Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Lær hvordan du skaber en arbejdsplads, hvor medarbejdere trives og bruger energi på kerneopgaven i stedet for frustrationer, konflikter og mistrivsel – på 4 dage

Tid og sted

Dato

Sted

Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Dit fundament for ledelse af det psykiske arbejdsmiljø

Denne uddannelse er målrettet ledere, der erkender, at psykisk arbejdsmiljø er en kompliceret størrelse og ønsker at øge deres kompetencer i at forebygge, håndtere og skabe læring på området.

Ledelse handler om at skabe resultater sammen med sine medarbejdere. For at det lykkes, er det vigtigt at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Talrige undersøgelser viser, at der er sammenhæng mellem høj produktivitet og trivsel. Derfor handler ledelse af mennesker også om at sikre en fornuftig balance mellem at benytte og beskytte medarbejdernes ressourcer.

Enhver leder har til opgave at benytte og beskytte medarbejdernes ressourcer. Faktisk er lederen her en helt central person.

En medarbejder, der trives med opgaven, kollegaen og lederen, er en ressource for organisationen. En medarbejder der presses af opgaven, kollegaen og lederen vil på et tidspunkt vise stress-symptomer som et tegn på, at dennes ressourcer er ved at være opbrugt.

Uddannelsen giver et fundament for ledelse af det psykiske arbejdsmiljø. Man lærer, hvordan man som leder beskytter medarbejderne, så de bliver ved med at være en ressource i organisationen.

Her fortæller Tine Grynnerup og Hans Marstrand, hvorfor man som leder skal deltage på uddannelsen.

Del

De 4 centrale begreber i undervisningen

På 4 undervisningsdage arbejdes der med 4 centrale begreber i det psykiske arbejdsmiljø. Det giver lederen en forståelse for, hvad der henholdsvis fremmer og presser det gode psykiske arbejdsmiljø.

De centrale temaer på uddannelsen er:

1) en generel forståelse af det psykiske arbejdsmiljø som emne
2)håndtering af konflikter og mobning
3) håndtering af forandringer
4) håndtering af forebyggelse af stress.

Sammen med en teoretisk forståelse af temaerne arbejdes med værktøjer til håndtering i egen organisation. Uddannelsen er således en vekselvirkning mellem teori og praksis. Vi inddrager problemstillinger og erfaringer fra deltagernes egne organisationer for at give stof til refleksion og for at skabe en forankring af læring og udvikling i egen praksis.

Efter uddannelsen har du disse kompetencer:

 • Klar forståelse af din centrale – og legitime - rolle som leder af det psykiske arbejdsmiljø
 • Følelse af kontrol i det naturlige kaos, som frustrationer kan skabe i forbindelse medarbejderes manglende trivsel
 • Handlekompetence på et fagligt grundlag til sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø både for dine medarbejdere, arbejdsgruppen/teamet og den samlede organisation
 • Evne til at risikovurdere situationer og spotte mulig mistrivsel/stress, før det bliver en udfordring
 • Evne til at forstå de psykologiske mekanismer i forandringsprocesser og håndtere disse hensigtsmæssigt – både for den enkelte og for organisationen
 • Evne til at forstå konflikters dynamik og håndtering heraf

Efter uddannelsen har virksomheden følgende udbytte:

 • En leder med overblik over håndteringen af det psykiske arbejdsmiljø
 • En leder med konkrete værktøjer og direkte anvendelige handlemuligheder til fordel for det gode psykiske arbejdsmiljø.
 • En leder der kan lægge fundamentet til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forandringsprocesser
 • En leder der har styrkede kompetencer i konfliktløsning og tryghed i at handle
 • En leder der kan spotte mistrivsel/stress og handle på det, før det er for sent
 • En leder med et solidt netværk til sparring på udfordringer
Del

Uddannelsen er for dig der:

 • Er leder og ved, at det psykiske arbejdsmiljø er fundamentet for at drive en god virksomhed
 • Savner viden om, hvordan man navigerer i det psykiske arbejdsmiljø til gavn for trivsel og bundlinje
 • Interesserer dig for de psykologiske elementer af ledelse, også når trivsel og samarbejde bliver en udfordring
 • Ønsker at netværke med andre ledere med de samme interesser

