Få mere information om ydre miljø

Støj og lugt fra virksomheder kan genere omkringliggende naboer, ligesom udledning af spildevand kan give anledning til forurening af naturen mm.

Disse risici og gener betyder, at det ydre miljø er stramt reguleret af lovgivningen, og virksomheder der har produktionsanlæg eller processer, der påvirker det ydre miljø skal derfor sikre sig, at de lever op til en række krav.

Nedenfor kan du se, hvad disse krav kan være:

Miljøkortlægning
En miljøkortlægning giver et godt overblik over virksomhedens miljøforhold og eventuelle miljøproblemer.
Samtidig får I rådgivning om, hvilke regler der er gældende, og hvad virksomheden kan gøre for at overholde disse. Virksomheden kan herved være på forkant på miljøområdet og dermed reducere risikoen for miljøuheld eller sanktioner fra miljømyndigheden.

Miljøgodkendelse og miljøanmeldelse
En række virksomheders miljøforhold skal godkendes før virksomheden etableres, sættes i drift eller udvides. Er jeres virksomhed omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelses-bekendtgørelsen, skal I ansøge om miljøgodkendelse.
Lad CRECEA udarbejde den nødvendige dokumentation hvad enten det drejer sig om ansøgning eller fornyelse af en miljøgodkendelse. På den måde sikrer I, at det er det rigtige materiale, der indsendes til kommunen.

Luftforurening - OML
OML-beregninger til bestemmelse af fx skorstenshøjde i forbindelse med ventilationsafkast. I får OML beregningerne udført på det nyeste tilgængelige OML software. Rapporten for OML Beregningen kan direkte bruges som dokumentation til myndighederne.
CRECEA kan udføre luftforureningsmålinger til dokumentation af vilkår fra myndigheder / i miljøgodkendelse.

Miljøcertificering – ISO 14001
Med et miljøledelsessystem (ISO 14001) sikrer I, at I leverer miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med de miljøpolitiske forpligtelser.
CRECEA kan rådgive om opbygning og implementering af et effektivt ISO 14001 miljøledelsessystem. Desuden tilbyder vi at gennemføre interne audits samt udarbejde tilrettede lovkravlister.

Affaldshåndtering og farligt affald
Mange virksomheder har pligt til at registrere alt affald, der stammer fra produktionen, og noget affald som fx olie og kemikalieaffald defineres som farligt affald og er derfor omfattet af helt særlige regler.
Desuden kan der være mange penge at spare ved at optimere bortskaffelse af affaldet.
Derfor er det vigtigt, at man kortlægger og opdeler affaldstyperne korrekt, sådan at man nemt kan foretage håndtering, klassificering, emballering og bortskaffelse af det farlige affald.

Ekstern støj
Virksomheder, der ligger tæt på eller i bymæssig bebyggelse kan støje så meget fra produktion, ventilationsanlæg mv. at det er til gene for naboerne.
Derfor kan det være nødvendigt at få undersøgt virksomhedens støjniveau via orienterende støjmålinger.

Del

Kontakt

Kontakt

Jens Kr. Winbladh

Markedschef for teknik/Kemi
Arbejdsmiljøkonsulent, Cand.scient

Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere