Få mere viden om zone-klassificering og ATEX-APV

Alle virksomheder med produkter eller andet, der har risiko for at eksplodere, skal ifølge den såkaldte ATEX-lovgivning, kortlægge og klassificere de eksplosionsfarlige områder (zoner) på virksomheden.

CRECEA kan gennemgå virksomheden og fastslå, om der er risiko for eksplosionsfare. Derudover kan vi udarbejde selve ATEX-redegørelsen, der også kaldes eksplosionssikringsdokumentet, der bl.a. indeholder zoneklassificeringen, ATEX-APVen mm. CRECEA kan desuden hjælpe med revurderingen af ATEX-APVen, der skal ske hvert 3. år.

Hvem skal udarbejde en ATEX-klassifikation og ATEX-APV? 

  • Virksomheder som anvender brandfarlige væsker i produktionen som fx til maling, trykning, afrensning, eller som bruger brandfarlige væsker som fx opløsningsmidler til rengøring eller afrensning af produktionsudstyr
  • Virksomheder, hvor der udvikles brændbart støv, som kan forårsage støveksplosion. De hyppigst forekommende typer brændbart støv er træstøv, plaststøv, letmetaller samt levnedsmidler som fx sukker, mel, mælkepulver og lignende
  • Virksomheder, som anvender brandfarlige gasser fx acetylen og lignende
Krav

Hvad er kravene til zoneklassifikation?

Virksomheden skal kortlægge de mulige eksplosionsfarlige områder og zoneklassificere dem efter gældende nationale/-internationale standarder.

Der skal udarbejdes en dokumentation for zoneklassificeringen og en oversigtsskitse, der klart viser, hvor på virksomheden de eksplosive zoner findes.

Dokumentationen vedr. zoneklassificering skal evt. fremsendes til den lokale brandmyndighed til udtalelse.

Krav

Hvad er kravene til ATEX-APV?

Virksomheden skal til APVen udarbejde et ATEX-tillæg, som bl.a. skal indeholde en vurdering af:

  • Hvor forekommer de eksplosionsfarlige atmosfærer i virksomheden?
  • Er der antændelseskilder, som kan starte en eksplosion?
  • Hvad er konsekvenserne af en mulig eksplosion?
  • Er der truffet de nødvendige tekniske foranstaltninger til at forebygge eksplosioner og/eller minimere skadevirkninger ved en mulig eksplosion?

Hvor tit skal man lave ATEX-APV?


ATEX-APVen skal fornyes mindst hvert 3. år, eller hvis der sker ændringer af anlæg og arbejdsrutiner, eller hvis der er tilfælde af ulykker eller nærved-ulykker.

ATEX-APVen ligner på nogle punkter den almindelige APV, idet du skal foretage en kortlægning og vurdering, udarbejde en handlingsplan og lave en plan for opfølgning.

Kontakt

Kontakt

Kalle Wædele Larsen

Maskinmester

Kontakt

Jens Kr. Winbladh

Markedschef for teknik/Kemi
Arbejdsmiljøkonsulent, Cand.scient

Del
Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere