Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Lær hvordan du skaber en arbejdsplads, hvor medarbejdere trives og bruger energi på kerneopgaven i stedet for frustrationer, konflikter og mistrivsel – på 4 dage

Tid og sted

Dato

Sted

Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Dit fundament for ledelse af det psykiske arbejdsmiljø

Denne uddannelse er målrettet ledere, der erkender, at psykisk arbejdsmiljø er en kompliceret størrelse og ønsker at øge deres kompetencer i at forebygge, håndtere og skabe læring og udvikling på området.

Ledelse handler om at skabe resultater sammen med sine medarbejdere. For at det lykkes, er det vigtigt at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Som leder er du en central aktør, og din kommunikation og handling er afgørende for, hvordan trivsel og resultater går hånd i hånd. Derfor er et vigtigt element i lederuddannelsen, at du får personlig indsigt i dig selv som leder.

Denne indsigt i dig selv kombineres med uddannelse i forebyggelse og håndtering af stress, konflikter og håndtering af forandringer.

Uddannelse foregår i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog blandt deltagerne og afprøvning af konkrete værktøjer.

Her fortæller underviserne Tine Ravn Holmegaard og Tine Bødker Grynnerup, hvorfor man som leder skal deltage på uddannelsen.

 

Del

De 4 centrale begreber i undervisningen

På 4 undervisningsdage arbejdes der med 4 centrale begreber i det psykiske arbejdsmiljø. Det giver lederen en forståelse for, hvad der henholdsvis fremmer og presser det gode psykiske arbejdsmiljø.

De centrale temaer på uddannelsen er:

1) din rolle som leder
2) håndtering af forebyggelse af stress
3) håndtering af forandringer
4) håndtering af konflikter

Sammen med en teoretisk forståelse af temaerne arbejdes med værktøjer til håndtering i egen organisation. Uddannelsen er således en vekselvirkning mellem teori og praksis. Vi inddrager problemstillinger og erfaringer fra deltagernes egne organisationer for at give stof til refleksion og for at skabe en forankring af læring og udvikling i egen praksis.

Efter uddannelsen har du disse kompetencer:

 • Styrket indsigt i din egen rolle som leder
 • Klar forståelse af din centrale rolle som leder af det psykiske arbejdsmiljø
 • Følelse af kontrol i det naturlige kaos, som frustrationer kan skabe i forbindelse medarbejderes manglende trivsel
 • Handlekompetence på et fagligt grundlag til sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø både for dine medarbejdere, teamet og den samlede organisation
 • Evne til at risikovurdere situationer og spotte mulig mistrivsel/stress, før det bliver en udfordring
 • Evne til at forstå de psykologiske mekanismer i forandringsprocesser og håndtere disse hensigtsmæssigt – både for den enkelte og for organisationen
 • Evne til at forstå konflikters dynamik og håndtering heraf

Efter uddannelsen har virksomheden følgende udbytte:

 • En leder med styrket indblik i sig selv og rollen som leder 
 • En leder med konkrete værktøjer og direkte anvendelige handlemuligheder til fordel for det gode psykiske arbejdsmiljø.
 • En leder der kan lægge fundamentet til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forandringsprocesser
 • En leder der har styrkede kompetencer i konfliktløsning og tryghed i at handle
 • En leder der kan spotte mistrivsel/stress og handle på det, før det er for sent
 • En leder med et solidt netværk til sparring på udfordringer
Del

Uddannelsen er for dig der:

 • Er leder og ved, at det psykiske arbejdsmiljø er fundamentet for at drive en god virksomhed
 • Savner viden om, hvordan man navigerer i det psykiske arbejdsmiljø til gavn for trivsel og bundlinje
 • Interesserer dig for de psykologiske elementer af ledelse, også når trivsel og samarbejde bliver en udfordring
 • Ønsker at netværke med andre ledere med de samme interesser

De 4 moduler

Modul 1: Rollen som leder
På dette modul tager vi fat i din væsentlige rolle som leder. Vi sætter spot på, hvad du som leder har ansvaret for i det psykiske arbejdsmiljø. Og vi kigger på lederrollens mange facetter.

En væsentlig del af modul 1 er, at du får indblik i dine egne styrker og udviklingspunkter. Dette gøres dels ud fra teoretiske oplæg og dels via indsigt i egen personlighedstype (gennemført ved hjælp af Jungs Type Indikator (JTI)). JTI beskæftiger sig bl.a. med forskellige typers præferencer i relation til kommunikations- og beslutningsstil. Inden uddannelsens start vil du derfor modtage et link til et spørgeskema (JTI), og på 1. uddannelsesdag bliver det klart for dig, hvor dine præferencer ligger, og hvilke styrker/udviklingspunkter der har betydning for dig som leder.

Emnerne på modul 1 er:

 • Lov og ansvar i det psykiske arbejdsmiljø – herunder den nye bekendtgørelse
 • Lederrollens mange facetter herunder ansvar, udfordringer og dilemmaer
 • Introduktion til JTI som værktøj til at arbejde med personlighedstyper
 • Afklaring af egen personlighedstype og indblik i styrker og udviklingspunkter
 • Din rolle som leder fremadrettet på baggrund af din viden og personlige indsigter fra dagen

 

Modul 2: Stresshåndtering i organisationen
Som leder er du ansvarlig for at sikre trivslen både for den enkelte og for organisationen, samtidig med, at du sikrer driften og opgaveløsningen. Dette indebærer ofte en del dilemmaer som leder, hvis trivslen er under pres. Det kan være dilemmaer som:

 • Hvornår skal jeg gribe ind?
 • Hvad kan jeg tillade mig at gøre?
 • Hvor meget er mit ansvar?
På dette modul lærer du, hvordan vi kan forstå mekanismerne bag stressbelastning, både hos den enkelte, på gruppeniveau og hos dig selv som leder. Samtidig får du både redskaber til forebyggelse af stress på gruppe- og individniveau, og redskaber til håndtering, hvis det skulle være nødvendigt. Samtidig adresseres de dilemmaer, man ofte står i som leder.

Emnerne på modul 2 er:
 • Definition af stress og travlhed
 • Symptomer på stress
 • Forståelse af mekanismerne bag stress
 • Introduktion til stresstrappen
 • Stress-håndtering hos dig som leder, din medarbejder, din medarbejdergruppe
 • Den svære samtale, og når medarbejderen siger ”nej tak”
 • Dilemmaer som leder i forbindelse med stress på arbejdspladsen.
 • Arbejde med konkrete cases

 

Modul 3: Den psykologiske side af forandringer i organisationer
På dette modul arbejder vi med teorier og metoder til indsigt i de psykologiske reaktioner og dynamikker under forandringsprocesser.

Her lærer du at forstå, hvorfor du selv og dine medarbejdere kan have det svært med forandringer, hvorfor de kan være svære at navigere i, og hvad du som leder kan gøre for at sikre trivsel (og effektivitet) under forandringsprocesser.

Emnerne på modul 3 er:

 • Den teoretiske forståelse af hvorfor og hvordan vi reagerer på forandringer
 • Forståelse af modstand mod forandringer
 • Håndtering af modstand, hvis den opstår
 • Redskaber til at sikre trivsel under forandringer
 • Forståelse af lederens roller, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med forandringer
 • Arbejde med konkrete cases

 

Modul 4: Håndtering af konflikter og krænkende handlinger
På 3. modul sætter vi fokus på forebyggelse og håndtering af både konflikter og krænkende handlinger. Det er områder hvor Arbejdstilsynet har et særligt fokus, og det er et område hvor din håndtering som leder, har afgørende betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Jo bedre du er til at forstå dynamikken, hvornår og hvordan du skal gribe ind i tide, jo bedre vil trivsel og effektivitet være. Derfor vil vi arbejde med forståelsen af konflikters udvikling og afvikling, forståelsen af hvornår der er tale om krænkende handlinger, og kulturens betydning for at sætte ind overfor både konflikter og krænkende adfærd.


Emnerne på modul 4 er:

 • Definition af konflikter og krænkende handlinger
 • Arbejdstilsynets fokus på området, herunder lederens rolle og ansvar
 • Dilemmaer i håndtering af konflikter
 • Konflikters dynamik, udvikling og afvikling
 • Forskellige metoder til konflikthåndtering som leder
 • Arbejde med konkrete cases

Etablering af netværk

Som leder står man ofte alene med sine udfordringer og dilemmaer i forhold til håndtering af emner indenfor det psykiske arbejdsmiljø. Derfor kan man have behov for  ligestillede at drøfte dilemmaer og udfordringer med, og ofte kan det være rart, at det er nogen udenfor ens egen organisation.

