Uddannelse for den nye leder - arbejdet med din og dine medarbejderes trivsel

Lær hvordan du skaber en arbejdsplads, hvor medarbejdere trives og bruger energi på kerneopgaven i stedet for frustrationer, konflikter og mistrivsel – på 6 dage

Tid og sted

Dato

Sted

Uddannelse for den nye leder

Dit fundament for ledelse af trivslen

Denne uddannelse er målrettet nye ledere, der erkender, at sikring af både egen og medarbejderes trivsel og arbejdsglæde er en kompliceret størrelse.

Ledelse handler om at skabe resultater sammen med sine medarbejdere. Som leder er du en central aktør i dette, og din kommunikation og handlinger er afgørende for, hvordan trivsel og resultater går hånd i hånd både for dig og dine medarbejdere.

Som leder er det vigtigt, at du kender dine styrker og potentiale i din rolle som leder. Desuden er det vigtigt at kende nogle af de særlige situationer, man kan komme til at stå i som leder, hvor trivslen kan blive udfordret. Det kan fx være ved gennemførelse af forandringer eller håndtering af konflikter. Her er det vigtigt at have redskaberne til at kunne sikre medarbejdernes motivation og trivsel og sikre det gode samarbejde i og mellem teams. Både for medarbejdernes, organisationens og din egen skyld.

Del

Uddannelsens centrale temaer

Uddannelsens 6 dage er bygget op som 3 moduler af hver 2 dages varighed.

Modul 1)
Din rolle som leder, dine styrker og udviklingspotentiale i forhold til sikring af trivslen
Modul 2)
Trivsel – også under forandringer
Modul 3)
Udviklende samtaler på arbejdet

Sammen med en teoretisk forståelse af temaerne arbejdes med værktøjer til håndtering i egen organisation. Uddannelsen er således en vekselvirkning mellem teori og praksis.

På første modul inddrages persontypetesten Jungs Type Indikator (JTI) som input til at forstå dig selv i din rolle som leder.
Vi inddrager på alle moduler problemstillinger og erfaringer fra jeres egne organisationer for at give stof til refleksion og for at skabe en forankring af læring og udvikling i egen praksis.

Udover de 3 moduler er der efter hvert modul indlagt en individuel coachingsession a 1 times varighed, hvor du får helt konkret sparring på de udfordringer, netop du oplever.

 

På denne uddannelse får du:

 • 6 dages undervisning
 • JTI persontypetest
 • 3 individueller coachingsessions

Efter uddannelsen har du disse kompetencer:

 • Styrket indblik i dig selv og din rolle som leder 
 • Indblik i hvordan du passer på dig selv, så du kan passe på andre
 • Konkrete værktøjer til at sikre trivslen under forandringer
 • Styrkede kompetencer i konfliktløsning og tryghed i at handle
 • Styrket evne til at spotte mistrivsel/stress og handle på det, før det er for sent
 • Evnen til at sikre det gode samarbejde i og mellem teams

De 3 moduler

Modul 1: Din rolle som leder, dine styrker og udviklingspotentiale i forhold til sikring af trivslen

På dette modul sætter vi fokus på din rolle som leder:

 • Hvad har du som leder formelt ansvaret for, når det kommer til trivsel og psykisk arbejdsmiljø?
 • Hvordan bruger du dig selv og dine typemæssige præferencer bedst i forhold til dette? 

Altså du finder ud af, hvordan du bringer dine styrker bedst i spil og bliver bedre til at håndtere dit udviklingspotentiale til gavn for dig selv, dine medarbejdere og organisationen. 

Dette gøres dels ud fra teoretiske oplæg og dels via indsigt i egen personlighedstype, gennemført ved hjælp af Jungs Type Indikator (JTI). JTI beskæftiger sig bl.a. med forskellige typers præferencer i relation til kommunikations- og beslutningsstil. Inden uddannelsens start vil du derfor modtage et link til et spørgeskema (JTI).

Emnerne på modul 1 er:

 • Introduktion til JTI som værktøj til at arbejde med personlighedstyper
 •  Afklaring af egen personlighedstype og indblik i styrker og udviklingspotentialer
 • Lederrollens mange facetter, herunder udfordringer og dilemmaer
 • Dit formelle ansvar som leder i sikring af trivslen og det psykiske arbejdsmiljø
 • Din rolle som leder fremadrettet på baggrund af din nye viden og personlige indsigter fra modul 1

Herefter ligger første individuelle coaching session, hvor du får sparring på din rolle som leder. 

Modul 2: Trivsel - også under forandringer

På dette modul arbejder vi med teorier og metoder til indsigt i de psykologiske reaktioner og dynamikker under forandringsprocesser.

Her lærer du at forstå, hvorfor du selv og dine medarbejdere kan have det svært med forandringer, hvorfor de kan være svære at navigere i, og hvad du som leder kan gøre for at sikre trivsel (og effektivitet) under forandringsprocesser.

Nogle af de mest udbredte risikofaktorer, som forandringer kan føre med sig, er stressbelastning og konflikter.

På dette modul kigger vi ind i stressens dynamikker, og du lærer, hvordan du kan forstå mekanismerne bag stressbelastning, både hos den enkelte, på gruppeniveau og hos dig selv som leder. Samtidig arbejder vi med de dilemmaer, man ofte står i som leder i disse situationer som fx:

 • Hvornår skal jeg gribe ind?
 • Hvad kan jeg tillade mig at gøre?
 • Hvor meget er mit ansvar?

 

Emnerne på modul 2 er:

 • Forståelse af lederens rolle, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med forandringer
 • Den teoretiske forståelse af, hvorfor og hvordan vi reagerer på forandringer
 • Forståelse og håndtering af modstand mod forandringer
 • Forståelse af stress som begreb – typiske symptomer og mekanismer
 • Redskaber til håndtering af forandringer – herunder stressbelastninger
 • Redskaber til sikring af din egen trivsel

Herefter ligger anden individuelle coaching session, hvor du får sparring på din rolle ift. fx forandringer og stress.

 

Modul 3: Udviklende samtaler

På dette modul går vi i dybden med redskaber til at sikre udviklende samtaler både 1-1 og på teamniveau.

I 1-1 situationen lærer du metoder til at arbejde med din medarbejders motivation og trivsel, ligesom det kan også være performancesamtaler eller andre udfordringer, man møder som leder. Vi går således i dybden med modeller og teknikker til afholdelse af individuelt udviklende samtaler.

I situationer hvor det er dit team, du ønsker at udvikle, har du brug for supplerende viden, metoder og teknikker. Det kan være situationer, hvor du skal håndtere uoverensstemmelser eller konflikter, sikre at alle kommer til orde (i stedet for kun den ene som altid tager al taletiden) og sikre den gode tone i teamet.

Ovenstående er situationer, som kan være drænende og udfordre din egen trivsel som leder. Derfor bruger vi kræfterne på hele modulet på at træne og arbejde med dette. 

Emnerne på modul 3 er:

 • Grundpræmisser for motiverende samtaler
 • Spørge- og lytteteknik
 • Anerkendende og løsningsfokuserede teknikker
 • Værktøjer til gennemførelse af 1-1 samtaler og teamsamtaler
 • Forståelse af konflikters dynamik, udvikling og afvikling
 • Redskaber til at arbejde med konflikter, mødeledelse og den gode tone
 • Dine egne styrker og udviklingspunkter ift. at afholde udviklende samtaler
Afsluttende ligger tredje individuelle coaching session, hvor du får sparring på dine personlige erfaringer med fx afholdelse af udviklende samtaler.

Mød ligesindede lederkolleger

Som leder står man ofte alene med sine udfordringer og dilemmaer i forhold til ledelse og håndtering af egen og andres trivsel. Derfor kan man have behov for at drøfte dilemmaer og udfordringer med ligestillede, og ofte kan det være rart, at det er nogen udenfor ens egen organisation.

På de 6 uddannelsesdage skaber vi derfor et trygt læringsrum for alle deltagere med plads til at dele udfordringer, dilemmaer og erfaringer. 