De 4 moduler

Læs mere om de 4 moduler her

Modul 1: Lederens rolle og forståelse af det psykiske arbejdsmiljø
På dette modul sætter vi rammen for, hvad du som leder skal have overblik over i det psykiske arbejdsmiljø. Vi arbejder med nogle af de helt centrale begreber og metoder til at forstå og arbejde systematisk med psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Herunder kommer vi ind på typiske udfordringer og dilemmaer, man som leder kan opleve, og vi drøfter i fællesskab måder at håndtere dette på.

Emnerne er:

 • Generel viden om arbejdsmiljø med særlig vægt på det psykiske arbejdsmiljø
 • Guldkorn og Social Kapital som centrale forståelsesrammer
 • Lov og ansvar i det psykiske arbejdsmiljø – hvad skal man have styr på hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg
 • Strategi/systematik i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, herunder metoder til gennemførelse af psykisk APV og risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø
 • Lederens ansvar, udfordringer og dilemmaer i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Modul 2: Den psykologiske side af forandringer i organisationer
På dette modul arbejder vi med teorier og metoder til indsigt i særligt de psykologiske reaktioner og dynamikker under forandringsprocesser.

Lær at forstå hvorfor du selv og dine medarbejdere kan have det svært med forandringer, hvorfor de kan være svære at navigere i, og hvad du som leder kan gøre for at sikre trivsel (og effektivitet) under forandringsprocesser.

Vi kommer omkring følgende elementer:

 • Teorier: Hvordan og hvorfor reagerer vi på forandringer
 • Forståelse af modstand på forandringer
 • Hvordan håndteres modstand, hvis den opstår
 • Redskaber til at sikre trivsel under forandringer
 • Lederens roller, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med forandringer
 • Casearbejde

Modul 3: Håndtering af konflikter og mobning i organisationer
På 3. modul sætter vi fokus på forebyggelse og håndtering af både konflikter og krænkende handlinger, (herunder mobning) i personalegruppen. Det er områder hvor Arbejdstilsynet har et særligt fokus, og det er et område hvor din håndtering som leder, har afgørende betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Jo bedre du er til at forstå dynamikken, hvornår og hvordan du skal gribe ind i tide, jo bedre trivsel og effektivitet vil der være. Derfor vil vi arbejde med forståelsen af konflikters udvikling og afvikling, forståelsen af hvornår der er tale om krænkende handlinger, og kulturens betydning for at sætte ind overfor både konflikter og krænkende adfærd.

Vi kommer omkring følgende emner:

 • Konflikters dynamik, udvikling og afvikling
 • Forskellige metoder til konflikthåndtering som leder
 • Definition af krænkende handlinger, og sammenhængen med konflikter og mobning
 • Arbejdstilsynets fokus på området, herunder lederens rolle og ansvar
 • Dilemmaer i håndtering af konflikter og mobning
 • Arbejde med konkrete cases
 • Redskaber til håndtering af mobning/krænkende adfærd
 • Sparring på dilemmaer fra virkeligheden

Dag 4: Stresshåndtering i organisationen
Som leder er du ansvarlig for at sikre balancen mellem at benytte og beskytte medarbejderne som ressource i din organisation. Dette indebærer ofte en del dilemmaer som leder:

 • Hvornår skal jeg gribe ind?
 • Hvad kan jeg tillade mig at gøre?
 • Hvor meget er mit ansvar?

På dette modul kommer vi omkring, hvordan vi kan forstå mekanismerne bag stressbelastning, både hos den enkelte, på gruppeniveau og hos dig selv som leder. Samtidig kommer vi med redskaber til forebyggelse af stress på gruppe og individ niveau, men også redskaber til håndtering, hvis det skulle være nødvendigt. Samtidig adresseres de dilemmaer man som leder ofte står i.

