Få mere viden om målinger og luftforurening

Virksomheden kan med en ar bejdshygiejnisk måling få foretaget en undersøgelse af luftforureningen i et arbejdslokale eller ved en arbejdsproces. Det kan fx være målinger for støv, gasser eller dampe. Målingerne foretages i lokalet eller ved brug af personbårne målinger.

Med en måling kan man:

 • Få kendskab til eksponering af medarbejderne
 • Bestemme spredningen af en eventuel forurening
 • Kontrollere om grænseværdier og lovkrav er overholdt
 • Opspore kilder til gener, skader eller indeklimaproblemer
 • Måle effekten af en eventuel eksisterende udsugning
 • Dokumentere evt. behov for yderligere tiltag
 • Få viden til at prioritere tiltag til forbedringer
 • Forbedre medarbejdernes helbred

Nedenfor læser du mere om måling af åndemiddelluft og stinkskabskontrol.

Åndemiddelluft
Trykluftforsynet åndedrætsværn anvendes for at beskytte medarbejderen mod indånding af sundhedsskadelige stoffer og/eller iltmangel. Indånding af forurenet luft kan give alvorlige gener som fx hoste, hovedpine, eksem, allergi, infektioner, luftvejsproblemer og forgiftninger. Derfor er det vigtigt at sikre, at luften er af en god kvalitet. Ved kontrolmåling af trykluften undersøges der for forskellige stoffer, som kan komme fra kompressoren (smøremidler), fra indsugningsluften (udendørsluften), eller som kan dannes i trykluftanlægget.

Sådan foregår det:

 • Målinger af gasser og partikler i trykluft. Der måles for alle stoffer i henhold til lovgivningen. Det er:
  o Kulilte (CO)
  o Kuldioxid (CO2)
  o Nitrøse gasser (NO+NO2)
  o Smøremidler (oliedampe/-partikler)
  o Støv og partikler
  o Mikroorganismer samt nedbrydnings- og affaldsprodukter herfra
  o Vand
  o Svovlforbindelser (S02 + H2S)
  o Organiske opløsningsmidler

  • Prøverne analyseres på akkrediteret laboratorium
  • Udarbejdelse af rapport med resultater sammenholdt med Arbejdstilsynets acceptværdier. Rapporten indeholder desuden en samlet vurdering af trykluftens kvalitet samt forslag til ændringer på trykluftanlægget, hvis det viser sig, at trykluftens kvalitet ikke er tilfredsstillende

Den lovpligtige årlige kontrolmåling af åndemiddelluft
Arbejdstilsynet kræver, at der foretages kontrolmåling af åndemiddelluft 1 gang årligt (Arbejdstilsynets vejledning D.5.1. og DS 8573).

Stinkskabskontrol
Et stinkskab skal være i stand til effektivt at tilbageholde stoffer, så medarbejderne ikke udsættes for sundhedsfare.

En stinkskabskontrol består bl.a. af:

 • Sporgasmåling
  Stinkskabet skal ved en sporgasmåling grundlæggende testes for, om det er i stand til at tilbageholde forureningen tilstrækkeligt effektivt.
 • Måling af lufthastighed og –mængde
 • Røgtest
 • Kantkontrol
 • Kontrol af ventilationsanlæg inkl. flow-vagt
 • orbedringsforslag
Certifikat med klassifikation af stinkskabet
En stinkskabskontrol med sporgasmåling giver et konkret overblik over, hvilke stoffer, der kan anvendes sundhedsmæssigt forsvarligt i stinkskabet.
Der udstedes certifikat med klassifikation af stinkskabet som værende egnet/ikke egnet til arbejde med forskellige stoffer.
Ud fra stoffernes grænseværdi bliver det dermed muligt selv at vurdere, om stinkskabet er sikkert at arbejde i.

Krav til kontrol
Arbejdstilsynet stiller krav til rutinemæssig kontrol af stinkskabe, herunder lufthastighedsmålinger og sporgasmåling.

Hyppigheden af efterfølgende sporgasmålinger afhænger af, hvilke stoffer, der arbejdes med, og hvor ofte der sker en ændring i brugen af stinkskabet eller en ændring i ventilationsforholdene.
Stinkskabets luftmængder/- hastigheder skal kontrolleres mindst en gang om året.
Del
Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere