Lad APVen blive rettesnoren i arbejdsmiljøarbejdet

Hovedreglen er, at alle virksomheder i EU skal gennemføre en ArbejdsPladsVurdering (APV) minimum hvert 3. år. Desuden skitserer reglerne om arbejdspladsvurderingen (APV), at APV’en skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, eller i den måde arbejdet udføres.

COVID-19 situationen vil for langt de fleste virksomheder betyde, at APV’en skal revideres. Ændringer i arbejdet kan fx være indførelse af hjemmearbejde, ændrede arbejdsrutiner, masseopsigelser eller skærpede hygiejnekrav.

Revisionen kan foretages af arbejdsmiljøorganisationen ved, at der foretages konkrete risikovurderinger af de ændrede arbejdsmiljøforhold, hvorefter der igangsættes korrigerende og forebyggende handlinger. Virksomhedens APV-handlingsplan skal løbende opdateres.

krav

Krav til APVen

  • APVen skal være skriftlig
  • APVen skal være tilgængelig, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den
  • APV-processen består normalt af fem faser
  • Der er frihed til at vælge de metoder og redskaber, som man vurderer, vil virke bedst
  • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen
formål

Hovedformål

Hovedformålet med en arbejdspladsvurdering er at give virksomheden, arbejdsmiljøorganisationen og de ansatte et redskab, som de kan bruge til at igangsætte og gennemføre en systematisk og forebyggende arbejdsmiljøindsats.

En god arbejdspladsvurdering giver virksomheden et overblik over de eksisterende arbejdsmiljøforhold og dermed et godt grundlag for at prioritere den fremtidige arbejdsmiljøindsats.

Arbejdsmiljøet skal vurderes ud fra følgende faktorer: fysiske, ergonomiske, biologiske, kemiske, psykiske forhold, ulykkesrisici samt sygefravær.

apv faser

APVen består af 5 faser

ide, pære, trin
fase 1

Identifikation og kortlægning

Der er metodefrihed til, hvordan man kortlægger. Det skal dog sikres, at man når omkring alle arbejdsmiljøparametre i virksomheden. Der kan derfor i nogle virksomheder være behov for at kombinere forskellige kortlægningsmetoder. Det kan fx være følgende 4 hovedmetoder:

  1. Kortlægning via dialog
  2. Kortlægning via spørgeskemaer
  3. En model til løbende kortlægning
  4. Kortlægning som en rundering eller screening
fase 2

Beskrivelse og vurdering

På baggrund af kortlægningen skal man beskrive og vurdere de fundne problemstillinger/ udfordringer.

fase 3

Inddragelse af sygefravær

Virksomheden skal forholde sig til, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som påvirker sygefraværet.
Mange virksomheder har sygefravær som et fast punkt på dagsordenen i AmO, evt. suppleret med et eller flere spørgsmål i APV-kortlægningen.

fase 4

Prioritering og handlingsplan

Virksomheden skal prioritere de fundne problemer og lave en handlingsplan for løsningen med ansvarlige og deadlines.

fase 5

Opfølgning på handlingsplan

Virksomheden skal lave en opfølgning på, om handlingerne har haft den ønskede effekt på problemstillingen på baggrund af de succeskriterier, som er fundet under beskrivelsen.

en løbende proces

APVen som rygrad og rettesnor

APVen kan være en løbende proces, hvor såvel ledelse som ansatte samarbejder aktivt om at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats. Det sker ved, at man jævnligt ajourfører og reviderer virksomhedens arbejdspladsvurdering.
På den måde bliver arbejdspladsvurderingen virksomhedens rygrad og rettesnor i arbejdsmiljøarbejdet.

Del
Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere