Hav styr på at undgå påvirkning af bly i arbejdet 

En måling af bly i blodet er relevant, hvis man arbejder med nedrivning af bygninger, som er bygget tidligere end 1970. Indtil 1970 var der nemlig stadig bly i fx maling og lakker, og det, ved man i dag, er sundhedsskadeligt. 
Derfor er det lovpligtigt at teste niveauet af bly i blodet for de medarbejdere, der kan blive udsat for påvirkning af bly i forbindelse med deres arbejde. Dette gøres ved en blodprøve.

Krav til arbejdsgiver
Som arbejdsgiver har man ansvar for, at medarbejderne kan udføre deres arbejde sundhedsmæssigt forsvarligt.  

Her er en række krav, du som arbejdsgiver bør leve op til: 

 • Arbejdsgiveren skal træffe effektive foranstaltninger for at forhindre udvikling af blystøv og blydampe, der kan medføre fare for medarbejdernes sikkerhed og sundhed, herunder at den enkelte medarbejders blodbly niveau ikke overskrider 1 µmol/L blod
 • At nyansatte før ansættelse eller senest 15 dage herefter får udtaget en blodprøve til konstatering af blodets indhold af bly
 • Der skal foretages kontrol af blyindholdet i blodet hver 6. måned
 • Hvis 2 på hinanden følgende kontrolmålinger ligger under 1 µmol/L blod, skal der ikke foretages regelmæssig kontrol af den ansattes blodbly niveau, forudsat at arbejdsforholdene er uændrede
 • Hvis resultatet af den nævnte bly måling i blodet er højere end 2 µmol/L blod, skal arbejdsgiveren sørge for, at den ansatte straks helbredsundersøges
 • Arbejdsgiveren skal sende analyseresultater fra bly blodmålingerne med oplysning om arbejdsforholdene til Arbejdstilsynet
 • I tilfælde af overskridelse af grænseværdien, skal der yderligere oplyses om de foranstaltninger, der er truffet for fremadrettet at nedbringe risikoen for at optage bly i blodet
 • Arbejdsgiveren skal sørge for effektiv rengøring af arbejdsstedet og at der dagligt gøres ren på arbejdsborde eller støvsugning
 • Arbejdsgiveren skal give medarbejderne både skriftlig og mundtlig information om de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med arbejdet med bly

Med CRECEA er der nem adgang til blodprøve
Når CRECEA måler bly i blod, er det vigtigt for os, at vi arrangerer det, så det bliver nemt for medarbejderne og arbejdspladsen. Her er en række fordele:

 • Man undgår at skulle sende sine medarbejdere til lægen i arbejdstiden 
  Når blodprøven skal tages kan CRECEAs sundhedsmedarbejdere møde op på jeres arbejdsplads, på arbejdsstedet, eller man kan komme i en af CRECEAs klinikker i Søborg, Kalundborg, Odense, Fredericia og Aarhus. Det betyder, at hver medarbejder kun skal investere ganske kort tid.  
 • Nem og hurtig tilbagemelding
  Efter blodprøven får medarbejderne et individuelt svar i deres e-boks. Har de ikke e-boks, modtager de et brev fra deres arbejdsgiver, som er udarbejdet af CRECEA. 
 • Samlet tilbagemelding - sendes direkte til Arbejdstilsynet
  Virksomheden modtager en tilbagemelding på det samlede resultat. Denne tilbagemelding kan nemt sendes videre til Arbejdstilsynet.
 • Anbefalinger til et sikkert arbejde
  Hvis en medarbejder har en forhøjet værdi, giver tilbagemeldingen anbefalinger til, hvordan I kan arbejde sikkert videre.
 • Dokumentation
  Tilbagemeldingen er også jeres dokumentation over for Arbejdstilsynet på, at I overholder lovgivningen og har fokus på området.

CRECEAs vurdering er baseret på gældende regler og vejledninger, herunder At-bekendtgørelse nr. 1793, 18. december 2015.

CRECEA har følgende generelle gode råd, som alle med fordel kan følge:

 • At arbejdsmiljøorganisationen er informeret om At-bekendtgørelse nr. 1793, 18. december 2015 ’Arbejde med stoffer og materialer’ samt bilag 1 til bekendtgørelsen

 • At der hele tiden er fokus på at anvende værnemidler og tilrettelægge arbejdsgange med henblik på at minimere optagelse af bly i blodet hos medarbejderne:
  • Benyt udsugning og personlige værnemidler, så du undgår at indånde luft, der er forurenet med bly
  • Læg dine værnemidler udenfor spise- og opholdsrum – så de ikke forurenes med bly
  • Vask af personlige værnemidler skal ske adskilt fra andet vasketøj
  • De personlige værnemider må ikke bringes ud af virksomheden
  • At der altid anvendes handsker ved arbejdet med blyholdige emner
 • At hygiejnestandarden holdes på et højt niveau - også i opholdsrum:
  • Man bør ikke opbevare tobak, mad, drikkevarer, hvor der arbejdes med bly ryge eller indtage, og man bør heller ikke ryge eller indtage mad/drikkevarer, hvor der arbejdes med bly
  • Foretag altid grundig håndvask før rygning, indtagelse af mad/drikkevarer
  • Gå i bad og vask håret efter arbejdet
Del

Kontakt

Kontakt

Jubit Sørensen

Koordinerende arbejdsmiljøsygeplejerske

Kontakt

Susanne Friis

Arbejdsmiljøsygeplejerske

Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang.

Læs mere