På de 4 uddannelsesdage skaber vi derfor et trygt læringsrum for alle deltagere med plads til at dele udfordringer, dilemmaer og erfaringer. Hvis deltagerne kan se fordelen ved det, er der på uddannelsens sidste dag mulighed for at etablere et netværk, der rækker ud i fremtiden.

Implementering af det lærte

 Mellem hvert af de 4 moduler får du til opgave at fokusere på praktiske udfordringer i din organisation, som relaterer sig til det tema, du lige har arbejdet med. På den måde sikres optimal implementering i din egen organisation.

 

Her møder du dine undervisere

Tine Grynnerup

Tine har gennem de seneste 17 år skabt sig en bred erfaring med håndtering og udvikling af et godt psykisk arbejdsmiljø. Hun har særlig dybdegående erfaring i arbejdet med håndtering af den psykologiske side af forandringer både gennem rådgivning i forskellige virksomheder og gennem produktion af en vejledning til håndtering af trivsel under forandringer. Desuden har hun stor erfaring med opløsning af konflikter ml. to til 50 personer og indgående viden og erfaring med arbejdet med mobning i organisationer.

Tine har indgående kendskab til typiske ledelsesudfordringer i håndteringen af såvel andres som egen trivsel og til dilemmaerne i at sikre både trivsel og en effektiv organisation. Erfaringerne har hun hentet gennem sin rådgivning ved CRECEA, Universitetshospitalet Skejby og CfL -Center for ledelse, hvor hun gennem mange år har arbejdet i ind og udland med ledere på alle organisatoriske niveauer. Ledelsens rolle og rammesætning er altid i fokus for den gode rådgivning omkring sikring af trivsel og effektivitet for den enkelte og for organisationen.

Tine har specialisterfaring inden for konflikter og mobning, stress, og motivation, og hun arbejder både individuelt (fx ledercoaching og testning) og med grupper og organisationer.

Gennem mere end 20 år har Tine arbejdet for et godt psykosocialt arbejdsmiljø, hvor mange forskellige vinkler spiller ind i denne brede overskrift: samarbejde, ledelse, konflikthåndtering, gruppedynamikker, motivation og udvikling.

Tine bevæger sig i sin opgaveløsning på alle fire arbejdspsykologiske niveauer, kaldet IGLO (individ, Gruppe, Ledelse og Organisation) og har blik for, hvordan interventioner på ét niveau påvirker andre. Tine er en erfaren formidler, som er kendt for at hjælpe med at gøre sin rådgivning anvendelig og relevant for daglig praksis.
Derudover er Tine certificeret i en række testværktøjer.

Praktisk information

Tid og sted

Uddannelsen  foregår i CRECEAs lokaler på Kongsvang Allé 25, 8000 AArhus C.

Datoer er:

Modul 1: 27. august 2024
Modul 2 : 18. september 2024
Modul 3: 24. oktober 2024
Modul 4: 21. november 2024

Din investering

Din investering i at blive den leder, der kan håndtere det komplekse område psykisk arbejdsmiljø, så god trivsel bliver fundamentet for gode forretningsmæssige resultater, er kr. 21.500 ekskl. moms.

De mest stillede spørgsmål

Hvor meget forberedelse er der?

Forud for første modul vil du blive bedt om at forberede en præsentation af dig selv. Forud for hvert modul vil du få tilsendt en kort artikel/pjece med introduktion til modulets tema. Mellem modulerne vil der typisk være mindre hjemmeopgaver, der kobler kursusindholdet med din praktiske hverdag derhjemme.

Hvem deltager?

Uddannelsen henvender sig til alle ledere, der ønsker at blive klogere på håndteringen af det psykiske arbejdsmiljø, som en del af deres ledelsesopgave.

Hvad er forudsætningerne for at kunne deltage?

At du er leder og har interesse for koblingen mellem produktivitet og trivsel

Får man et uddannelsesbevis?

Ja, på baggrund af fremmøde

Er der eksamen?

Nej

Er der forplejning med?

Ja – hele dagen, og noget lækkert til afslutning den sidste uddannelsesdag

Hvad skal jeg selv bidrage med?

Aktiv deltagelse, egne erfaringer (både de gode og de knap så gode), nysgerrighed og lyst til at involvere dig professionelt i de andre deltagere.

Praktiske informationer