Skærmbillede 2024-02-08 130707
Workshop d

Hvordan lokale ledere kan mobilisere helhetlige tjenester mellom kommune, sykehus og NAV

Erfaringer fra Samskaping i Vest og «Pasientens helsetjeneste i et Helsefelleskap for psykisk helse».

Demografiske og organisatoriske endringer vil påvirke alle offentlige helse og velferdstjenester i nær fremtid. Forståelse og håndtering av hvordan dette vil utspille seg for innbyggere og medarbeidere i våre egne lokale tjenester er derfor viktig kompetanse for ledere. Lokale ledere kan skape grunnlag for helse og velferdstjenester i et relasjonelt perspektiv.

Vi inviterer deg til en workshop med søkelys på hvordan innbyggernes medvirkning er sentral for å kunne forstå den komplekse kontekst vi leverer tjenester i. Lokale ledere har en særlig fordel, fordi de kan mobilisere nye relasjoner med innbyggere og mellom alle relevante offentlige lokale aktører. I disse nye relasjonene kan man skape fremtidens helse og velferdstjenester sammen.

Du får i denne workshop mulighet til å bli kjent med nyttige verktøy for Innovasjon i offentlige tjenester og Ledelse på tvers som er tatt i bruk i «Samskaping i Vest» og «Pasientens helsetjeneste i et helsefellesskap».

Mer om Samskaping i Vest og «Pasientens helsetjeneste i et Helsefellesskap»

I Samskaping i Vest har ledere i kommunene Askøy og Øygarden, Øyane Distriktspsykiatriske senter og NAV Region Vest samarbeidet om å skape helhetlige tjenester til felles innbyggere/pasienter/brukere. Våre felles pasienter/brukeres beskrivelser av utfordringer danner utgangspunkt for felles endringsarbeid. Vi har skapt plattformer der medarbeidere og ledere får nye relasjoner på tvers av organisasjoner, og søker løsninger på felles utfordringer sammen. På bakgrunn av dialoger i disse nye relasjonene, forstår vi våre tjenester i et nytt og systemisk perspektiv. Vi har fått innsikt i vesentlige mangler, men også at noen av dagens praksiser viser seg å være helseskadelige for innbyggerne og dyre for organisasjonene våre. Slik har en ny, felles forståelse av at vi både må skape nye, men også fjerne praksiser på tvers av våre organisasjoner utviklet seg. Dette krever beslutningsdyktige ledere.

 Offentlige aktører som skal gi helhetlige tjenester til innbyggerne på tvers av sektor og nivå (kommune, sykehus og NAV) har for lite kjennskap til hverandres samfunnsoppdrag, rammer og muligheter. Organisasjonene er gjensidig avhengig av hverandre. Likevel mangler ledere varme data; kunnskap om hvordan organisasjonene er gjensidig avhengig av hverandre og hvordan endringer hos en aktør påvirker andre. Manglende kunnskap om andre, kombinert med opplevelse av overveldelse i egen enhet, kan resultere i urealistiske forventninger og «krav» til hvordan «de andre» partene bør endre sin praksis for å hjelpe «oss» i vårt eget samfunnsoppdrag. En slik polarisering øker misforståelser og konflikter, og er ikke bærekraftig. Vi trenger å derfor å skape læring sammen for fremtiden.

Nærhet til innbyggere og egne pasienter/brukere gir lokale ledere unike muligheter til å skape en dyp forståelse av innbyggeres behov og den gjensidige avhengighet av hverandre for å skape bærekraftige helse og velferdstjenester. Lokale ledere kan (og må) selv skape muligheter for læring og ledelse på tvers. Ved å arbeide sammen på nye måter, på tvers av organisasjonsgrenser og nivå, skaper man forståelse for hva som er viktig for innbyggerne, de ulike aktører sine roller og faktiske muligheter, og ikke minst hvordan ulike institusjonelle logikker utspiller seg i praksis. Slik skapes varme data mellom organisasjonene, der man lærer om gjensidige avhengigheter. Aktørene kan praktisere likeverdighet gjennom epistemisk ydmykhet (som betyr at man innser begrensinger i sin egen ekspertkunnskap) og lytte ydmykt og radikalt til «de som har skoene på». Slik kan man lære i fellesskap og skape nye forståelser og bærekraftige praksiser. Dette er både gjennomførbart, spennende og meningsfullt.

Den dag skal jeg med på. Book min plads