.

Støjmåling og –kortlægning
Hvis en virksomhed tilhører en branche, hvor støj er nævnt i Arbejdstilsynets vejviser, skal støj som emne medtages i APVen, og man bør iøvrigt altid forholde sig til støj, hvis det er relevant.

En vurdering af støjforholdene betyder, at en virksomhed kender de nødvendige tiltag for at kunne overholde lovgivningen. Disse tiltag kan være:

 • Støjreduktion og afgrænsning
 • Regulering af de akustiske forhold
 • Høreværnspåbud og -anbefalinger
 • Tilbud om høreundersøgelser og arbejdsmedicinske undersøgelser
 • Instruktion af ansatte om risici, der følger af støj

Hvis en virksomhed ikke umiddelbart kan vurdere støjbelastningen, er der krav om, at der skal foretages relevante støjmålinger. CRECEA foretager disse støjmålingerne, hvilket typisk er i form af en støjkortlægning. 

En vurdering af støjforholdene omfatter:

 • Støjbelastning for de ansatte - et støjkort der viser støjniveauet og herunder de kritiske områder
 • Afgrænsning af støjende aktiviteter og områder - fx hvor der er høreværnspåbud
 • Støjimpulser ift. grænseværdi - en støjbelastningsmåling kan vise støjbelastninger over en 8 timers arbejdsdag og de kritiske støjende aktiviteter
 • Akustiske forhold

Med udgangspunkt i støjforholdene og virksomhedens behov kommer CRECEA med en handlingsplan, der indeholder forbedringsforslag, som sikrer en effektiv dæmpning af støjen og sikrer, at loven er overholdt.

En virksomhed er selv ansvarlig for:

 • At der bliver udført målinger, hvis det er nødvendigt
 • At vurdering og måling bliver gennemført med passende mellemrum, fx ved ændringer i støjforhold og senest hvert 3. år
 • At måleresultater bliver opbevaret til evt. senere brug
Støjinstruktion
Lovgivningen kræver, at medarbejderne skal instrueres i de risici, der følger af støj, hvis støjbelastningen er over 80 dB(A). CRECEAs instruktionsmøder lever op til kravene vedr. lovpligtig støjinstruktion.

Akustik
I forbindelse med produktionslokaler og kontorer skal man være opmærksom på, at de akustiske forhold skal være tilfredsstillende. Det betyder i de fleste tilfælde, at reglerne i Bygningsreglementet og Arbejdstilsynets vejledning skal følges. CRECEA måler efterklangstid og gennemfører akustikberegninger og kommer med vurderinger og forslag til forbedringer.

Kontorer og institutioner
Støj på storrumskontorer kan være generende og forstyrrende. I skoler og daginstitutioner kan støjen endda være høreskadende. CRECEA kan bidrage med rådgivning og forbedringsforslag under en helhedsbetragtning, der tager højde for indretning, rummets egenskaber og adfærd.

Høreundersøgelser
Arbejde i støjfyldte omgivelser kan give høreskader, som er uoprettelige. Lovgivningen kræver, at medarbejderne skal tilbydes høreundersøgelser, hvis de udsættes for en støjbelastning over 80 dB(A).

undgå skadevirkninger af støj

3 gode råd:

 • Brug høreværn hvis støjbelastning overstiger 80 dB(A)
 • Brug høreværn med tilstrækkelig lyddæmpende effekt
 • Få korrekt instruktion i brug og vedligeholdelse af høreværn
Del
Kontakt

Jens Kjær Jensen

Arbejdsmiljøkonsulent, Miljøtekniker

Kontakt

Jørgen Lauridsen

Arbejdsmiljøkonsulent, Civilingeniør

Kontakt

Kalle Wædele Larsen

Maskinmester

Kontakt

Michael Bendix Hansen

Arbejdsmiljøkonsulent, Ingeniør

Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere