Gå tilbage

Arbejdspladsvurdering (APV)

 

Lad APVen blive rettesnoren i arbejdsmiljøarbejdet

Hovedreglen er, at alle virksomheder i EU skal gennemføre en ArbejdsPladsVurdering (APV) minimum hvert 3. år. Desuden skitserer reglerne om arbejdspladsvurderingen (APV), at APV’en skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, eller i den måde arbejdet udføres.

Revisionen kan foretages af arbejdsmiljøorganisationen ved, at der foretages konkrete risikovurderinger af de ændrede arbejdsmiljøforhold, hvorefter der igangsættes korrigerende og forebyggende handlinger. Virksomhedens APV-handlingsplan skal løbende opdateres.

Der er en række krav til APVen:

  • APV-processen består normalt af fem faser
  • Der er frihed til at vælge de metoder og redskaber, som man vurderer, vil virke bedst
  • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen
  • APVens handleplan skal være skriftlig
  • APVens handleplan skal være tilgængelig, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den

Er I i tvivl om, hvordan man laver en APV?

Læs CRECEAs guide til APV

Hvad er en APV

Hovedformålet med en arbejdspladsvurdering er at give organisationen, MED-udvalget og de ansatte et redskab, som de kan bruge til at igangsætte og gennemføre en systematisk og forebyggende arbejdsmiljøindsats.

En god arbejdspladsvurdering giver virksomheden et overblik over de eksisterende arbejdsmiljøforhold og dermed et godt grundlag for at prioritere den fremtidige arbejdsmiljøindsats.

Arbejdsmiljøet skal vurderes ud fra følgende faktorer: fysiske, ergonomiske, biologiske, kemiske, psykiske forhold, ulykkesrisici samt sygefravær.

APVens 5 faser

APVen består af 5 faser:

Fase 1: Identifikation og planlægning
Der er metodefrihed til, hvordan man kortlægger. Det skal dog sikres, at man når omkring alle arbejdsmiljøparametre i virksomheden. Der kan derfor i nogle virksomheder være behov for at kombinere forskellige kortlægningsmetoder. Det kan fx være følgende 4 hovedmetoder:

  1. Kortlægning via dialog
  2. Kortlægning via spørgeskemaer
  3. En model til løbende kortlægning
  4. Kortlægning som en rundering eller screening

Fase 2: Beskrivelse og vurdering
På baggrund af kortlægningen skal man beskrive og vurdere de fundne problemstillinger/ udfordringer.

Fase 3: Inddragelse af sygefravær
Man skal forholde sig til, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som påvirker sygefraværet.
Mange organisationer har sygefravær som et fast punkt på dagsordenen i MED-udvalget, evt. suppleret med et eller flere spørgsmål i APV-kortlægningen.

Fase 4: Prioritering og handleplan
De fundne problemer skal prioriteres, og der skal laves en handlingsplan for løsningen med ansvarlige og deadlines.

Fase 5: Opfølgning
Der skal laves en opfølgning på, om handlingerne har haft den ønskede effekt på problemstillingen på baggrund af de succeskriterier, som er fundet under beskrivelsen.

En løbende proces - APVen som rygrad og rettesnor

APVen kan være en løbende proces, hvor såvel ledelse som ansatte samarbejder aktivt om at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats. Det sker ved, at man jævnligt ajourfører og reviderer virksomhedens arbejdspladsvurdering.
På den måde bliver arbejdspladsvurderingen virksomhedens rygrad og rettesnor i arbejdsmiljøarbejdet.

Læs CRECEAs guide til den kontinuerlige APV