Således kommer vi på modulet omkring følgende:

 • Definition af stress og travlhed
 • Symptomer på stress
 • Forståelse af mekanimerne bag stress.
 • Introduktion til stresstrappen
 • Case arbejde
 • Stress-håndtering, hos dig som leder, din medarbejder eller din medarbejdergruppe
 • Den svære samtale, og når medarbejderen siger ”nej tak”
 • Dilemmaer som leder i forbindelse med stress på arbejdspladsen.

Etablering af netværk

I det minerede felt, som det psykiske arbejdsmiljø i pressede situationer kan udvikle sig til, kan det være afgørende at kunne trække på andres erfaringer og viden. At kontakte en anden med en følsom problematik kræver en god relation. Opbygningen af gode relationer mellem deltagerne er derfor et fokuspunkt på uddannelsen. Forud for første modul vil du blive bedt om præsentere dig selv, din ledelsesrolle og hvorfor du har valgt at deltage. Dette deles blandt deltagerne, så du har en fornemmelse af, hvem du møder på den første dag og evt. kan trække på i fremtiden.

Implementering af det lærte

 Mellem hvert af de 4 moduler får du til opgave at fokusere på praktiske udfordringer i din organisation, som relaterer sig til det tema, du lige har arbejdet med. På den måde sikres optimal implementering i din egen organisation.

 

Her møder du din underviser

Tine Grynnerup

Autoriseret psykolog.

Tine har gennem de seneste 17 år skabt sig en bred erfaring med håndtering og forebyggelse af et godt psykisk arbejdsmiljø. Hun har særlig dybdegående erfaring i arbejdet med håndtering af den psykologiske side af forandringer både gennem rådgivning i forskellige virksomheder og gennem produktion af en vejledning til håndtering af trivsel under forandringer. Desuden har hun stor erfaring med opløsning af konflikter ml. to til 50 personer og indgående viden og erfaring med arbejdet med mobning i organisationer.

Tine har indgående kendskab til typiske ledelsesudfordringer i håndteringen af såvel andres som egen trivsel og til dilemmaerne i at sikre både trivsel og en effektiv organisation. Erfaringerne har hun hentet gennem sin rådgivning ved CRECEA, Universitetshospitalet Skejby og CfL -Center for ledelse, hvor hun gennem mange år har arbejdet i ind og udland med ledere på alle organisatoriske niveauer. Ledelsens rolle og rammesætning er altid i fokus for den gode rådgivning omkring sikring af trivsel og effektivitet for den enkelte og for organisationen.

Praktisk information

Tid og sted

Uddannelsen  foregår i CRECEAs lokaler på Kongsvang Allé 25, 8000 AArhus C.

Uddannelsen afholdes på følgende dage:

Dag 1: 30. september 2021
Dag 2: 27. oktober 2021
Dag 3: 18. november 2021
Dag 4: 14. december 2021
Vi slutter af med vin og snacks.

Der er morgenmad fra kl. 8.30 alle dage.

Din investering

Din investering i at blive den leder, der kan håndtere det komplekse område psykisk arbejdsmiljø, så god trivsel bliver fundamentet for gode forretningsmæssige resultater, er kr. 18.500 ekskl. moms.

De mest stillede spørgsmål

Hvor meget forberedelse er der?

Forud for første modul vil du blive bedt om at forberede en præsentation af dig selv. Forud for hvert modul vil du få tilsendt en kort artikel/pjece med introduktion til modulets tema. Mellem modulerne vil der typisk være mindre hjemmeopgaver, der kobler kursusindholdet med din praktiske hverdag derhjemme.

Hvem deltager?

Uddannelsen henvender sig til alle ledere, der ønsker at blive klogere på håndteringen af det psykiske arbejdsmiljø, som en del af deres ledelsesopgave.

Hvad er forudsætningerne for at kunne deltage?

At du er leder og har interesse for koblingen mellem produktivitet og trivsel

Får man et uddannelsesbevis?

Ja, på baggrund af fremmøde

Er der eksamen?

Nej

Er der forplejning med?

Ja – hele dagen, og noget lækkert til afslutning den sidste uddannelsesdag

Hvad skal jeg selv bidrage med?

Aktiv deltagelse, egne erfaringer (både de gode og de knap så gode), nysgerrighed og lyst til at involvere dig professionelt i de andre deltagere.

Praktiske informationer