retfærdighed, ulighed, sten, balance

Balancen som leder. Hvad påvirker din trivsel?

Hvis man trives i sit eget ledelsesteam, vil man typisk bedre kunne håndtere udfordringer i relation til medarbejderne. Er man usikker på sin rolle/position i teamet, vil man ofte stå mere alene med sine dilemmaer, og derfor vil de være sværere at håndtere. Det vil påvirke trivslen som leder negativt, og det vil typisk også påvirke medarbejdernes performance.

Så hvordan trives du, leder?

Nedenfor har vi udarbejdet et skema med spørgsmål til refleksion og eftertanke, som du kan bruge.

Skemaet består af to dele. Den første del fokuserer på dig og dit ledelsesteam, mens anden del fokuserer på dig og dine medarbejdere.

Læs spørgsmålene og beslut om du for hvert spørgsmål oplever det som:

En stor udfordring: Noget der skal handles på nu
En lille udfordring: Noget der skal handles på, men det kan vente
En styrke: Noget der styrker os 

Del 1: Fokus på jer internt i ledelsesteamet

1. Hvordan oplever du:

Stor udfordring Lille udfordring En styrke
Balancen mellem dine ledelsesopgaver? Fx dit ressourceforbrug på personaleledelse, faglig ledelse, strategisk og administrativ ledelse. Hvor passende er det forbrug?      
Jeres informationsflow og beslutningsprocesser internt i jeres ledelsesteam? Fx kvaliteten af den information du får om vigtige beslutninger, der berører din egen arbejdssituation og/eller din afdelings.       
Din mulighed for at påvirke din organisations mere overordnede rammer, bl.a. strategi, målsætninger, organisering m.v.       
Din mulighed for at udvikle din lederrolle og være ’klædt på’ til dine ledelsesopgaver.      
Tydeligheden i dine kompetencer og ansvarsområder ift. andre i ledergruppen, og er jeres medarbejdere klar over, hvem de skal gå til med hvilke spørgsmål?      
Jeres indbyrdes samarbejde i ledelsesteamet. Får du den sparring/hjælp fra nærmeste leder/dine lederkolleger, som du har brug for. Oplever du dig hørt og respekteret i jeres samarbejde? Støtter I op om hinandens beslutninger - både på møder og i dagligdagen?       

 

Del 2: Fokus på dig som leder for medarbejdere

1. Hvordan oplever du:

Stor udfordring Lille udfordring En styrke

Samarbejdet med dine medarbejdere/ kolleger.  
Har I en åben og tillidsfuld kommunikation med hinanden? Respekterer medarbejderne dine beslutninger? 

     
Din mulighed for at sikre trivsel under forandringer.      
Føler du dig "klædt på" til at håndtere konflikter blandt dine medarbejdere?       
Din evne til at håndtere vanskelige samtaler med medarbejdere - fx ift. stressbelastning eller adfærd der skal korrigeres?       

 

Her kan du hente spørgsmålene i pdf.

Opsamling. Når du har svaret på spørgsmålene
Ovenstående spørgsmål og dine svar har måske givet anledning til forskellige refleksioner.

Som opsamling kan du tænke over din trivsel generelt. Hvor ligger den på en skala fra 1-10, hvor 10 svarer til helt fantastisk. Marker på skalaen nedenfor hvor du befinder dig: 

Tekstfelt

Tips og tricks: 

Få et overblik over, hvor du har markeret dine og teamets  styrker og udviklingspotentiale. Se hvor du evt. kan bruge styrkerne yderligere i din ledelsesgerning. 

Vurder om der er et mønster i, hvor du oplever flest udfordringer ift. din trivsel: Er det internt i ledelsesteamet? Eller er det mere i din rolle som leder af medarbejdere?

Udfordringer i ledelsesteamet
Ser du udfordringer i jeres interne samarbejde i ledelsesteamet, vil det være relevant at adressere det fælles i teamet, måske på en strategidag, eller på et længere møde. I kunne fx vælge, at alle i teamet udfylder skemaet og sammen drøfter jeres besvarelser og mulige tiltag.

Overvej om I kunne have behov for en til styre processen for jer – måske en fra HR, eller en ekstern? 

Udfordringer i din rolle som leder
Ser du udfordringer i relation til din rolle som leder for en gruppe medarbejdere, er der flere handlinger, du kan overveje.

Kan du få sparring fra din leder, eller en lederkollega?
Kan jeres interne HR være en sparringspartner?

Du vil også kunne deltage på CRECEAs lederuddannelse, hvor vi netop adresserer de svære emner som håndtering af forandringer, konflikter og svære samtaler. Derudover hjælper vi dig til en større indsigt i dig selv som leder og menneske ved hjælp af personlighedstesten Jungs Type Indikator (JTI). På uddannelsen er der også indlagt 3 x 1:1 ledercoaching.

Læs mere om uddannelsen her.