Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø dækker over mange faktorer på arbejdspladsen, som enten kan bidrage positivt eller negativt til vores trivsel

Faktorer som bidrager positivt til vores trivsel er fx indflydelse, at arbejdet giver mening, retfærdig belønning, et godt samarbejde med kolleger, ledere og andre, god information og en passende balance mellem krav og ressourcer.

Andre faktorer, som potentielt bidrager negativt til vores trivsel, som fx konflikter, større forandringer, mobning, vold og trusler samt stress på arbejdspladsen spiller også en rolle for det psykiske arbejdsmiljø.

Indsatser på flere niveauer: IGLO
Medarbejdere kan opleve de samme vilkår meget forskelligt, hvilket gør oplevelsen af trivsel på arbejdspladsen individuel.

På arbejdspladser med et godt psykisk arbejdsmiljø og høj trivsel føler ledere og medarbejdere dog typisk et fælles ansvar for at finde løsninger på hverdagens opgaver og problemer. Hos CRECEA tror vi på, at godt psykisk arbejdsmiljø kræver en fælles indsats på flere niveauer: Individ-, Gruppe-, Ledelses- og Organisatorisk niveau.

Det individuelle niveau handler fx om, hvordan den enkelte ansatte kan bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø, og det handler også om, hvordan man kan klæde den enkelte ansatte bedre på – fx gennem faglig opkvalificering og personlig udvikling.

Gruppeniveauet handler om, hvordan vi kan bruge arbejdsfællesskabets ressourcer bedst muligt fx til at give faglig sparring, lave fælles prioriteringer af opgaverne eller til at give følelsesmæssig støtte, hvis der er behov for det.

Ledelsesniveaet handler om, hvordan den enkelte leder kan hjælpe sine medarbejdere fx ved at kommunikere tydelige forventninger, sørge for at der er balance mellem krav og ressourcer og hjælpe med prioritering af opgaverne ved behov. Og også ved at stille sig til rådighed for en åben og tillidsfuld dialog med de ansatte.

Det organisatoriske niveau kan fx dække over virksomhedens politikker og retningslinjer, ligesom det kan være de muligheder for at få hjælp og støtte – internt og eksternt – som ledere og medarbejdere kan trække på.