Implementering af det lærte

Mellem hvert af de 3 moduler får du til opgave at fokusere på praktiske udfordringer i din organisation, som relaterer sig til det tema, du lige har arbejdet med. På den måde sikres optimal implementering i din egen organisation. Samtidig kan du bruge din individuelle coachingsession efter hvert modul til at blive helt skarp på, hvad du gerne vil, og hvordan du vil lykkes med det i praksis. 

 

Her møder du dine undervisere

Tine Grynnerup

Tine har gennem de seneste 17 år skabt sig en bred erfaring med håndtering og udvikling af et godt psykisk arbejdsmiljø. Hun har særlig dybdegående erfaring i arbejdet med håndtering af den psykologiske side af forandringer både gennem rådgivning i forskellige virksomheder og gennem produktion af en vejledning til håndtering af trivsel under forandringer. Desuden har hun stor erfaring med opløsning af konflikter ml. to til 50 personer og indgående viden og erfaring med arbejdet med mobning i organisationer.

Tine har indgående kendskab til typiske ledelsesudfordringer i håndteringen af såvel andres som egen trivsel og til dilemmaerne i at sikre både trivsel og en effektiv organisation. Erfaringerne har hun hentet gennem sin rådgivning ved CRECEA, Universitetshospitalet Skejby og CfL -Center for ledelse, hvor hun gennem mange år har arbejdet i ind- og udland med ledere på alle organisatoriske niveauer. Ledelsens rolle og rammesætning er altid i fokus for den gode rådgivning omkring sikring af trivsel og effektivitet for den enkelte og for organisationen.

Tine Ravn Holmegaard

Tine har specialisterfaring inden for konflikter og mobning, stress, og motivation, og hun arbejder både individuelt (fx ledercoaching og testning) og med grupper og organisationer.

Gennem mere end 20 år har Tine arbejdet for et godt psykosocialt arbejdsmiljø, hvor mange forskellige vinkler spiller ind i denne brede overskrift: samarbejde, ledelse, konflikthåndtering, gruppedynamikker, motivation og udvikling.

Tine bevæger sig i sin opgaveløsning på alle fire arbejdspsykologiske niveauer, kaldet IGLO (individ, Gruppe, Ledelse og Organisation) og har blik for, hvordan interventioner på ét niveau påvirker andre. Tine er en erfaren formidler, som er kendt for at hjælpe med at gøre sin rådgivning anvendelig og relevant for daglig praksis.
Derudover er Tine certificeret i en række testværktøjer.

Praktisk information

Tid og sted

Uddannelsen  foregår i CRECEAs lokaler på Kongsvang Allé 25, 8000 AArhus C.

Datoer er:

Modul 1: 17-18. september 2024
Modul 2 : 23-24. oktober 2024
Modul 3: 20-21. november 2024

Din investering

Din investering i at blive den leder, der skaber en arbejdsplads, hvor medarbejdere trives og bruger energi på kerneopgaven i stedet for frustrationer, konflikter og mistrivsel er kr. 25.800 ekskl. moms.

Intropris - spar 4.000 kr.

Introprisen gælder til og med 30. juni 2024.

Kr. 21.800 ekskl. moms.

De mest stillede spørgsmål

Hvor meget forberedelse er der?

Forud for første modul vil du blive bedt om at forberede en præsentation af dig selv. Forud for hvert modul vil du få tilsendt en kort artikel/pjece med introduktion til modulets tema. Mellem modulerne vil der typisk være mindre hjemmeopgaver, der kobler kursusindholdet med din praktiske hverdag derhjemme.

Hvem deltager?

Uddannelsen henvender sig til alle ledere, der ønsker at blive klogere på håndteringen af det psykiske arbejdsmiljø, som en del af deres ledelsesopgave.

Hvad er forudsætningerne for at kunne deltage?

At du er leder og har interesse for koblingen mellem produktivitet og trivsel

Får man et uddannelsesbevis?

Ja, på baggrund af fremmøde

Er der eksamen?

Nej

Er der forplejning med?

Ja – hele dagen, og noget lækkert til afslutning den sidste uddannelsesdag

Hvad skal jeg selv bidrage med?

Aktiv deltagelse, egne erfaringer (både de gode og de knap så gode), nysgerrighed og lyst til at involvere dig professionelt i de andre deltagere.

Praktiske informationer