Skærmbillede 2024-02-08 130707
Workshop A

Aktive lokalsamfunn Asker og Drammen

Aktive Lokalsamfunn er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne. Målet er livslang idretts- og aktivitetsglede på tvers av generasjoner og skape trygge og aktive oppvekstsvilkår for barn og unge. Det er til sammen 84 skoler og 56 idrettslag i Viken som har etablert samarbeid om Aktive lokalsamfunn, og hovedtyngden er i Drammen og Asker. Her er det inngått avtaler mellom kommunen og idrettsrådet, og Sparebankstiftelsen støtter opp om samarbeidet. Aktive Lokalsamfunn gjennomføres nå som satsinger i alle de ti kommunedelene i Drammen og i flere lokalmiljøer i Asker. Mye av aktiviteten skjer i et nært samarbeid med lokale skoler, der idrettslaget tar ansvar for fysisk aktivitet i skoletiden, etter skoletiden og i ferier. Gjennom samarbeidet ønsker partene å motvirke sosiale ulikheter og fjerne barrierer som hindrer deltagelse i idrett. Det er også aktivitet og samspill for å nå innbyggere på tvers av generasjonene. Aktivitetene er for alle og man trenger ikke være medlem i idrettslaget for å delta. Hva som gjøres innen rammen av satsingen, varierer fra bydel til bydel – utfra lokale behov, interesser og engasjement. Grunnidéen er at vi får til mer sammen.

Yngve Carlsson er utdannet sosiolog og har forsket på temaer som lokaldemokratiutvikling, forebygging av ekstremisme og kriminalitet, folkehelse og inkludering i idretten ved Norsk institutt for by- og regionforskning. Han har også vært spesialrådgiver på de samme temaene i KS, og var blant annet sentral i utviklingen av Ungdata. De senere årene har han hatt oppdrag for bl.a. Gjensidigestiftelsen på «Trygg-By»-programmet og for KS på Folkehelseprogrammet. I 2024 bistår han Drammen Idrettsråd med en evaluering av Aktive Lokalsamfunn.

Det vil i tillegg delta representanter fra Aktive Lokalsamfunn i Asker og Drammen, som deler erfaringer og refleksjoner omkring de lokale samarbeidene.

yngve-carlsson-bilde

Den dag skal jeg med på. Book min plads